Beartas Príobháideachais agua Fianán

Clár Lárnach um Úinéireacht Thairbhiúil Chuideachtaí agus Chumainn Tionscail agus Soláthair - (an “RBO”) 

Tá do phríobháideacht an-tábhachtach dúinn agus táimid tiomanta go hiomlán do chuid faisnéise pearsanta a choinneáil sábháilte. Tá sé i gceist againn leis an bhfógra príobháideachais seo faisnéis a sholáthar duit faoin bhfaisnéis phearsanta a bhailímid fút agus conas a úsáidtear agus a roinntear an fhaisnéis sin nuair a chuireann tú sonraí isteach chuig an gClár Lárnach um Úinéireacht Thairbhiúil Chuideachtaí agus Chumainn Tionscail agus Soláhtair (an RBO). Leagtar amach inti freisin do chearta maidir le príobháideachas. Tóg nóiméad le do thoil chun dul i dtaithí arís ar ár gcleachtais maidir le príobháideachas ionas go mbeidh tú go hiomlán ar an eolas faoi conas agus cén fáth go bhfuilimid ag úsáid do shonraí pearsanta.

 1. Cosaint Sonraí

Tá Oifigeach Idirchaidrimh um Chosaint Sonraí, an tUasal Mark Donoghue ceaptha againn chun teagmháil a dhéanamh leat má bhíonn aon cheist agat maidir leis an bhfógra príobháideachais seo, nó faoinár gcleachtais i leith príobháideachais nó más mian leat do chearta maidir le sonraí a fheidhmiú.  Is féidir teacht ar ár nOifigeach Idirchaidrimh um Chosaint Sonraí trí ríomhphost ag: dataprotection@rbo.gov.ie. Is mór againn do chuid tuairimí. Má tá aon cheisteanna agat nó más mian leat aon tuairimí a nochtadh a bhaineann leis an bhfógra príobháideachais seo, déan teagmháil linn ag: dataprotection@rbo.gov.ie.

 1. An cúlra maidir le bunú an RBO

Tá sé de cheangal reachtúil ar chuideachtaí Éireannacha sonraí faoina n-úinéirí tairbhiúla a chomhdú leis an gClár Lárnach um Úinéireacht Thairbhiúil (an RBO). Tugadh an ceanglas dlíthiúil nua seo isteach leis an 4ú Treoir maidir le Sciúradh Airgid (4AMLD) a tháinig i bhfeidhm ar an 25 Meitheamh 2015. Ón 15 Samhain 2016, tá sé de cheanglas ar chuideachtaí Éireannacha clár inmheánach faoi úinéirí tairbhiúla a bheith acu. Tháinig Treoir eile, ar a dtugtar an 5ú Treoir maidir le Sciúradh Airgid (5AMLD), i bhfeidhm ar an 09 Iúil 2018 agus áirítear leis roinnt leasuithe atá dírithe ar réimeas nuachóirithe um sciúradh airgid an AE a bunaíodh faoi 4AMLD a neartú thuilleadh. Áirítear leis na leasuithe seo forálacha breise trédhearcachta maidir le húinéireacht thairbhiúil,

bearta feabhsaithe maidir le dícheall cuí i leith tríú tíortha ardriosca, agus bearta trédhearcachta maidir le cártaí réamhíoctha a úsáid.  Déantar iarracht freisin le 5AMLD chun na catagóirí a leathnú maidir le “heintitis faoi oibleagáid” atá faoi réir fhorálacha réimeas frith-sciúrtha airgid an AE, chun go n-áireofar leo, go háirithe, ardáin fhíorúla um malartú airgeadraí agus soláthraithe sparán. Tá sé mar aidhm ag na Treoracha tacaíocht breis a thabhairt don chomhrac in aghaidh sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta trí na rialacha atá ann cheana a neartú agus iad a dhéanamh níos comhsheasmhaí ar fud Bhallstáit uile an AE.  Cuireann na hathruithe cur chuige níos treise bunaithe ar riosca ar fáil chun bainistiú níos fearr a dhéanamh ar an mbaol maidir le sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta.

 1. Cad é an Clár um Úinéireacht Thairbhiúil?

Ceann de na ceanglais faoi 4AMLD agus 5AMLD ab ea Clár Lárnach um Úinéireacht Thairbhiúil (RBO) a bhunú.

