Polasaí Príobháideachta agus Fianán

Tá do phríobháideachas tábhachtach dúinn agus táimid tiomanta go hiomlán do chuid faisnéise pearsanta a choinneáil sábháilte. Tá sé mar aidhm ag an bhfógra príobháideachta seo faisnéis a sholáthar duit faoin bhfaisnéis phearsanta a bhailímid fút agus faoin gcaoi a n-úsáidtear agus a roinntear an fhaisnéis sin nuair a chuireann tú sonraí isteach ar Chlár Lárnach Úinéireacht Thairbhiúil Cuideachtaí agus Chumainn Tionscail agus Choigiltis (RBO). Leagann sé amach freisin do chearta príobháideachais. Tóg nóiméad le do thoil chun tú féin a chur ar an eolas lenár gcleachtais phríobháideachais agus fianán ionas go mbeidh tú ar an eolas go hiomlán faoi conas agus cén fáth a bhfuilimid ag úsáid do shonraí pearsanta.

Ceanglaítear le Rialachán 22 de IR 110/2019 ar an RBO ainm, seoladh, ríomhphost, uimhir theileafóin, uimhir facs a thaifeadadh, nó i gcás nach duine nádúrtha an Láithreoir, ainm, seoladh, ríomhphost, uimhir theileafóin, facs. uimhir, an duine nádúrtha chun críocha comhfhreagrais.

Coinnítear na sonraí seo ar feadh tréimhse éiginnte, agus úsáideann RBO iad chun an t-úsáideoir cláraithe a shainaithint aon uair a logáileann sé/sí isteach ar ár seirbhís ríomhchomhdaithe ar líne agus chun an réimse sonraí láithreora a líonadh d’aon chomhdú RBO a chuireann an t-úsáideoir sin isteach. Féadfaidh an RBO ríomhphoist a eisiúint freisin chuig úsáideoirí a chomhdaigh thar ceann eintiteas maidir le nuashonruithe nó athruithe tábhachtacha a dhéanann difear d’oibleagáidí na n-eintiteas lena n-áirítear ríomhphost a sheoladh go díreach maidir le saincheisteanna comhdaithe, neamhchomhlíonta agus neamhréireachtaí tuairiscithe, ach nach bhfuil eisiach dóibh.

Tá Oifigeach Idirchaidrimh um Chosaint Sonraí, Heather Murray, ceaptha againn chun teagmháil a dhéanamh leat má tá aon cheist agat maidir leis an bhfógra príobháideachta seo, lenár gcleachtais phríobháideachais nó más mian leat do chearta sonraí a fheidhmiú. Is féidir teagmháil a dhéanamh lenár nOifigeach Idirchaidrimh um Chosaint Sonraí trí ríomhphost ag: dataprotection@rbo.gov.ie . Is mór againn do thuairimí. Má tá aon cheist nó tuairimí agat a bhaineann leis an bhfógra príobháideachta seo, déan teagmháil linn le do thoil ag: dataprotection@rbo.gov.ie .

Tá ceanglas reachtúil ar chuideachtaí Éireannacha sonraí a n-úinéirí tairbhiúla a chomhdú leis an bPríomh-Chlár Úinéireachta Tairbhiúla (RBO). Tugadh an ceanglas dlíthiúil nua seo isteach leis an 4ú Treoir Frith-Sciúradh Airgid (4AMLD) a tháinig i bhfeidhm an 25 Meitheamh 2015. Ón 15 Samhain 2016, bhí ceanglas ar chuideachtaí Éireannacha cheana féin clár inmheánach úinéirí tairbhiúla a shealbhú. Tháinig Treoir eile ar a dtugtar an 5ú Treoir Frith-Sciúradh Airgid (5AMLD) i bhfeidhm an 09 Iúil 2018 agus áirítear léi roinnt leasuithe atá dírithe ar réimeas nuachóirithe frithsciúradh airgid an AE a bunaíodh faoi 4AMLD a neartú tuilleadh. Áirítear leis na leasuithe sin forálacha breise trédhearcachta maidir le húinéireacht thairbhiúil, bearta díchill chuí feabhsaithe timpeall tríú tíortha ardriosca, agus bearta trédhearcachta maidir le húsáid cártaí réamhíoctha. Féachann 5AMLD freisin le leathnú a dhéanamh ar na catagóirí “eintitis faoi oibleagáid” atá faoi réir fhorálacha réimeas frith-sciúradh airgid an AE, chun ardáin malairte airgeadra fíorúla agus soláthraithe sparán a áireamh, go háirithe. Tá sé mar aidhm ag na Treoracha rannchuidiú tuilleadh leis an gcomhrac i gcoinne sciúradh airgid agus mhaoiniú sceimhlitheoireachta trí na rialacha atá ann cheana a neartú agus iad a dhéanamh níos comhsheasmhaí ar fud Bhallstáit uile an AE. Tugann na hathruithe cur chuige riosca-bhunaithe níos láidre chun feabhas a chur ar bhainistiú riosca sciúradh airgid agus mhaoiniú sceimhlitheoirí.

