Is é an Clár Lárnach d’Úinéireacht Thairbhiúil Cuideachtaí agus Chumainn Tionscail agus Choigiltis (RBO) an suíomh lárnach chun gach faisnéis reachtúil a chur isteach faoi Úinéireacht Thairbhiúil Cuideachtaí Éireannacha agus Chumainn Tionscail agus Choigiltis (I&Ps) faoin 4ú agus 5ú Frith-Chumann an AE. An Treoir um Sciúradh Airgid agus Maoiniú Frithsceimhlitheoireachta.

Déileálann an tAonad RBO le haighneacht agus clárú na sonraí ar fad faoi Úinéireacht Thairbhiúil do chuideachtaí agus I&Panna agus le cur ar fáil i gcáil theoranta lena n-iniúchadh ag an bpobal, Aonaid Faisnéise Airgeadais (FIUnna), Údaráis Inniúla Stáit (SCAnna), oifigigh chomhlíonta agus eile. eintitis faoi oibleagáid.

Is éard atá i Ráiteas Misin an RBO ná ardleibhéal comhlíonta comhdaithe a chinntiú, le dearbhú go gcomhlíonann an fhaisnéis a chuirtear ar fáil dúinn na forálacha reachtúla ábhartha agus go léiríonn an fhaisnéis a sholáthraímid go cruinn an méid a soláthraíodh.

Tá an tAonad RBO tiomanta do sheirbhís den chaighdeán is airde a sholáthar dár gcustaiméirí agus do fheabhsú leanúnach ar chaighdeán na seirbhíse a chuirimid ar fáil a chinntiú.

Déileálann an Oifig le clárú úinéireachta tairbhiúil gach cuideachta Éireannach agus I&P agus cuireann sí sonraí den sórt sin ar fáil i gcáil theoranta le haghaidh iniúchta. Déanfaimid ár ndícheall:

 • ● Sonraí úinéireachta tairbhí nua agus leasaithe a chlárú laistigh de 10 lá oibre
 • ● Gach Ábhar Sonraí a chur ar an eolas i gcásanna inar tharla earráid sa phróiseas aighneachta laistigh de 10 lá oibre – Eisítear litreacha laistigh de lá oibre amháin maidir le haon earráidí a tuairiscíodh.
 • ● Freagairt ar cheisteanna ríomhphoist laistigh de 10 lá oibre.

 

Faoi na Rialacháin um Chosaint Sonraí, ní féidir le haon bhall den Oifig um Chlár na nÚinéireacht Thairbhiúil sonraí cásanna aonair nó faisnéis phearsanta a phlé ar an teileafón, nó trí ríomhphost.

Foireann bheag thiomanta atá san Aonad RBO. Is tríd an suíomh Gréasáin a bheidh ár seirbhís túslíne agus ár bpríomhfhoinse faisnéise do chustaiméirí. Is féidir le custaiméir ar bith ar mian leis dul i dteagmháil leis an Oifig é sin a dhéanamh trí ríomhphost nó tríd an bpost. Leanfaimid ag cinntiú go mbeidh foireann ard-oilte agus cháilithe ag an Aonad.

Faoi na Rialacháin um Chosaint Sonraí, áfach, ní féidir le haon bhall den Oifig um Chlár na nÚinéireacht Thairbhiúil sonraí cásanna aonair nó faisnéis phearsanta a phlé ar an nguthán. Féadfar déileáil le hIarratais Rochtana Ábhar (SARanna) trí ríomhphost.

 

Suíomh Gréasáin

Is é suíomh Gréasáin Chlár na hÚinéireachta Tairbhí a bheidh mar phríomhfhoinse faisnéise. Déanfaimid:

 • ● eolas cruinn, cothrom le dáta a sholáthar
 • ● Leanúint ar aghaidh ag cloí leis na treoirlínte inrochtaineachta gréasáin
 • ● A chinntiú go bhfuil eolas éasca le fáil agus inrochtana
 • ● Cuir foirmeacha iarratais ar líne atá éasca le húsáid ar fáil
 • ● Áiseanna ceannródaíocha cuardaigh ar líne a bheith agat
 • ● Coinnigh aga neamhfhónaimh faoi 1%
 • ● Réamh-rabhaidh faoi aon aga neamhfhónaimh chun críocha cothabhála

 

r-phost

Nuair a dhéanaimid teagmháil leis an RBO trí ríomhphost tá sé mar aidhm againn:

 • ● admháil a dhéanamh ar gach ríomhphost nuair a fhaightear é
 • ● freagair gach ríomhphost chomh pras agus is féidir
 • ● gach ceist a dhíriú, nuair is cuí, chuig na rannáin chuí sna Ceisteanna Coitianta ar an suíomh Gréasáin.
 • ● scríobh i dteanga shoiléir

 

Litir phost

Nuair a dhéantar teagmháil le litir, tá sé mar aidhm againn:

 • ● gach comhfhreagras a admháil laistigh de 10 lá oibre, freagra iomlán a sholáthar laistigh de 15 lá oibre i 90% de na cásanna. Mura féidir é seo a dhéanamh eiseofar freagra eatramhach ag cur in iúl duit cathain is féidir leat a bheith ag súil le freagra iomlán
 • ● Scríobh i dteanga shimplí, shoiléir
 • ● Ainm teagmhála, uimhir, seoladh agus seoladh ríomhphoist a sholáthar ar gach comhfhreagras.