Leis an Ionstraim Reachtúil (IR) Uimh. 110 de 2019 thrashuigh an Roinn Oideachais an ceanglas i ndlí na hÉireann go ndéanfadh cuideachtaí agus chumainn tionscail agus soláthair sonraí a n-úinéirí tairbhiúla a chomhdú leis an RBO. Sonraítear san IR go ndéanfaidh Cláraitheoir na gCuideachtaí an RBO a chothabháil

Tá oibleagáid dhlíthiúil ar chuideachtaí a gcuid sonraí maidir le húinéireacht thairbhiúil a chomhdú leis an RBO laistigh de 5 mhí ón am a n-osclaítear é. Is féidir fíneáil a ghearradh ar chuideachta má theipeann uirthi an comhdú a dhéanamh laistigh den tréimhse 5 mhí sin agus is féidir í a ionchúiseamh.

Chomh luath agus a dhéanann an chuideachta a comhdú tosaigh, ní gá di é a dhéanamh arís ach amháin má thagann athrú ábhartha ar chomhdhéanamh an úinéara thairbhiúil/ na n-úinéirí tairbhiúla. Ceanglaítear ar chuideachtaí aon athruithe a chomhdú laistigh de 14 lá ó am a tharlaíonn an t-athrú, agus d'fhéadfaí fíneáil a ghearradh orthu agus iad a ionchúiseamh má mhainníonn siad déanamh amhlaidh.

 1. Cad is úinéir tairbhiúil ann?

Chun críocha na Rialachán AML, sainmhínítear an téarma “úinéir tairbhiúil” in Airteagal 3(6)(a) de 4AMLD agus tagraíonn sé don duine nádúrtha nó do na daoine nádúrtha sa deireadh thiar a bhfuil eintiteas dlíthiúil faoi úinéireacht nó faoi rialú aige, aici nó acu trí úinéireacht dhíreach nó indíreach de chéatadán leordhóthanach de na scaireanna nó de na cearta vótála nó trí leas úinéireachta sa chuideachta sin, nó trí rialú trí mhodhanna eile.

Is úinéir tairbhiúil é aon duine a shealbhaíonn nó a rialaíonn 25% nó níos mó de scaireanna nó de chearta vótála na cuideachta (go díreach nó go hindíreach). Tá oibleagáid ar chuideachtaí freisin aon duine a rialaíonn an chuideachta ar aon bhealach eile a chlárú mar úinéir tairbhiúil. 

 1. Faisnéis a bhaileoimid sa Chlár um Úinéireacht Thairbhiúil

Ní mór faisnéis a iontráil faoi gach úinéir tairbhiúil, duine ar dhuine, tríd an tairseach ar líne atá ar shuíomh gréasáin an RBO - www.rbo.gov.ie. Níl aon táille chomhdaithe ann.


Ní mór an fhaisnéis seo a leanas a chomhdú leis an RBO maidir le gach úinéir tairbhiúil:

 • Céadainm agus Sloinne.
 • Dáta breithe
 • Uimhir PSP.
 • Náisiúntacht
 • Seoladh cónaithe.
 • ráiteas faoi chineál agus méid an leasa a shealbhaíonn gach úinéir tairbhiúil, nó cineál agus méid an rialaithe a fheidhmíonn gach úinéir tairbhiúil den sórt sin.
 • an dáta ar iontráladh gach duine nádúrtha i gclár na cuideachta mar úinéir tairbhiúil an eintitis chorparáidigh.
 • maidir le gach duine nádúrtha a scoir de bheith ina úinéir/ina húinéir tairbhiúil ar an eintiteas corparáideach, an dáta ar scoir sé/sí de bheith ina úinéir/ina húinéir den sórt sin.
 • Mura n-aithnítear aon duine nádúrtha, taifeadfar ainm(neacha) an duine/na ndaoine nádúrtha sa chlár a bhfuil post sinsearach/poist shinsearacha aige/aici/acu mar oifigeach bainistíochta nó mar oifigigh bhainistíochta na cuideachta.
 • Beidh sonraí an láithreora a dhéanann an iontráil san RBO thar ceann na cuideachta ag teastáil freisin, .i. ainm, seoladh, uimhir ghutháin, seoladh ríomhphoist agus an cháil ina bhfuil sé nó sí i mbun comhdaithe.

Is féidir tuilleadh faisnéise faoin RBO a fheiceáil ag www.rbo.gov.ie.

 1. Cé hiad na daoine a bhfuil rochtain acu ar an gClár um Úinéireacht Thairbhiúil?

Beidh dhá shraith rochtana ar shonraí ar an gClár um Úinéireacht Thairbhiúil (an RBO).

