Sna rialacháin RBO (IR 110 de 2019), tá brí shonrach ag “neamhréiteach” a thugtar dó agus braitheann sé ar cé atá ag tuairisciú an ‘neamhréire’.

Ní dhéantar foráil in IR 110/2019 ach go ndéanfaidh ‘duine ainmnithe’ nó ‘údarás inniúil/duine iomchuí’ neamhréireachtaí a thuairisciú don Chláraitheoir um Úinéireacht Thairbhiúil.

I gcás ‘ duine ainmnithe’, Deir Rialachán 20(3)(b) má bhíonn duine ainmnithe a dhéanann dícheall cuí custaiméara ar eintiteas, nó ar shlí eile, den tuairim go bhfuil neamhréireacht idir an fhaisnéis sa chlár lárnach (RBO) agus an fhaisnéis atá ag an eintiteas. Ní mór don duine ainmnithe a bheith ina chlár inmheánach d’úinéireacht thairbhiúil, ansin déanfaidh an duine ainmnithe, go tráthúil, fógra faoin tuairim sin a thabhairt don Chláraitheoir, ina sonrófar na sonraí a bhfuil an neamhréireacht roimhe seo ann ina leith.

Cuirtear an sainmhíniú ar ‘dhuine ainmnithe’ ar fáil in Alt 25 den Acht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta) 2010, arna leasú, agus folaíonn sé institiúidí creidmheasa, institiúidí airgeadais, iniúchóirí, cuntasóirí seachtracha, comhairleoirí cánach, soláthraithe seirbhísí maoine, ceasaíneonna agus aon duine a bhíonn ag trádáil in earraí a bhaineann le hidirbhearta ar luach iomlán de €10,000 ar a laghad.

I gcás ‘duine ábhartha’, Deir Rialachán 26(1) má thagann aon duine ábhartha ar an tuairim go bhfuil neamhréireacht idir an fhaisnéis a bhaineann le haonán ábhartha sa chlár lárnach (RBO) agus an fhaisnéis faoi úinéireacht thairbhiúil atá ar fáil don duine ábhartha a bhaineann leis an eintiteas céanna. , a mhéid nach gcuireann sé isteach gan ghá ar chomhlíonadh a fheidhmeanna, tabharfaidh an duine iomchuí, go tráthúil, don Chláraitheoir, fógra faoin tuairim sin ina sonrófar sonraí na neamhréire.

Is ionann ‘duine iomchuí’ agus údarás inniúil, an Garda Síochána, na Coimisinéirí Ioncaim nó an Biúró um Shócmhainní Coiriúla.

Is éard is Fógra Neamhréire ann ná fógra foirmiúil don Chláraitheoir maidir le neamhréireacht, mar atá sainmhínithe i gCeisteanna Coitianta 15.1 thuas, ag ‘duine ainmnithe’ nó ‘duine iomchuí’ (údarás inniúil).

 

Tá sé socraithe ag an gCláraitheoir go dtuairisceoidh ‘ duine iomchuí’ neamhréireacht trí Fhoirm DN1 a úsáid agus gurb é an bealach a sheachadfar an DN1 don Chláraitheoir ná trí fhoirm DN1 a uaslódáil chuig fillteán slán i gCuntas Scairchomhad an RBO.

 

Tá sé socraithe ag an gCláraitheoir go dtuairisceoidh ‘ duine ainmnithe’ neamhréiteach trí Fhoirm DN2 a úsáid agus gurb é an bealach a sheachadfar an DN2 chuig an gCláraitheoir freisin tríd an DN2 a uaslódáil chuig fillteán slán i gCuntas Scairchomhad an RBO.

foirmeacha DN1 agus DN2 ar fáil ón RBO arna n-iarraidh ag Oifigeach Idirchaidrimh RBO arna cheapadh go cuí i ríomhphost chuig discrepancies@rbo.gov.ie

Féach Daoine Ábhartha – Neamhréiteach a Thuairisciú agus Daoine Ainmnithe – Neamhréiteach a Thuairisciú le haghaidh tuilleadh sonraí

Is éard is fógra neamhréire ann ná fógra foirmiúil don RBO faoi neamhréiteach a aimsítear idir an fhaisnéis atá á coinneáil ar an RBO agus faisnéis eile atá ar fáil don duine ainmnithe nó don údarás inniúil/duine iomchuí.

Is éard atá i bhfógra neamhchomhlíonta ná nuair, tar éis dó sonraí úinéireachta tairbhí aonáin ar leith a chuardach, go bhfuarthas amach nach bhfuil aon sonraí maidir le húinéireacht thairbhiúil comhdaithe ag an té atá ag cuardach, agus go gcuireann sé in iúl don Chláraitheoir ansin gur dealraitheach gur theip ar an eintiteas atá i gceist. comhad leis an RBO de réir Rialachán 20 agus 21 de IR 110/2019.

