Sainmhínítear Úinéir Tairbheach in Airteagal 3(6), 4AMLD, mar aon duine/daoine nádúrtha a bhfuil úinéireacht aige ar eintiteas dlíthiúil nó a rialaíonn eintiteas dlíthiúil, trí úinéireacht dhíreach nó indíreach ar chéatadán leordhóthanach de na scaireanna nó de chearta vótála nó de leas úinéireachta i. an t-eintiteas, lena n-áirítear trí scairsheilbh iompróra, nó trí rialú trí mhodhanna eile.

Ina measc seo tá:

 • ● úinéireacht (go díreach nó go hindíreach) ar níos mó ná 25% de scaireanna na cuideachta/cumainn,
 • ● níos mó ná 25% de chearta vótála na cuideachta/cumainn a rialú (go díreach nó go hindíreach),
 • ● rialú trí bhealaí eile a mhínítear in Aithris 13 de 4AMLD mar seo a leanas:

 

“Féadfaidh rialú trí bhealaí eile a áireamh, inter alia, na critéir rialaithe a úsáidtear chun ráitis airgeadais chomhdhlúite a ullmhú, amhail

 • ● trí chomhaontú scairshealbhóirí,
 • ● tionchar ceannasach a fheidhmiú nó
 • ● an chumhacht chun bainistíocht shinsearach a cheapadh”.

 

Más fochuideachta é eintiteas ábhartha atá ar úinéireacht ag aonán corparáideach eile, is tairbheach é aon duine/daoine nádúrtha a shealbhaíonn nó a rialaíonn scairsheilbh de 25% móide scair amháin, nó leas úinéireachta níos mó ná 25% sa mháthair-eintiteas corparáideach. úinéir(í) na fochuideachta.

Más fochuideachta é eintiteas ábhartha atá ar úinéireacht ag il-eintitis chorparáideacha, sonraítear in Airteagal 3(6), 4AMLD, go bhfuil scairsheilbh 25 % móide scair amháin nó leas úinéireachta níos mó ná 25 % i bhfochuideachta atá i seilbh aonáin chorparáideacha iolracha ar faoi ​​rialú an duine nádúrtha chéanna nó na ndaoine nádúrtha céanna, léiriú ar úinéireacht thairbhiúil indíreach.

I ndeireadh na dála, is duine/daoine nádúrtha é nach mór a aithint agus a chur isteach ar an RBO mar úinéir(í) tairbhiúil an aonáin ábhartha, is cuma cé mhéad sraitheanna úinéireachta atá i struchtúr na cuideachta/na sochaí. Ní féidir ainm cuideachta/cumainn eile a chur isteach ar an RBO.

Más rud é, tar éis gach modh féideartha a bheith ídithe agus ar choinníoll nach bhfuil aon chúis amhrais ann, nach sainaithnítear aon duine nádúrtha mar úinéir tairbhiúil, nó má bhíonn aon amhras ann gurb é nó í an duine/na daoine a sainaithníodh an t-úinéir tairbhiúil nó na húinéirí tairbhiúla. déanfar an duine/na daoine a shealbhaíonn post mar oifigeach/oifigigh bhainistíochta shinsearacha a thaifeadadh ar an RBO mar an t-úinéir tairbhiúil. (Rialachán 5(4) IR 110/2019) . Coimeádfaidh eintitis ábhartha taifid ar na gníomhaíochtaí a dhéanfar chun a n-úinéirí tairbhiúla a shainaithint (Rialachán 5(5), IR 110/2019)

Má bhíonn amhras ann, ba cheart do chuideachta/cumann comhairle dlí a lorg chun cuidiú léi a fháil amach cé hiad na húinéirí tairbhiúla atá inti.

Cé a chaithfidh sonraí a chomhdú leis an RBO?

Ceanglaítear ar gach eintiteas ábhartha sonraí a chomhdú leis an gclár lárnach d’úinéireacht thairbhiúil (“an RBO”), seachas cuideachta atá liostaithe ar mhargadh rialáilte – féach (a) thíos.

Tá 5 mhí ag aonán nua-ionchorpraithe óna chorprú chun a úinéireacht thairbhiúil a chlárú leis an RBO – féach (b) thíos.