Ar cheann de na ceanglais faoi 4AMLD agus 5AMLD tá bunú Clár Lárnach d’Úinéireacht Thairbhiúil (RBO).

Tá an ceanglas ar chuideachtaí agus ar chumainn tionscail agus choigiltigh sonraí a n-úinéirí tairbhiúla a chomhdú leis an RBO arna thrasuí i ndlí na hÉireann le hIonstraim Reachtúil (IR) Uimhir 110 de 2019 na Roinne Airgeadais. Sonraíonn an IR go gcoimeádfaidh Cláraitheoir na gCuideachtaí an RBO

Tá oibleagáid dhlíthiúil ar chuideachtaí a sonraí faoi úinéireacht thairbhiúil a chomhdú leis an RBO laistigh de 5 mhí ó oscailt. Má theipeann ar chomhdú laistigh den tréimhse 5 mhí seo féadfar fíneáil agus ionchúiseamh a thabhairt don chuideachta.

Nuair a dhéanann an chuideachta a comhdú tosaigh, ní bheidh uirthi comhdú arís ach amháin má nó nuair a bhíonn athrú ábhartha ar chomhdhéanamh an úinéara/na n-úinéirí tairbhiúla. Ceanglaítear ar chuideachtaí aon athruithe a chomhdú laistigh de 14 lá ó tharla an t-athrú, agus d’fhéadfaí fíneáil agus ionchúiseamh a ghearradh ar an gcuideachta mura ndéantar amhlaidh.

Chun críocha na Rialachán AML, tá an téarma “úinéir tairbhiúil” mar a shainmhínítear in Airteagal 3(6)(a) de. 4AMLD agus tagraíonn sé don duine nó do na daoine nádúrtha a bhfuil úinéireacht aige nó aici ar eintiteas dlíthiúil ar deireadh thiar trí úinéireacht dhíreach nó indíreach ar chéatadán leordhóthanach de na scaireanna nó de chearta vótála nó de leas úinéireachta na cuideachta sin, nó trí rialú ar bhealaí eile.

Is úinéir tairbhiúil é aon duine a shealbhaíonn nó a rialaíonn 25% nó níos mó de scaireanna nó cearta vótála na cuideachta (cibé acu go díreach nó go hindíreach). Tá sé de dhualgas ar chuideachtaí freisin aon duine aonair a rialaíonn an chuideachta ar aon mhodh eile a chlárú mar úinéir tairbhiúil.

Ní mór faisnéis a chur isteach maidir le gach úinéir tairbhiúil, ceann i ndiaidh a chéile, trí thairseach ar líne ar shuíomh Gréasáin na RBO – www.rbo.gov.ie. Níl aon táille comhdaithe.

Áireofar san fhaisnéis a bheidh le comhdú leis an RBO maidir le gach úinéir tairbhiúil:

 • ● Céadainm agus Sloinne.
 • ● Dáta breithe.
 • ● Seoladh cónaithe.
 • ● ráiteas ar chineál agus ar mhéid an leasa atá ag gach úinéir tairbhiúil, nó cineál agus réim an rialaithe a fheidhmíonn gach úinéir tairbhiúil den sórt sin.
 • ● an dáta ar ar taifeadadh gach duine nádúrtha i gclár na cuideachta féin mar úinéir tairbhiúil ar an eintiteas corparáideach.
 • ● an dáta ar scoir gach duine nádúrtha a scoir de bheith ina úinéir tairbhiúil ar an eintiteas corparáideach de bheith ina úinéir den sórt sin.
 • ● Mura n-aithnítear aon duine nádúrtha, déanfar ainmneacha an duine(na ndaoine) nádúrtha a bhfuil post(í) oifigeach sinsearach bainistíochta na cuideachta acu a thaifeadadh sa chlár.
 • ● Beidh sonraí faoin láithreoir a dhéanann an iontráil san RBO thar ceann na cuideachta ag teastáil freisin, .i. ainm, seoladh, uimhir theileafóin, seoladh ríomhphoist agus an acmhainn ina bhfuil siad ag comhdú.