Ciseal a hAon: tabharfar rochtain neamhtheoranta ar shonraí sa Chlár Lárnach um Úinéireacht Thairbhiúil d’oifigigh údaraithe de chuid na n-eagraíochtaí seo a leanas:

agus

Féadfaidh an Garda Síochána, na Coimisinéirí Ioncaim, an t-údarás inniúil agus an Bhiúró um Shócmhainní Coiriúla an fhaisnéis sa Chlár lárnach a nochtadh d'aon údarás inniúil comhfhreagrach i mBallstát eile.

Ciseal a Dó: Cuirfear rochtain theoranta ar shonraí an RBO ar fáil do:

 • an pobal i gcoitinne, agus
 • daoine ainmnithe atá ag teastáil chun tástálacha díchill chuí a dhéanamh ar chustaiméirí agus chun idirbhearta amhrasacha a thuairisciú (m.sh. institiúidí airgeadais, cuntasóirí, iniúchóirí, comhairleoirí cánach, gairmithe dlí agus déileálaithe in earraí costasacha ar nós tithe, carranna, seodra, srl.
 1. Cén fhaisnéis a nochtfar?

 

Ciseal a hAon: Áireofar le rochtain neamhshrianta ar shonraí ar an RBO:

 • Céadainm agus Sloinne.
 • Dáta breithe.
 • Náisiúntacht.
 • Seoladh cónaithe.
 • ráiteas faoi chineál agus méid an leasa a shealbhaíonn gach úinéir tairbhiúil, nó cineál agus méid an rialaithe a fheidhmíonn gach úinéir tairbhiúil den sórt sin.
 • an dáta ar iontráladh gach duine nádúrtha i gclár na cuideachta mar úinéir tairbhiúil an eintitis chorparáidigh.
 • maidir le gach duine nádúrtha a scoir de bheith ina úinéir/ina húinéir tairbhiúil ar an eintiteas corparáideach, an dáta ar scoir sé/sí de bheith ina úinéir/ina húinéir den sórt sin.
 • Mura n-aithnítear aon duine nádúrtha, taifeadfar ainm(neacha) an duine/na ndaoine nádúrtha sa chlár a bhfuil post sinsearach/poist shinsearacha aige/aici/acu mar oifigeach bainistíochta nó mar oifigigh bhainistíochta na cuideachta.
 • Sonraí an láithreora a dhéanann an iontráil san RBO thar ceann na cuideachta .i. céadainm agus sloinne, seoladh, uimhir theileafóin, seoladh ríomhphoist agus an cháil ina bhfuil sé nó sí i mbun comhdaithe.

Ciseal a Dó: San áireamh mar rochtain theoranta beidh rochtain ar na sonraí seo a leanas de chuid an RBO:

 • Céadainm agus Sloinne.
 • Mí agus Bliain Bhreithe.
 • Náisiúntacht.
 • Tír Chónaithe.
 • cineál agus méid an leasa thairbhigh atá aige/aici.

Maidir le páirtithe atá i dteideal “rochtain shrianta” a bheith acu ní fheicfidh siad lá breithe ná seoladh an úinéara tairbhigh.

 1. Sceideal maidir le stóráil agus coinneáil sonraí

Coinneoimid do chuid faisnéise pearsanta de réir mar is gá chun na cuspóirí ar bailíodh í a chomhlíonadh. Déanfar faisnéis a scriosadh má tá 10 mbliana caite ón dáta a scoireann an duine de bheith ina úinéir/ina húinéir tairbhiúil an eintitis ábhartha nó a luaithe is féidir tar éis 20 bliain ó dhíscaoileadh (dá dtarlódh a leithéid) an eintitis ábhartha.

 1. Aistrithe idirnáisiúnta

Ní aistrímid do shonraí pearsanta lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE).

 1. Do chearta maidir le sonraí

Tá cearta áirithe agat faoin dlí cosanta sonraí maidir le conas a úsáidimid do chuid faisnéise pearsanta. Tá na cearta sin teoranta i gcúinsí áirithe ag riachtanais na faisnéise a chaithfear a thaifeadadh ar an RBO. 