 1. 1. Sonraítear i Rialachán 4 de IR 110/2019 nach gceanglaítear ar chuideachta atá liostaithe ar mhargadh rialáilte atá faoi réir ceanglas nochta atá comhsheasmhach le dlí an Aontais nó faoi réir caighdeáin idirnáisiúnta choibhéiseacha lena n-áirithítear trédhearcacht leordhóthanach faisnéise úinéireachta sonraí úinéireachta tairbhiúla a chomhdú leis. an RBO.
 2. 2. Sonraítear i Rialachán 20(2) go ndéanfaidh gach eintiteas ábhartha a tháinig ar an saol an 22 Meitheamh 2019 nó dá éis, laistigh de 5 mhí óna corprú, an fhaisnéis a shonraítear i Rialachán 21 a sheachadadh chuig an gCláraitheoir ar cibé modh a chinnfidh an Cláraitheoir.

 

Chinn an Cláraitheoir go ndéanfar an fhaisnéis a shonraítear i Rialachán 21 a sheachadadh ar líne tríd an Tairseach RBO ar shuíomh Gréasáin na RBO – www.rbo.gov.ie .

Féach na hailt seo a leanas le do thoil sa rannán Conas is féidir liom Úinéir Tairbheach a Chlárú

 

 

Ceanglaítear ar 4AMLD ar gach eintiteas corparáideach agus dlíthiúil (seachas cuideachtaí atá liostaithe ar mhargadh rialaithe*), lena n-áirítear Iontaobhais, Cistí Infheistíochta agus Cumainn Tionscail agus Coigiltis, sonraí faoina nÚinéireachtaí Tairbheacha a choinneáil ar a gclár inmheánach féin.

Ní bheidh de cheangal ach ar CHUIDEACHTAÍ AGUS AR CHUIDEACHTAÍ TIONSCAIL AGUS SOLÁTHAIR sonraí a chomhdú le clár lárnach na húinéireachta tairbhí (RBO).

* Ní cheanglaítear ar chuideachta atá liostaithe ar mhargadh rialáilte atá faoi réir ceanglas nochta atá comhsheasmhach le dlí an Aontais nó faoi réir caighdeáin idirnáisiúnta choibhéiseacha lena n-áirithítear trédhearcacht leordhóthanach faisnéise úinéireachta sonraí úinéireachta tairbhiúla a chomhdú leis an RBO.

Ní hea, agus na bealaí éagsúla á leagan amach inar féidir le duine nádúrtha cuideachta/sochaí a rialú, cuimsíonn Treoir an AE go sonrach aon duine a bhfuil úinéireacht nó rialú aige ar níos mó ná 25% de scaireanna nó cearta vótála.

I gcásanna ina bhfuil líon mór scaireanna ag cuideachtaí/cumainn, is féidir le scairshealbhóir 25% de na scaireanna iomlána atá ar fáil móide scair bhreise amháin a bheith aige. Mar shampla: Tá 1,000,000 scair ag Cuideachta X ar €1 an ceann. Má tá 250,000 (25%) scaireanna nó níos lú i seilbh aon duine, ní cháilíonn siad faoin riachtanas seo. Mar sin féin, má tá úinéireacht ag an scairshealbhóir ar 250,001 nó má rialaíonn sé/sí 250,001 scair, cáilíonn sé/sí mar úinéir tairbhiúil agus ní mór sonraí faoi sin a chlárú ar an RBO.

Baineann sé seo le gach scair eisithe. Moltar duit dul i gcomhairle le do chomhairleoir airgeadais agus/nó dlí féin maidir le ceisteanna maidir le scaireanna.

Tabhair faoi deara le do thoil nár cheart gurb é an tástáil chéatadáin maidir le húinéireacht scaireanna an t-aon mhodh amháin chun a chinneadh cé hé an t-úinéir tairbhiúil deiridh – ní mór rialú ar chearta vótála, ús úinéireachta agus rialú trí mhodhanna eile a chur san áireamh freisin.

Má bhíonn amhras ann, ba cheart do chuideachta/cumann comhairle dlí a lorg chun cuidiú léi a fháil amach cé hiad na húinéirí tairbhiúla atá inti.

Is Clár neamhspleách é an RBO a bunaíodh faoin reachtaíocht frith-sciúradh airgid, ní faoi dhlí na gcuideachtaí, agus atá sa bhreis ar na cláir reachtúla atá ann faoi láthair a choimeádann an Oifig um Chlárú Cuideachtaí.