 

Is féidir tuilleadh faisnéise ar an RBO a fheiceáil ag www.rbo.gov.ie.

Beidh dhá shraith rochtana ar shonraí ar an gClár um Úinéireacht Thairbhiúil (RBO).

 

Sraith a hAon : soláthrófar rochtain neamhshrianta ar shonraí RBO d’oifigigh údaraithe na n-eagraíochtaí seo a leanas:

 

agus

 

Féadfaidh an Garda Síochána, na Coimisinéirí Ioncaim, an t-údarás inniúil agus an CAB an fhaisnéis atá sa Chlár lárnach a nochtadh d’aon údarás inniúil comhfhreagrach de chuid Ballstáit eile.

 

Sraith a Dó: Cuirfear rochtain theoranta ar shonraí RBO ar fáil do dhaoine ainmnithe atá ag teastáil chun tástálacha díchill chuí custaiméara a dhéanamh agus chun idirbhearta amhrasacha a thuairisciú (e.g. institiúidí airgeadais, cuntasóirí, iniúchóirí, comhairleoirí cánach, gairmithe dlí agus déileálaithe earraí costasacha amhail tithe, gluaisteáin, jewelry, srl.)

Sraith a hAon: Áireofar le rochtain neamhshrianta ar shonraí ar an RBO:

 • ● Céadainm agus Sloinne.
 • ● Dáta breithe.
 • ● Seoladh cónaithe.
 • ● ráiteas ar chineál agus ar mhéid an leasa atá ag gach úinéir tairbhiúil, nó cineál agus réim an rialaithe a fheidhmíonn gach úinéir tairbhiúil den sórt sin.
 • ● an dáta ar ar taifeadadh gach duine nádúrtha i gclár na cuideachta féin mar úinéir tairbhiúil ar an eintiteas corparáideach.
 • ● an dáta ar scoir gach duine nádúrtha a scoir de bheith ina úinéir tairbhiúil ar an eintiteas corparáideach de bheith ina úinéir den sórt sin.
 • ● Mura n-aithnítear aon duine nádúrtha, déanfar ainmneacha an duine(na ndaoine) nádúrtha a bhfuil post(í) oifigeach sinsearach bainistíochta na cuideachta acu a thaifeadadh sa chlár.
 • ● Sonraí an láithreora atá ag déanamh an iontráil san RBO thar ceann na cuideachta .i. céadainm agus sloinne, seoladh, uimhir theileafóin, seoladh ríomhphoist agus an acmhainn ina bhfuil siad ag comhdú.

 

Sraith a Dó: Áireofar le rochtain shrianta rochtain ar na sonraí RBO seo a leanas:

 • ● Céadainm agus Sloinne.
 • ● Mí agus Bliain bhreithe.
 • ● Náisiúntacht.
 • ● Tír chónaithe.
 • ● cineál agus méid an leasa tairbhiúil a shealbhaítear.

 

Ní fheicfidh páirtithe atá i dteideal “rochtain shrianta” lá breithe nó seoladh an úinéara thairbhigh.

Coinneoimid do chuid faisnéise pearsanta de réir mar is gá chun na críocha dár bailíodh é a chomhlíonadh. Scriosfar faisnéis ón gclár lárnach má tá 10 mbliana caite ó dhíscaoileadh an eintitis ábhartha (i gcás ina dtarlódh a leithéid).

Ní aistrímid do shonraí pearsanta lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE).

Tá cearta áirithe agat faoin dlí um chosaint sonraí maidir leis an gcaoi a n-úsáidimid do chuid faisnéise pearsanta. I gcásanna áirithe tá na cearta seo teoranta ag ceanglais na faisnéise nach mór a thaifeadadh ar an RBO.

Tá an ceart agat, saor in aisce, chun:

 • ● Iarr cóip den fhaisnéis phearsanta atá againn fút. Is féidir leat é seo a dhéanamh trí fhoirm Iarratas Rochtana Ábhar (SAR) a chomhlánú. Tá cóip den fhoirm ar fáil anseo .
 • ● *Ceartaigh ar bith míchruinn faisnéis phearsanta a choinnímid fút (*Nóta: Má shainaithnítear míchruinneas sna sonraí atá i seilbh an RBO, ní féidir le Cláraitheoir an RBO na sonraí a cheartú go hachomair – is í an chuideachta a chaithfidh na sonraí ar an RBO a cheartú trí na sonraí cearta a chomhdú. sonraí).
 • ● Cuir srian le próiseáil do chuid faisnéise pearsanta i gcúinsí teoranta áirithe (m.sh. mionchúinsí nó cúinsí eile).
 • ● Gan a bheith faoi réir cinnidh atá bunaithe go hiomlán ar phróiseáil uathoibrithe sa chás go mbíonn éifeacht dhlíthiúil ag an gcinneadh sin ort nó go gcuireann sé isteach go mór ort ar shlí eile. Ní dhéanaimid cinntí uathoibrithe den chineál seo .

