Cosaint Sonraí

Réamhrá

Tá an Clár um Úinéireacht Thairbhiúil Cuideachtaí agus Cumainn Tionscail agus Soláthair (dá ngairtear Clár na nÚinéirí Tairbhiúla nó “an RBO” anseo feasta) tiomanta do shonraí pearsanta a chosaint agus a phróiseáil ar bhealach slán i gcomhréir lenár n-oibleagáidí dlíthiúla go léir, lena n-áirítear comhlíonadh An Rialacháin Ghinearálta um Chosaint Sonraí (an “GDPR”) agus na dlíthe cosanta sonraí (“na hAchtanna um Chosaint Sonraí ó 1988 go 2018”).

Déanaimid sonraí pearsanta a phróiseáil chun ár n-oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh faoi na Treoracha maidir le Sciúradh Airgid agus faoin reachtaíocht.

Leagtar amach sa bheartas seo an chaoi a n-úsáidimid, agus a fhéachaimid lena gcosaint, na sonraí pearsanta a phróiseáiltear chun clár an RBO a chur i dtoll a chéile.

Raon feidhme
Cúlra q
Cad é Clár na nÚinéirí Tairbhiúla (an “RBO”)?
Cad is úinéir tairbhiúil ann?
Cé hiad na daoine a bpróiseálfar a gcuid sonraí pearsanta?
Sonraí pearsanta a bhaileoidh an RBO
Cad chuige a bhfuil na sonraí seo á bpróiseáil?
Cé atá in ann rochtain a fháil ar na Sonraí seo?
Aistrithe Idirnáisiúnta
Stóráil agus Coinneáil Sonraí
Prionsabail an Rialacháin Ghinearálta um Chosaint Sonraí
Oifigeach Idirchaidrimh um Chosaint Sonraí (an “DPLO”)
Iarratas ar Rochtain ó Ábhar Sonraí (SARanna)
Sárú ar Chosaint Sonraí
Oiliúint, Iniúchadh & Monatóireacht
Freagrachtaí maidir le Cosaint Sonraí
Sonraí pearsanta a nochtadh gan toiliú an Ábhair Sonraí (.i. an duine aonair)
Eolas a sholáthar d’Ábhair Sonraí (.i. do dhaoine aonair)
Cóipeanna den Doiciméadú

Search