Ní mór do chuideachtaí/cumainn a nÚinéirí Tairbheacha a shainaithint, a sonraí a choinneáil ar a gclár inmheánach féin agus na sonraí a chlárú leis an RBO. D’fhéadfadh nach scairshealbhóirí nó stiúrthóirí na cuideachta/an gcumann na húinéirí tairbhiúla.

Ní féidir sonraí úinéireachta tairbhiúla a chomhdú ar fhoirmeacha CRO.

I gcás ina bhfuil cuideachta (lena n-áirítear máthairchuideachtaí grúpa cuideachtaí) liostaithe ar mhargadh rialáilte atá faoi réir ceanglas nochta atá i gcomhréir le dlí an AE nó le caighdeáin idirnáisiúnta choibhéiseacha lena n-áirithítear trédhearcacht leordhóthanach faisnéise úinéireachta, ní cheanglaítear ar an gcuideachta sin comhdú tairbhiúil a dhéanamh. sonraí úinéireachta leis an RBO (Rialachán 4(2) de IR 110/2019).

Ní shíneann an díolúine seo chuig fochuideachtaí na máthairchuideachta sin, áfach.

Mar sin, tá oibleagáid neamhspleách ar fhochuideachtaí i ngrúpa den sórt sin ceanglais IR 110/2019 a chomhlíonadh más “eintitis ábhartha” iad de réir bhrí IR 110/2019.

Ba cheart do chuideachta liostaithe a comhairle dlí féin a lorg chun a shuíomh an bhfuil an margadh ar a bhfuil sí liostaithe faoi réir ceanglas nochta atá i gcomhréir le dlí an AE nó faoi réir caighdeáin idirnáisiúnta choibhéiseacha lena n-áirithítear trédhearcacht leordhóthanach faisnéise úinéireachta.

Is féidir, más “eintiteas ábhartha” í an chuideachta de réir bhrí IR 110/2019 (.i. is eintiteas corparáideach nó dlíthiúil ionchorpraithe in Éirinn í), fiú más fochuideachta de chuid máthairchuideachta atá cláraithe lasmuigh d’Éirinn í, ceanglaítear uirthi fós. a sonraí úinéireachta tairbhiúla a chomhdú leis an RBO.

Más fochuideachta é eintiteas ábhartha ar le haonán corparáideach eile é, is tairbheach é aon duine/daoine nádúrtha a shealbhaíonn nó a rialaíonn scairsheilbh de 25% móide scair amháin, nó leas úinéireachta níos mó ná 25% sa mháthair-eintiteas corparáideach. úinéir(í) na fochuideachta.

Más fochuideachta é eintiteas atá ar úinéireacht ag il-eintitis chorparáideacha, sonraítear in Airteagal 3(6), 4AMLD, go bhfuil scairsheilbh de 25 % móide scair amháin nó leas úinéireachta níos mó ná 25 % i bhfochuideachta atá á sealbhú ag eintitis chorparáideacha iolracha atá faoi. beidh rialú an duine nádúrtha chéanna nó na ndaoine nádúrtha céanna ina léiriú ar úinéireacht thairbhiúil indíreach.

Más é an tÚinéir Tairbheach an mháthairchuideachta (nó cuideachta eile), is é an Duine Nádúrtha ar deireadh thiar a bhfuil an rialú díreach aige, arb é an rialtóir scairshealbhóra de 25% móide 1 scair, nó leas rialaithe eile laistigh den chuideachta sin atá ina leas tairbhiúil. úinéir. Más rud é, tar éis gach modh féideartha a chaitheamh, nach bhfuil aon duine nádúrtha inaitheanta, ba cheart ainmneacha an duine nó na ndaoine a shealbhaíonn post mar oifigeach bainistíochta sinsearaí nó mar oifigeach bainistíochta sinsearaí de chuid an eintitis ábhartha a chur isteach ar an RBO. Coimeádfaidh eintitis ábhartha taifid ar na gníomhaíochtaí a dhéanfar chun a n-úinéirí tairbhiúla a shainaithint (Reg 5(5), IR 110/2019).

Má bhíonn amhras ann, ba cheart do chuideachta comhairle dlí a lorg chun cuidiú léi a fháil amach cé hiad a húinéirí tairbhiúla.

