Ní mór an céadainm & an sloinne a iontráiltear i dTairseach an RBO a bheith díreach mar mar an t-ainm cláraithe go dlíthiúil mar ainm an duine nádúrtha atá cláraithe ar d'Uimhir PSP leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí . Cliceáil anseo le haghaidh: Alt 14 - diúltuithe cúiseanna

Cosaint Sonraí

Réamhrá

Tá an Clár um Úinéireacht Thairbhiúil Cuideachtaí agus Cumainn Tionscail agus Soláthair (dá ngairtear Clár na nÚinéirí Tairbhiúla nó “an RBO” anseo feasta) tiomanta do shonraí pearsanta a chosaint agus a phróiseáil ar bhealach slán i gcomhréir lenár n-oibleagáidí dlíthiúla go léir, lena n-áirítear comhlíonadh An Rialacháin Ghinearálta um Chosaint Sonraí (an “GDPR”) agus na dlíthe cosanta sonraí (“na hAchtanna um Chosaint Sonraí ó 1988 go 2018”).

Déanaimid sonraí pearsanta a phróiseáil chun ár n-oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh faoi na Treoracha maidir le Sciúradh Airgid agus faoin reachtaíocht.

Leagtar amach sa bheartas seo an chaoi a n-úsáidimid, agus a fhéachaimid lena gcosaint, na sonraí pearsanta a phróiseáiltear chun clár an RBO a chur i dtoll a chéile.

Raon feidhme
Cúlra q
Cad é Clár na nÚinéirí Tairbhiúla (an “RBO”)?
Cad is úinéir tairbhiúil ann?
Cé hiad na daoine a bpróiseálfar a gcuid sonraí pearsanta?
Sonraí pearsanta a bhaileoidh an RBO
Cad chuige a bhfuil na sonraí seo á bpróiseáil?
Cé atá in ann rochtain a fháil ar na Sonraí seo?
Aistrithe Idirnáisiúnta
Stóráil agus Coinneáil Sonraí
Prionsabail an Rialacháin Ghinearálta um Chosaint Sonraí
Oifigeach Idirchaidrimh um Chosaint Sonraí (an “DPLO”)
Iarratas ar Rochtain ó Ábhar Sonraí (SARanna)
Sárú ar Chosaint Sonraí
Oiliúint, Iniúchadh & Monatóireacht
Freagrachtaí maidir le Cosaint Sonraí
Sonraí pearsanta a nochtadh gan toiliú an Ábhair Sonraí (.i. an duine aonair)
Eolas a sholáthar d’Ábhair Sonraí (.i. do dhaoine aonair)
Cóipeanna den Doiciméadú

Search