 

Ginearálta

Beidh sé mar aidhm againn ár gcustaiméirí a choinneáil ar an eolas faoi:

 • ● freastal ar laethanta oscailte arna n-eagrú ag oifigí fiontraíochta áitiúla agus comhlachtaí ionadaíocha gairmiúla ar fud na tíre
 • ● úsáid ghníomhach a bhaint as na meáin shóisialta
 • ● feachtais fógraíochta a stiúradh
 • ● An Suíomh Gréasáin a choinneáil cothrom le dáta le heolas cruinn

Mura bhfuil tú sásta leis an tseirbhís atá faighte agat ón RBO agus murar féidir an cheist a réiteach chun do shástachta leis an mball foirne, is féidir leat gearán foirmiúil a dhéanamh leis an Oifigeach Faisnéise RBO (féach sonraí teagmhála thíos). Déileálfaidh an tOifigeach Faisnéise RBO le do ghearán i gceart, go cothrom agus go neamhchlaonta de réir an dea-chleachtais.

Mura bhfuil tú sásta le toradh an imscrúdaithe ag an oifigeach faisnéise RBO, tá an ceart agat achomharc a dhéanamh chuig oifigeach sinsearach. Má tá an cheist fós gan réiteach, tá sé de cheart agat achomharc breise a dhéanamh chuig Oifig an Ombudsman.

Faoi na Rialacháin um Chosaint Sonraí, áfach, ní féidir le haon bhall den Aonad um Chlár na nÚinéireacht Thairbhiúil sonraí cásanna aonair nó faisnéis phearsanta a phlé ar an nguthán. Féadfar déileáil le hIarratais Rochtana Ábhar (SARanna) trí ríomhphost.

Cloíonn an tAonad um Chlár na nÚinéireacht Thairbhiúil go hiomlán le téarmaí an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014. Déanfaimid gach iarracht an oiread eolais agus is féidir a sholáthar duit go neamhfhoirmiúil, gan dul i muinín théarmaí an Achta. Más mian leat iarratas foirmiúil a dhéanamh faoin Acht, áfach, ba cheart duit dul i dteagmháil leis an oifigeach SF. Teil: (01) 804 5200.

Beidh sé mar aidhm againn ár ndícheall a dhéanamh chun ár gcustaiméirí ar mian leo a ngnó a dhéanamh i nGaeilge de réir ár ndualgais faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 a éascú. Má scríobhann tú chugainn i nGaeilge, tabharfaimid freagra duit i nGaeilge. Foilseoimid doiciméid thábhachtacha mar ár dTuarascáil Bhliantúil go comhuaineach i nGaeilge agus i mBéarla.

Foilseoidh muid eolas agus ábhar eile i nGaeilge ar ár suíomh Gréasáin freisin – www.rbo.gov.ie. Tá an chairt do chustaiméirí seo ar fáil i nGaeilge.

Níl rochtain ag an bpobal ar Oifig Chlár na nÚinéireacht Thairbhiúil. Má tá ceist agat a bhféadfadh eolas faoi úinéireacht thairbhiúil a bheith ag teastáil uait seiceáil le do thoil ar ár suíomh Gréasáin www.rbo.gov.ie. féachaint an bhfuil freagra ar do cheist ansin. Más rud é tar éis brabhsáil na rannóige “ceisteanna coitianta” de shuíomh Gréasáin an RBO go bhfuil d’fhiosrúchán fós ann, is féidir leat an cheist a ríomhphost chuig: enquiries@rbo.gov.ie

Níl an oifig ar fáil ar gach Laethanta Saoire Poiblí agus Bainc.

Sonraí Teagmhála

Is féidir dul i dteagmháil le Heather Murray, Uasal, Oifigeach Faisnéise Chlár na nÚinéireacht Thairbhiúil agus an tOifigeach Rochtana, go díreach ag:

An Oifig um Chlárú Cuideachtaí,

Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1

Teileafón: (01) 804 5251

Ríomhphost: heather.murray@enterprise.gov.ie

NÓTA:

Más gá duit iarratas SAR a dhéanamh tabhair faoi deara, le do thoil, chun críocha éifeachtúlachta riaracháin, ár fearr Is trí ríomhphost a bheidh an fhormáid chun SARanna a chur faoi bhráid an RBO, ach go nglacfaidh an RBO le SARanna i scríbhinn nó ó bhéal freisin i gcás ina n-éilíonn iarratasóir SAR a dhéanamh faoin Acht um Mhíchumas 2005 agus tá Oifigeach Rochtana ainmnithe ag an RBO a fhéadfaidh cabhrú leis an tasc seo.