Níl i rialú nó úinéireacht scaireanna ach ceann amháin de na critéir chun go mbeadh duine ina úinéir tairbhiúil. Is iad na critéir eile: rialú díreach nó indíreach ar chearta vótála nó ar leas úinéireachta nó trí rialú trí mhodhanna eile nó úinéireacht ar chearta vótála.

Mínítear rialú trí bhealaí eile in Aithris 13 de 4AMLD mar seo a leanas:

“Féadfaidh rialú trí bhealaí eile a áireamh, inter alia, na critéir rialaithe a úsáidtear chun ráitis airgeadais chomhdhlúite a ullmhú, amhail

 • ● trí chomhaontú scairshealbhóirí,
 • ● tionchar ceannasach a fheidhmiú nó
 • ● an chumhacht chun bainistíocht shinsearach a cheapadh”.

 

I gcás ina mbeidh gach modh féideartha chun na húinéirí tairbhiúla a shainaithint ídithe, agus nach bhfuil aon duine nádúrtha sainaitheanta mar úinéir tairbhiúil, foráiltear leis na Rialacháin go measfar gurb iad na hOifigigh Bhainistíochta Sinsearacha (m.sh. Stiúrthóir(í) agus/nó Príomhoifigeach Feidhmiúcháin) úinéirí tairbhiúla. Coimeádfaidh eintitis ábhartha taifid ar na gníomhaíochtaí a dhéanfar chun a n-úinéirí tairbhiúla a shainaithint (Reg 5(5), IR 110/2019).

Ní thagraíonn an Rialachán ach d’eintitis chorparáideacha agus dhlíthiúla atá corpraithe in Éirinn. Ní eintiteas dlíthiúil nó corparáideach é ainm gnó; mar sin, ní thagann sé faoi raon feidhme na Treorach agus ní cheanglaítear air clárú leis an RBO.

Ní thagraíonn an Rialachán ach d’eintitis chorparáideacha agus dhlíthiúla atá corpraithe in Éirinn. Ní eintiteas dlíthiúil nó corparáideach é ainm gnó; mar sin, ní thagann sé faoi raon feidhme na Treorach agus ní cheanglaítear air clárú leis an RBO.

Ní eintiteas corpraithe in Éirinn é “brainse”. Mar sin, ní cheanglaítear ar bhrainsí sonraí úinéireachta tairbhiúla a chomhdú leis an RBO. Más brainse seachtrach é an brainse d’eintiteas atá corpraithe san AE, is dócha go mbeidh oibleagáidí tairbhiúla úinéireachta ar an eintiteas sin ina thír ionchorpraithe.

Níl sé soiléir cé hé úinéir tairbhiúil m’aonáin

Deir an Treoir agus Rialacháin 5(2) de IR 110/2019 gur cheart “gach beart réasúnach” a ghlacadh chun a shuíomh cé hé an tÚinéir Tairbheach duine nádúrtha.

Áirítear ar na céimeanna atá i gceist

 • ● fógra faoi Rialacháin 6 & 7 de IR 110/2019 a thabhairt d’aon duine(í) nádúrtha a bhfuil cúis réasúnach ag an gcuideachta/cumann nó ag a láithreoir a chreidiúint gur úinéir tairbhiúil é. Nuair a eisítear é, beidh mí amháin ag an duine/na daoine nádúrtha ar eisíodh an fógra seo chucu chun na sonraí riachtanacha a sholáthar; nó
 • ● fógra a thabhairt faoi Rialacháin 8 & 9 de IR 110/2019 d’aon duine nó do dhaoine a bhfuil cúis réasúnach ag an gcuideachta/cumann nó ag a láithreoir a chreidiúint go bhfuil eolas acu ar an méid atá leagtha amach i Rialachán 9. Nuair a eisítear é, beidh mí amháin ag an duine/na daoine ar eisíodh an fógra seo chucu chun na sonraí riachtanacha a sholáthar.

 

Is cion coiriúil é mainneachtain an duine nádúrtha freagra a thabhairt agus comhoibriú leis an gcuideachta/cumann nó ráiteas bréagach a dhéanamh.