Tá sé de cheart saor in aisce agat: 

 • * Aon fhaisnéis phearsanta mhíchruinn atá againn fút a cheartú (* Nóta: Má aithnítear míchruinneas sna sonraí atá i seilbh an RBO, ní féidir le Cláraitheoir an RBO na sonraí a cheartú go hachomair - is í an chuideachta a chaithfidh na sonraí ar an RBO a cheartú trí na sonraí cearta a chomhdú).
 • Srian a chur le próiseáil do chuid faisnéise pearsanta in imthosca teoranta áirithe (m.sh. mionaoisigh nó daoine eile).
 • Gan a bheith faoi réir cinnidh atá bunaithe go hiomlán ar phróiseáil uathoibrithe sa chás go gcruthóidh an cinneadh sin éifeacht dhlíthiúil maidir leat nó go gcuireann sé isteach go mór ort ar shlí eile. Ní dhéanaimid cinntí uathoibrithe den chineál sin.
 1. Gearán a dhéanamh

Is féidir leat Gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí (DPC) má tá imní ort faoi conas a phróiseálfaimid do shonraí pearsanta.

Tá na cearta seo teoranta i roinnt imthosca ag an reachtaíocht um chosaint sonraí. Más mian leat aon cheann de na cearta seo a fheidhmiú déan teagmháil linn ag: dataprotection@rbo.gov.ie. Féadfaimid bearta a dhéanamh chun d’aitheantas a fhíorú. Déanfaimid é seo trí thagairt a dhéanamh do chóipeanna de dhoiciméid aitheantais inghlactha a chuireann tú ar fáil.

Déanfaimid ár ndícheall freagra a thabhairt ar d'iarratas laistigh de mhí.  Murar féidir linn déileáil le d'iarratas laistigh de mhí, féadfaimid síneadh dhá mhí eile a chur leis an tréimhse sin agus má tharlaíonn sé sin déanfaimid teagmháil leat agus míneoimid an scéal duit.

 1. Na hiarmhairtí a bheidh ann ó thaobh gan faisnéis a sholáthar

Má theipeann ort na sonraí pearsanta a theastaíonn ón RBO a sholáthar, nó má dhéanann tú ráiteas atá bréagach i ngné ábhartha, nó má sholáthraíonn tú faisnéis atá suaibhreosach nó cráiteach, is féidir thú a fháil ciontach i gcion faoi Ionstraim Reachtúil Uimh. 110/2019 - Rialacháin (Frithsciúrtha Airgid: Úinéireacht Thairbhiúil Aonán Corparáideach) an AE 2019 agus beidh tú faoi dhliteanas, ar do chiontú go hachomair, d’fhíneáil d'aicme A nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad araon. 

 1. Athruithe ar an bpolasaí príobháideachais seo

Féadfaimid an fógra príobháideachais seo a nuashonrú ó am go ham. Má dhéanaimid athruithe, cuirfimid iad in iúl duit sula dtiocfaidh na hathruithe i bhfeidhm trí fhógra a chur ar ár láithreán gréasáin.

 1. Fianáin

Comhaid bheaga is ea iad fianáin a íoslódáiltear ar do ríomhaire nó ar do ghléas móibíleach nuair a thugann tú cuairt ar shuíomh gréasáin nó ar fheidhmchlár. Cuireann do bhrabhsálaí gréasáin (ar nós Internet Explorer, Mozilla Firefox nó Google Chrome) na fianáin sin chuig an suíomh gréasáin nó chuig an bhfeidhmchlár ar gach cuairt ina dhiaidh sin ionas gur féidir leo tú a aithint agus cuimhneamh ar rudaí amhail roghanna úsáideora.

Le fianáin is féidir leat do roghanna a thaifeadadh nuair a thugann tú cuairt ar shuíomh faoi leith agus is féidir leo cuidiú le treochtaí úsáideoirí a shainaithint le haghaidh anailís staitistiúil ar ár suíomh. Is féidir leis sin cuidiú linn, le himeacht ama, eispéireas níos fearr a chur ar fáil ar ár suíomh tríd an inneachar a fheabhsú, nascleanúint a mhionathrú agus go ginearálta ár suíomh a dhéanamh níos áisiúla. Gan aon fhianáin, ní bheidh cuimhne ar bith ag freastalaí gréasáin faoi rud ar bith maidir le cuairteanna úsáideora roimhe sin. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nuair a ghlactar le fianáin a úsáidtear ar ár suíomh nach dtugtar rochtain dúinn ar eolas pearsanta ar bith. Glacann formhór na mbrabhsálaithe fianáin mar réamhshocrú, ach de ghnáth is féidir leat fianáin a dhiúltú nó fianáin a ghlacadh go roghnach trí na roghanna i do bhrabhsálaí a choigeartú.