Is féidir leat gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí (DPC) má tá imní ort faoin gcaoi a bpróiseálaimid do shonraí pearsanta.

Tá na cearta seo teoranta i gcásanna áirithe ag an reachtaíocht um chosaint sonraí. Más mian leat aon cheann de na cearta seo a fheidhmiú déan teagmháil linn le do thoil ag: dataprotection@rbo.gov.ie . D’fhéadfaimis bearta a ghlacadh chun d’aitheantas a fhíorú. Déanfaimid é seo trí thagairt a dhéanamh do chóipeanna de dhoiciméid aitheantais inghlactha a sholáthair tú.

Déanfaimid ár ndícheall freagra a thabhairt ar d’iarratas laistigh de mhí . Mura féidir linn déileáil le d’iarratas laistigh de mhí d’fhéadfaimis síneadh a chur leis an tréimhse seo faoi dhá mhí eile agus má tharlaíonn sé seo rachaimid i dteagmháil leat agus míneoimid cén fáth.

Sa chás go dteipeann ort na sonraí pearsanta a theastaíonn ón RBO a sholáthar, nó sa chás go ndéanann tú ráiteas atá bréagach i sonra ábhartha, nó nuair a sholáthraíonn tú faisnéis atá suaibhreosach nó cráiteach, féadfar thú a fháil ciontach i gcion faoi. Ionstraim Reachtúil Uimh. 110/2019 – Rialacháin an AE (Frithsciúradh Airgid: Úinéireacht Thairbhiúil ar Eintitis Chorparáideacha) 2019 agus beidh sé, ar é nó í a chiontú go hachomair, faoi dhliteanas a aicme A breá nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó an dá rud.

Seans go ndéanfaimid an fógra príobháideachta seo a nuashonrú ó am go chéile. Má dhéanaimid athruithe, cuirfimid tú ar an eolas sula dtiocfaidh na hathruithe i bhfeidhm trí fhógra a chur ar ár suíomh Gréasáin.

ar reachtaíocht. Más mian leat aon cheann de na cearta seo a fheidhmiú déan teagmháil linn le do thoil ag: dataprotection@rbo.gov.ie . D’fhéadfaimis bearta a ghlacadh chun d’aitheantas a fhíorú. Déanfaimid é seo trí thagairt a dhéanamh do chóipeanna de dhoiciméid aitheantais inghlactha a sholáthair tú.

Déanfaimid ár ndícheall freagra a thabhairt ar d’iarratas laistigh de mhí . Mura féidir linn déileáil le d’iarratas laistigh de mhí d’fhéadfaimis síneadh a chur leis an tréimhse seo faoi dhá mhí eile agus má tharlaíonn sé seo rachaimid i dteagmháil leat agus míneoimid cén fáth.

Is comhaid bheaga téacs iad fianáin a íoslódáiltear chuig do ríomhaire nó chuig do ghléas soghluaiste nuair a thugann tú cuairt ar shuíomh Gréasáin nó ar fheidhmchlár. Ansin seolann do bhrabhsálaí gréasáin (ar nós Internet Explorer, Mozilla Firefox nó Google Chrome) na fianáin seo ar ais chuig an suíomh Gréasáin nó chuig an bhfeidhmchlár ar gach cuairt ina dhiaidh sin ionas gur féidir leo tú a aithint agus rudaí cosúil le roghanna úsáideoirí a mheabhrú.

Is féidir le fianáin do shainroghanna a thaifeadadh agus tú ag tabhairt cuairt ar shuíomh ar leith agus is féidir leo cabhrú le treochtaí úsáideoirí a aithint le haghaidh anailíse staitistiúil ar ár láithreán. Is féidir leis seo a chur ar ár gcumas, le himeacht ama, eispéireas níos fearr a sholáthar ar ár láithreán trí ábhar a fheabhsú, nascleanúint a mhodhnú agus go ginearálta ár suíomh a dhéanamh níos éasca le húsáid. Gan fianáin, níl aon chuimhne ag freastalaí gréasáin ar aon rud faoi chuairteanna úsáideora roimhe seo. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach dtugann glacadh le fianáin a úsáidtear ar ár láithreán rochtain dúinn ar aon fhaisnéis phearsanta. Glacann formhór na mbrabhsálaithe le fianáin go huathoibríoch de réir réamhshocraithe, ach de ghnáth is féidir leat fianáin a dhiúltú nó glacadh le fianáin go roghnach trí na sainroghanna i do bhrabhsálaí a choigeartú.