De réir Rialacháin 20(3) agus 26(1) de IR 110/2019, is féidir le hoifigigh údaraithe ‘duine ainmnithe’ nó ‘duine iomchuí’ neamhréireacht a thuairisciú don Chláraitheoir.

Sainmhínítear an téarma ‘duine ainmnithe’ in Alt 25, 2010 den Acht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid & Maoiniú Sceimhlitheoireachta) – An tAcht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta) 2010, Alt 25 (irishstatutebook.ie) .

Tagraíonn an téarma ‘duine iomchuí’ don Gharda Síochána, do na Coimisinéirí Ioncaim, don Bhiúró um Shócmhainní Coiriúla nó d’údarás inniúil.

Níl ach duine atá ina oifigeach údaraithe de chuid ‘duine iomchuí’ i dteideal neamhréireacht a thuairisciú don Chláraitheoir thar ceann ‘duine iomchuí’.

Tagraíonn an téarma ‘duine iomchuí’ don Gharda Síochána, do na Coimisinéirí Ioncaim, don Bhiúró um Shócmhainní Coiriúla nó d’údarás inniúil.

Tá teagmháil déanta ag an RBO leis na ‘daoine ábhartha’ go léir maidir le ceapadh Oifigigh Idirchaidrimh RBO a chomhordóidh tuairiscí ar neamhréireachtaí thar ceann an ‘duine iomchuí’.

Tá sé socraithe ag an gCláraitheoir go dtuairisceoidh ‘duine iomchuí’ neamhréiteach trí Fhoirm DN1 a úsáid. agus go seachadfar an DN1 don Chláraitheoir tríd an bhfoirm a uaslódáil chuig fillteán slán i gCuntas Scairchomhad an RBO.

Más oifigeach údaraithe de chuid ‘duine iomchuí thú agus más mian leat neamhréireacht a thuairisciú, seol ríomhphost le do thoil chuig disrepancies@rbo.gov.ie , ag lua ainm d’eagraíochta. Ar chúiseanna cosanta sonraí, ná cuir sonraí na neamhréire san áireamh sa ríomhphost seo.

Ar an ríomhphost seo a fháil, cuirfidh an RBO foirm DN1 ar fáil don Oifigeach/na hOifigeach Idirchaidrimh RBO ceaptha don eagraíocht sin agus sonraí ar conas an DN1 a uaslódáil chuig Cuntas Scairchomhaid an RBO.

Sainmhínítear Duine Ainmnithe in Alt 25 den Acht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta) 2010, arna leasú ag an Acht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta) (Leasú) 2018

Níl ach ‘duine ainmnithe’ mar atá sainmhínithe in Alt 25, 2010 den Acht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid & Maoiniú Sceimhlitheoireachta), arna leasú, i dteideal neamhréireacht a thuairisciú don Chláraitheoir.

 

Nuair a bheidh rochtain Duine Ainmnithe socraithe agat is féidir leat neamhréireacht a thuairisciú. Is féidir Fógraí Neamhréire (DN2anna) a sheoladh chuig an RBO trí ríomhphost nó trí ShareFile. Sábháil an doiciméad ar bhealach ciallmhar, mar shampla ainm agus uimhir na cuideachta, go háirithe má tá roinnt DN2anna agat le cur isteach.

 

Is féidir leat DN2 comhlánaithe a ríomhphost chuig discrepancies@rbo.gov.ie , ach ná déan an PDF a chosaint le pasfhocal mar beidh ár gcóras poist agus ár nAonad TFC ar coraintín é agus beidh ort an pasfhocal a théacsáil chuig duine den fhoireann chun an doiciméad a fháil. a scaoileadh.

 

Nó, is féidir leat iarratas a sheoladh chun fillteán ShareFile a chruthú do d’eagraíocht. Beidh ort a dheimhniú cad ba cheart d’úsáideoirí a chur leis, tabhair faoi deara go mbeidh rochtain Dhuine Ainmnithe ag teastáil uathu ar dtús. Is féidir an PDF DN2 a líonadh agus glactar le sínithe cineáil, agus ar mhaithe le héascaíocht a dhéanamh iarraimid ort/ar d’fhoireann an leagan ar líne a chomhlánú mar go gcabhraíonn siad go mór le próiseáil na sonraí ar an bhfoirm. Sábháil an doiciméad ar bhealach bríoch freisin, mar shampla ainm agus uimhir na cuideachta, go háirithe má tá roinnt DN2anna agat le cur isteach.

Neamhchomhlíonadh a Thuairisciú

Fógra Neamhchomhlíonta ( NCN) is fógra oifigiúil don Chláraitheoir é á rá, tar éis dó sonraí úinéireachta tairbhiúla aonáin ábhartha a chuardach sa Tairseach RBO Ar Líne, nach bhfuil aon sonraí maidir le húinéireacht thairbhiúil faighte ag an té atá ag cuardach san RBO don eintiteas ar leith, agus go bhfuil sé ag tuairisciú don Cláraitheoir gur dealraitheach gur mhainnigh an t-eintiteas atá i gceist a oibleagáidí faoi Rialacháin 20 agus 21 de IR 110/2019 a chomhlíonadh.