I gcás ina n-ídítear gach bealach is féidir chun na húinéirí tairbhiúla a shainaithint go hannamh, forálann na Rialacháin go measfar gurb iad na hOifigigh Bhainistíochta Sinsearacha (eg, an Stiúrthóir(í) nó an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin) na húinéirí tairbhiúla. Coimeádfaidh eintitis ábhartha taifid ar na gníomhaíochtaí a dhéanfar chun a n-úinéirí tairbhiúla a shainaithint (Reg 5(5), IR 110/2019).

Más fochuideachta é eintiteas atá ar úinéireacht ag eintiteas corparáideach amháin nó níos mó, sonraítear in Airteagal 3(6), 4AMLD

“Scairsheilbh 25 % móide scair amháin nó leas úinéireachta níos mó ná 25 % sa chustaiméir atá i seilbh eintiteas corparáideach, atá faoi rialú duine nó daoine nádúrtha, nó ag eintitis chorparáideacha iolracha, atá faoi réim an Choimisiúin. beidh rialú an duine nádúrtha chéanna nó na ndaoine nádúrtha céanna ina chomhartha ar úinéireacht indíreach.”

Mar sin, i gcás gur fochuideachta an chuideachta/cumann atá faoi úinéireacht nó faoi rialú aonán corparáideach aonair, aon duine nádúrtha a bhfuil úinéireacht aige ar nó a rialaíonn 25% nó níos mó de na scaireanna, na cearta vótála nó an leas úinéireachta sa mháthair-eintiteas, nó a rialaíonn an máthairchuideachta trí bhíthin eile. ciallaíonn, is úinéir tairbhiúil ar an bhfochuideachta.

I gcás gur fochuideachta an chuideachta/cumann atá faoi úinéireacht nó faoi rialú aonáin chorparáideacha iolracha, má rialaíonn an duine nádúrtha céanna nó na daoine nádúrtha céanna na máthair-eintitis, is úinéir tairbhiúil na fochuideachta é/í.

Más rud é, tar éis gach bealach féideartha chun an t-úinéir/na húinéirí tairbhiúla a shainaithint a ídiú, agus nach bhfuil aon duine nádúrtha aitheanta amhlaidh, ainm(neacha) an duine/na ndaoine a shealbhaíonn post mar oifigeach bainistíochta sinsearaí (SMOanna) den eintiteas ábhartha (.i. an fhochuideachta/cumann) a thaifeadadh mar an t-úinéir/na húinéirí tairbhiúla. Coimeádfaidh eintitis ábhartha taifid ar na gníomhaíochtaí a dhéanfar chun a n-úinéirí tairbhiúla a shainaithint.

Níl. Ní mór gur Duine Nádúrtha nó Daoine Nádúrtha é an tÚinéir Tairbheach atá curtha ar an bPríomhchlár d’Úinéireacht Thairbhiúil na gCuideachtaí agus na gCumann Tionscail agus Coigiltis (RBO).

I gcás cuideachta stiúrthóra aonair inarb é an stiúrthóir sin an t-aon scairshealbhóir agus go bhfuil rialú díreach iomlán aige ar an gcuideachta, is é an t-aon úinéir tairbhiúil a bheadh ​​ar an gcuideachta.

I gcás cuideachta stiúrthóra aonair, le scairshealbhóir aonair difriúil, measfar an stiúrthóir a bheith ina Úinéir Tairbheach toisc go bhfuil rialú díreach aige ar an gcuideachta, agus is é an scairshealbhóir aonair, má chomhlíonann siad na critéir de 25%+1 scair freisin. a mheastar a bheith ina úinéir tairbhiúil.

Áirítear leis an sainmhíniú ar úinéir tairbhiúil níos mó ná scairshealbhóirí amháin – folaíonn sé aon duine a bhfuil céatadán leordhóthanach de na cearta vótála nó an leas úinéireachta aige nó a rialaíonn an chuideachta ar bhealaí eile.

Má bhíonn amhras ann, ba cheart do chuideachta comhairle dlí a lorg chun cuidiú léi a fháil amach cé hiad a húinéirí tairbhiúla.

Áirítear leis an sainmhíniú ar úinéir tairbhiúil níos mó ná scairshealbhóirí amháin – folaíonn sé aon duine a bhfuil céatadán dóthanach de na cearta vótála nó leas úinéireachta aige sa chuideachta/chumann nó a rialaíonn an chuideachta/sochaí ar aon mhodh eile.