Trí leanúint d’úsáid ár suíomh Gréasáin gan na socruithe a athrú, tá tú ag aontú lenár n-úsáid as fianáin.

 

Fianán Ainm Cuspóir
Google.com rc::c Úsáidtear an fianán seo chun idirdhealú a dhéanamh idir daoine agus róbónna
Google Analytics _ga Cláraítear aitheantas uathúil a úsáidtear chun sonraí staitistiúla a ghiniúint faoin gcaoi a n-úsáideann an cuairteoir an suíomh Gréasáin
_gat Arna úsáid ag Google Analytics chun ráta iarratais a bhrú
_gid
nrid
uuid
Cláraítear aitheantas uathúil a úsáidtear chun sonraí staitistiúla a ghiniúint faoin gcaoi a n-úsáideann an cuairteoir an suíomh Gréasáin
Bailigh Úsáidtear é chun sonraí a sheoladh chuig Google Analytics faoi ghléas agus iompar an chuairteora. Rianta an cuairteoir thar gléasanna agus bealaí margaíochta.
Cead Fianán Stórálann sé staid toilithe fianán an úsáideora don fhearann ​​reatha

 

Le haghaidh tuilleadh faisnéise cliceáil anseo le haghaidh forbhreathnú ar phríobháideachas ag Google

Tabharfaidh formhór na mbrabhsálaithe deis duit na fianáin atá agat a fheiceáil agus iad a scriosadh ar bhonn aonair, bac a chur ar fhianáin tríú páirtí, bac a chur ar fhianáin ó shuíomhanna ar leith, bac a chur ar gach fianán a shocrú agus gach fianán a scriosadh nuair a dhúnann tú do bhrabhsálaí. Chun fáil amach conas fianáin a bhlocáil, féach ar an roghchlár ‘Cabhair’ ar do bhrabhsálaí. Tabhair faoi deara le do thoil má mhúch tú fianáin nó má athraíonn tú do shocruithe, seans nach n-oibreoidh roinnt gnéithe i gceart. Ba cheart duit a bheith ar an eolas go gcaillfear aon sainroghanna má scriosann tú fianáin.

Úsáideann an suíomh Gréasáin seo Google Analytics, seirbhís anailíse gréasáin a sholáthraíonn Google, Inc. (“Google”). Úsáideann Google Analytics “fianáin”, ar comhaid téacs iad a chuirtear ar do ríomhaire, chun cabhrú leis an suíomh Gréasáin anailís a dhéanamh ar conas a úsáideann úsáideoirí an láithreán. Déanfar an fhaisnéis a ghineann an fianán faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh Gréasáin (lena n-áirítear do sheoladh IP) a tharchur chuig agus a stóráil ag Google ar fhreastalaithe sna Stáit Aontaithe. Bainfidh Google úsáid as an bhfaisnéis seo chun an úsáid a bhaineann tú as an suíomh Gréasáin a mheas, chun tuarascálacha a thiomsú ar ghníomhaíocht an tsuímh Ghréasáin d’oibreoirí an tsuímh Ghréasáin agus chun seirbhísí eile a sholáthar a bhaineann le gníomhaíocht an tsuímh Ghréasáin agus úsáid idirlín. Féadfaidh Google an fhaisnéis seo a aistriú chuig tríú páirtithe freisin nuair a éilíonn an dlí é, nó i gcás ina ndéanann tríú páirtithe den sórt sin an fhaisnéis a phróiseáil thar ceann Google. Ní dhéanfaidh Google do sheoladh IP a nascadh le haon sonraí eile atá i seilbh Google. Is féidir leat úsáid a bhaint as fianáin a dhiúltú trí na socruithe cuí a roghnú ar do bhrabhsálaí, ach tabhair faoi deara go mb’fhéidir nach mbeidh tú in ann feidhm iomlán an tsuímh Ghréasáin seo a úsáid má dhéanann tú é seo. Trí úsáid a bhaint as an suíomh Gréasáin seo, toilíonn tú le próiseáil sonraí fút ag Google ar an mbealach agus chun na gcríoch atá leagtha amach thuas.