Trí leanúint lenár suíomh gréasáin a úsáid gan na socruithe a athrú, aontaíonn tú lenár úsáid as fianáin..

Fianán Ainm Cuspóir
Google.com rc::c Baintear úsáid as an bhfianán sin chun idirdhealú a dhéanamh idir daoine agus róbait
Google Analytics _ga Cláraítear leis ID uathúil a úsáidtear chun sonraí staitistiúla a chruthú ar an dóigh a n-úsáideann cuairteoir an suíomh gréasáin.
_gat Baineann Google Analytics úsáid as chun bac ar chur ar an ráta iarratas
_gid
nrid
uuid
Cláraítear leis ID uathúil a úsáidtear chun sonraí staitistiúla a chruthú ar an dóigh a n-úsáideann cuairteoir an suíomh gréasáin
Bailiú t Úsáidtear é chun sonraí a sheoladh chuig Google Analytics faoi ghléas agus iompar an chuairteora. Rianaítear an cuairteoir ar fud gléasanna agus cainéil mhargaíochta leis..
Cead Fianán Stóráiltear staid chead fianán an úsáideora ann don fhearainn reatha

Le haghaidh tuilleadh eolais Cliceáil anseo le haghaidh forléargais ar phríobháideachas ag Google

 1. Fianáin a bhainistiú i do bhrabhsálaí

Le formhór na mbrabhsálaithe tugtar cead duit na fianáin atá agat a fheiceáil agus iad a scriosadh ar bhonn aonair, bac a chur ar fhianáin tríú páirtí, bac a chur ar fhianáin ó shuíomhanna áirithe, bac a chur ar shocrú fianán agus na fianáin ar fad a scriosadh nuair a dhúnann tú an brabhsálaí. hun an dóigh is féidir leat bac a chur ar fhianáin a fháil amach, féach ar an roghchlár “Cabhair” ar do bhrabhsálaí. . Tabhair faoi deara le do thoil má chasann tú na fianáin as nó má athraíonn tú do shocruithe, go bhféadfadh sé nach n-oibreodh cuid de na gnéithe mar is ceart. Ba cheart go mbeifeá ar an eolas go scriosfar roghanna ar bith má scriosann tú fianáin

 1. Úsáid as Google Analytics

Úsáideann an suíomh gréasáin seo Google Analytics, seirbhís anailíseach gréasáin a sholáthraíonn Google, Inc. ("Google"). Úsáideann Google Analytics “fianáin”, ar chomhaid téacs a chuirtear ar do ríomhaire, chun cuidiú leis an suíomh gréasáin anailís a dhéanamh ar an dóigh a n-úsáideann úsáideoirí an suíomh. Déanfar an fhaisnéis a ghintear leis an bhfianán faoi d’úsáid as an suíomh gréasáin (lena n-áirítear do sheoladh IP) a tharchur chuig Google agus déanfaidh Google í a stóráil ar fhreastalaithe sna Stáit Aontaithe. Bainfidh Google úsáid as an bhfaisnéis sin chun measúnú a dhéanamh ar d’úsáid as an suíomh gréasáin, agus tiomsóidh sé tuarascálacha ar ghníomhaíocht an tsuímh ghréasáin d’oibreoirí suíomhanna gréasáin agus soláthróidh sé seirbhísí i dtaca le gníomhaíocht suímh gréasáin eile agus úsáid as an idirlíon. Lena chois sin, féadfaidh Google an fhaisnéis sin a aistriú chuig tríú páirtithe nuair a cheanglaítear amhlaidh a dhéanamh faoin dlí, nó nuair a phróiseálann na tríú páirtithe sin an fhaisnéis sin thar ceann Google. Ní cheanglóidh Google do sheoladh IP le sonraí ar bith eile a choimeádann Google. Féadfaidh tú úsáid na bhfianán a dhiúltú trí na socruithe cuí ar do bhrabhsálaí a roghnú, ach tabhair faoi deara le do thoil má dhéanann tú é sin go bhféadfadh sé nach mbeifeá ábalta feidhmiúlacht iomlán an tsuímh ghréasáin seo a úsáid. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, tugann tú cead do Google na sonraí fút a phróiseáil ar an mbealach agus chun na críocha atá leagtha amach thuas.

Twitter Link YouTube Link LinkedIn Link

© 2019-2020 Central Register Of Beneficial Ownership (RBO). All rights reserved.
Data Protection | Customer Charter | SitemapPrivacy & Cookie Policy | Digital Communications | Disclaimer

Search