Mar sin, agus an treoir atá leagtha amach i 3.1 thuas á tabhairt dá haire, ní mór don chuideachta/chumann cinneadh a dhéanamh maidir le cén duine/daoine nádúrtha a rialaíonn an chuideachta/cumann agus a n-ainmneacha a chur isteach ina gclár inmheánach féin agus san RBO.

Más rud é, tar éis gach modh féideartha a bheith ídithe agus ar choinníoll nach bhfuil aon chúis amhrais ann, nach sainaithnítear aon duine nádúrtha mar úinéir tairbhiúil, nó má bhíonn aon amhras ann gurb é nó í an duine/na daoine a sainaithníodh an t-úinéir tairbhiúil nó na húinéirí tairbhiúla. déanfar an duine/na daoine a shealbhaíonn post mar Oifigeach(í) Bainistíochta Sinsearacha a thaifeadadh ar an RBO mar an t-úinéir tairbhiúil. Coimeádfaidh eintitis ábhartha taifid ar na gníomhaíochtaí a dhéanfar chun a n-úinéirí tairbhiúla a shainaithint (Reg 5(5), IR 110/2019).

Má bhíonn amhras ann, ba cheart do chuideachta/chumann comhairle dlí a lorg chun cuidiú léi a fháil amach cé hiad na húinéirí tairbhiúla atá inti.

Mínítear an téarmaíocht

Seo cuideachta ar bith, nó Cumann Tionscail agus Coigiltis atá corpraithe in Éirinn. Áirítear leis seo Cuideachtaí Príobháideacha Teoranta, Cuideachtaí Poiblí Teoranta, Cuideachtaí Gníomhaíochta Ainmnithe, Cuideachtaí faoi Theorainn Ráthaíochta, agus Cuideachtaí Príobháideacha Gan Teorainn.

Is é an sainmhíniú ar “eintiteas iomchuí” i Rialachán 2 d’Ionstraim Reachtúil 110/2019 “eintiteas corparáideach nó dlíthiúil eile atá corpraithe sa Stát agus folaíonn sé cuideachta* agus aon chomhlacht corpraithe eile atá corpraithe amhlaidh”.

Deir Rialachán 19 de IR 110/2019 “ De bhua an rialacháin seo tá clár bunaithe ar a dtabharfar an “Clár Lárnach d’Úinéireacht Thairbhiúil Cuideachtaí agus Chumainn Tionscail agus Choigiltis”.

Ceanglaíonn Rialachán 21(1) ar eintitis ábhartha an méid seo a leanas a sheachadadh don Chláraitheoir: “an t-ainm agus an uimhir mar atá siad ar an gclár a choimeádtar faoi Achtanna na gCuideachtaí 2014 nó, de réir mar a bheidh, an clár a choimeádtar faoi na hAchtanna Cumann Tionscail agus Soláthair 1893. go dtí 2014”.

Mar sin, chun críocha IR 110/2019, is éard is eintiteas ábhartha ann cuideachta arna foirmiú faoi Achtanna na gCuideachtaí nó cumann atá cláraithe faoi Achtanna na gCumann Tionscail agus Coigiltis.

* Ní cheanglaítear ar chuideachta atá liostaithe ar mhargadh rialáilte atá faoi réir ceanglas nochta atá comhsheasmhach le dlí an Aontais nó faoi réir caighdeáin idirnáisiúnta choibhéiseacha lena n-áirithítear trédhearcacht leordhóthanach faisnéise úinéireachta sonraí úinéireachta tairbhiúla a chomhdú leis an RBO .

Sainmhínítear Duine Nádúrtha mar dhuine . Tá sé seo i gcodarsnacht le cuideachta/cumann, ar eintiteas dlíthiúil é.

Is éard atá i gceist le rialú ar bhealaí eile ná nuair a bhíonn smacht nó tionchar suntasach ag duine, nach bhfuil níos mó ná 25% de scaireanna nó cearta vótála nó leas úinéireachta eintitis aige, ar an eintiteas.

Deir Airteagal 3(6), 4AMLD, Féadfar rialú trí bhealaí eile a chinneadh, inter alia, i gcomhréir leis na critéir in Airteagal 22(1) go (5) de Threoir 2013/34/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ……. ar an airgeadais bhliantúil ráitis , ráitis airgeadais chomhdhlúite agus tuarascálacha gaolmhara ó chineálacha áirithe gnóthas,”

In Aithris 13 de 4AMLD, mínítear rialú trí mhodhanna eile mar seo a leanas:

“Féadfaidh rialú trí bhealaí eile a áireamh, inter alia, na critéir rialaithe a úsáidtear chun ráitis airgeadais chomhdhlúite a ullmhú, amhail

 • ● trí chomhaontú scairshealbhóirí
 • ● tionchar ceannasach a fheidhmiú nó
 • ● an chumhacht chun bainistíocht shinsearach a cheapadh”.