Is féidir le haon duine a chuardaigh sonraí úinéireachta tairbhiúla aonáin agus a fuair amach nár chomhdaigh an t-eintiteas aon fhaisnéis leis an RBO Foirm NCN (fógra neamhchomhlíonta) chomhlánaithe a chur isteach chuig an RBO.

Íoslódáil agus comhlánaigh an Fhoirm NCN agus seol ríomhphost chuig disrepancies@rbo.gov.ie .

Ní ghlacfar ach le foirmeacha NCN a chuirtear isteach trí ríomhphost .

cuir cóip pháipéir sa phost chuig an RBO.

Is féidir leat an Fhoirm NCN a íoslódáil anseo: Foirm NCN

Gheobhaidh tú admháil gur chuir tú isteach DN1 , DN2NCN .

Don DN1 agus DN2 cuirfear an toradh in iúl duit tar éis don RBO a imscrúduithe a thabhairt chun críche.

Don NCN cuirfear an toradh in iúl duit tar éis don RBO a imscrúduithe a thabhairt chun críche. D’fhéadfadh go dtógfadh sé seo roinnt ama, áfach, toisc go bhféadfadh an Cláraitheoir imeachtaí dlí a thionscnamh i gcoinne an eintitis tuairiscithe mar gheall ar neamhchomhlíonadh, rud a d’fhéadfadh go leor ama a ghlacadh lena chur i gcrích. Idir an dá linn, is féidir leat leanúint ar aghaidh ag seiceáil an Tairseach Ar Líne RBO féachaint an bhfuil sonraí úinéireachta tairbhiúla comhdaithe ina dhiaidh sin.

 

Ní ghlacfar, ach le foirmeacha a fhaightear go leictreonach chuig discrepancies@rbo.gov.ie .

Tá toirmeasc faoin reachtaíocht ar an gCláraitheoir céannacht aon duine a thuairiscíonn neamhréiteach líomhnaithe a nochtadh di.

I gcás foirm neamhréire a fuarthas ó ‘ dhuine ainmnithe’ , Deir Rialachán 20(4)(b) d’Ionstraim Reachtúil 110 de 2019:

Ar an bhfógra sin roimhe seo a fháil, déanfaidh an Cláraitheoir –

(b) fógra a sheirbheáil ar an eintiteas ábhartha lena mbaineann—

(i) a shonraíonn go bhfuil an fógra sin roimhe seo faighte, agus

(ii) sonraítear na sonraí ina leith a bhfuil an neamhréireacht sin roimhe seo ann, agus go n-iarrfaidh sé ar an eintiteas iomchuí iad a sheachadadh ar an gCláraitheoir, laistigh de thréimhse a shonrófar san fhógra agus ar cibé modh a chinnfidh an Cláraitheoir—

(I) aighneacht i dtaobh cén fáth a measann an t-eintiteas ábhartha nach bhfuil bunús maith le tuairim an duine ainmnithe lena mbaineann, nó

(II) má mheasann an t-eintiteas ábhartha go bhfuil bunús maith le tuairim an duine ainmnithe lena mbaineann, cibé sonraí leasaithe (lena n-iontráil sa chlár lárnach) is gá i gcás inar deimhin leis an eintiteas ábhartha gurb é seachadadh na sonraí sin an modh iomchuí trí ar féidir an neamhréiteach a réiteach,

agus comhlíonfaidh an t-eintiteas ábhartha iarraidh den sórt sin dá réir sin.

 

I gcás foirm neamhréire a fuarthas ó ‘ dhuine iomchuí’ , Deir Rialachán 26(2)(b) d’Ionstraim Reachtúil 110 de 2019:

Ar an bhfógra sin roimhe seo a fháil, déanfaidh an Cláraitheoir –

(b) fógra a sheirbheáil ar an eintiteas ábhartha lena mbaineann—

(i) a shonraíonn go bhfuil an fógra sin roimhe seo faighte, agus

(ii) sonraítear na sonraí ina leith a bhfuil an neamhréireacht sin roimhe seo ann, agus go n-iarrfaidh sé ar an eintiteas iomchuí iad a sheachadadh ar an gCláraitheoir, laistigh de thréimhse a shonrófar san fhógra agus ar cibé modh a chinnfidh an Cláraitheoir—

(I) aighneacht i dtaobh cén fáth a measann an t-eintiteas ábhartha nach bhfuil bunús maith le tuairim an duine ábhartha, nó

(II) má mheasann an t-eintiteas ábhartha go bhfuil bunús maith le tuairim an duine ábhartha lena mbaineann, cibé sonraí leasaithe (lena n-iontráil sa chlár lárnach) is gá i gcás inar deimhin leis an eintiteas ábhartha gurb é seachadadh na sonraí sin an modh iomchuí trí ar féidir an neamhréiteach a réiteach,

agus comhlíonfaidh an t-eintiteas ábhartha iarraidh den sórt sin dá réir sin.