Is éard is rialú díreach ann nuair a bhíonn úinéireacht phearsanta ag an úinéir tairbhiúil ar eintiteas ábhartha nó má rialaíonn sé nó sí é trí cheann amháin nó níos mó de na modhanna seo a leanas:

 • ● 25% móide scair amháin nó
 • ● 25% nó níos mó de na cearta vótála, nó
 • ● 25% nó níos mó den leas úinéireachta, nó
 • ● go bhfuil smacht nó tionchar díreach aige ar an gcuideachta/cumann trí bhealaí eile.

 

Is léiriú ar úinéireacht dhíreach é scairsheilbh 25 % móide scair amháin nó leas úinéireachta níos mó ná 25 % sa chustaiméir atá i seilbh duine nádúrtha.

Scairsheilbh 25 % móide scair amháin nó leas úinéireachta níos mó ná 25 % den chustaiméir atá i seilbh eintiteas corparáideach, atá faoi rialú duine nó daoine nádúrtha, nó ag aonáin chorparáideacha iolracha, atá faoi rialú an duine nádúrtha céanna nó na ndaoine nádúrtha céanna, beidh sé ina léiriú ar úinéireacht indíreach.

Mínítear rialú trí bhealaí eile in Aithris 13 de 4AMLD, agus is féidir é a fháil freisin ag Ceisteanna Coitianta 4.2.

Má bhíonn amhras ann, ba cheart do chuideachta/cumann comhairle dlí a lorg chun cuidiú léi a fháil amach cé hiad na húinéirí tairbhiúla atá inti.

Sainmhíníonn Rialachán 2 d’Ionstraim Reachtúil 110/2019 “oifigeach bainistíochta sinsearach” mar “oifigeach bainistíochta sinsearach” a fholaíonn stiúrthóir agus príomhoifigeach feidhmiúcháin.

Díolúintí

Sonraítear in Airteagal 3(6)(a)(i) de 4AMLD nach gceanglaítear ar chuideachta atá liostaithe ar mhargadh rialáilte atá faoi réir ceanglas nochta atá i gcomhréir le dlí an Aontais nó faoi réir caighdeáin idirnáisiúnta choibhéiseacha lena n-áirithítear trédhearcacht leordhóthanach faisnéise úinéireachta a chomhdú. sonraí úinéireachta tairbhiúla leis an RBO.

Tá aon chuideachta a bhíonn ag trádáil ar mhargadh rialaithe LEE, mar Stocmhalartán na hÉireann díolmhaithe ó chlárú. Tá na cuideachtaí sin faoi réir rialacha cheana féin a éilíonn orthu a n-úinéirí/rialaitheoirí a nochtadh. Mar sin féin, más fochuideachta de chuid cuideachta liostaithe í cuideachta atá corpraithe in Éirinn, ceanglaítear ar an bhfochuideachta fós sonraí a húinéirí tairbhiúla a chomhdú leis an gclár lárnach.

Ceadaítear i Rialachán 25(5) de IR 110/2019 sonraí na húinéireachta tairbhí a dhíolmhú ó rochtain ag daoine ainmnithe nuair is mionaoiseach an t-úinéir tairbhiúil. Coinneofar siar go huathoibríoch sonraí úinéireachta tairbhí na mionaoiseach ó rochtain phoiblí go dtí go mbainfidh siad 18 mbliana d’aois amach.

Ní féidir ach le daoine ainmnithe sonraí teoranta úinéireachta tairbhiúla a chuardach agus a cheannach do gach úinéir tairbhiúil, seachas mionaoisigh . Níl aon díolúintí eile ann

Ní féidir, tá rochtain neamhshrianta ag oifigigh údaraithe in Aonad Faisnéise Airgeadais an Gharda Síochána agus ag údaráis inniúla stáit agus neamhstáit áirithe ar na sonraí go léir san RBO (Tagraíonn Rialachán 24).