Tá an Clár Úinéireacht Thairbhiúil na gCuideachtaí agus na gCumann Tionscail agus Coigiltis (dá ngairtear an Clár na nÚinéirí Tairbheacha nó an “RBO”) tiomanta do shonraí pearsanta a chosaint agus a phróiseáil go slán de réir ár n-oibleagáidí dlíthiúla go léir, lena n-áirítear comhlíonadh na Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (an “GDPR”) agus dlíthe cosanta sonraí (“na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 go 2018”).

Próiseálaimid sonraí pearsanta chun ár n-oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh faoi na Treoracha Frith-Sciúradh Airgid agus faoin reachtaíocht.

Leagann an polasaí seo amach conas a úsáidimid agus a fhéachaimid le cosaint a dhéanamh ar na sonraí pearsanta a phróiseáiltear chun an clár RBO a fhoirmiú.

Baineann an polasaí seo le gach sonraí pearsanta a phróiseálann an RBO .

Forlíonann an beartas seo beartais eile a bhaineann le cosaint sonraí, agus úsáid ríomhphoist agus córais agus féadfar é a fhorlíonadh nó a leasú le beartais agus treoirlínte breise.

Tá ceanglas reachtúil ar chuideachtaí Éireannacha sonraí a n-úinéirí tairbhiúla a chomhdú leis an bPríomh-Chlár Úinéireachta Tairbhiúla ( RBO ). Tugadh an ceanglas dlíthiúil seo isteach leis an 4ú Treoir Frith-Sciúradh Airgid (4AMLD), a tháinig i bhfeidhm an 25 Meitheamh 2015. Tháinig Treoir eile ar a dtugtar an 5ú Treoir Frith-Sciúradh Airgid (5AMLD) i bhfeidhm an 09 Iúil 2018, agus áirítear léi roinnt leasuithe atá dírithe ar réimeas nuachóirithe an AE maidir le sciúradh airgid a neartú a bunaíodh faoin Treoir roimhe seo (i.e. an 4AMLD) . ). Tá sé mar aidhm ag na Treoracha rannchuidiú tuilleadh leis an gcomhrac i gcoinne sciúradh airgid agus mhaoiniú sceimhlitheoireachta trí na rialacha atá ann cheana a neartú agus iad a dhéanamh níos comhsheasmhaí ar fud Bhallstáit uile an AE. Tugann na hathruithe cur chuige riosca-bhunaithe níos láidre chun feabhas a chur ar bhainistiú riosca sciúradh airgid agus mhaoiniú sceimhlitheoirí.

Ar cheann de na ceanglais faoi 4AMLD agus 5AMLD tá bunú Clár lárnach d’Úinéirí Tairbheacha nó “RBO” . Tá an Oifig um Chlárú Cuideachtaí (“CRO”) ceaptha mar an comhlacht reachtúil atá freagrach as bunú agus cothabháil an RBO . Tá an fhreagracht seo sannta don CRO ag Ionstraim Reachtúil (IR) Uimh. 110 de 2019 de chuid na Roinne Airgeadais . http://www.irishstatutebook.ie/eli/2019/si/110/made/ga/pdf

Chun críocha na Rialachán Frith-Sciúradh Airgid, tá an téarma “úinéir tairbhiúil” sainmhínithe in Airteagal 3(6)(a) de. 4AMLD agus tagraíonn sé don duine nádúrtha nó do na daoine nádúrtha a bhfuil úinéireacht nó rialú aige ar eintiteas dlíthiúil ar deireadh trí úinéireacht dhíreach nó indíreach ar chéatadán leordhóthanach de na scaireanna nó de chearta vótála nó de leas úinéireachta na cuideachta sin. Is úinéir tairbhiúil go huathoibríoch é aon duine a shealbhaíonn nó a rialaíonn 25% nó níos mó de scaireanna nó cearta vótála na cuideachta (cibé acu go díreach nó go hindíreach). Tá oibleagáid ar chuideachtaí freisin daoine aonair a rialaíonn an chuideachta a chlárú “ar bhealaí eile[1] , lena n-áirítear rialú trí chomhaontú scairshealbhóirí, feidhmiú tionchar ceannasach nó an chumhacht chun comhaltaí den bhainistíocht shinsearach a cheapadh.

[1] Féach Aithris (12) – 5ú Treoir Frith-Sciúradh Airgid (5AMLD) .

Go ginearálta, táthar ag súil go mbainfidh na sonraí pearsanta a thaifeadfar ar an RBO le stiúrthóirí cuideachta agus scairshealbhóirí.

Ní mór sonraí gach úinéara tairbhiúil a chur isteach ar thairseach ar líne ar shuíomh Gréasáin na RBO – www.rbo.gov.ie. Níl aon táille comhdaithe.

Áireofar san fhaisnéis a bheidh le comhdú leis an RBO maidir le gach úinéir tairbhiúil:

 • ● Ainm (.i. Céad Ainm agus Sloinne).
 • ● Dáta breithe (DOB).
 • ● an UPSP
 • ● Seoladh cónaithe.
 • ● ráiteas ar chineál agus ar mhéid an leasa atá i seilbh, nó ar an rialú a fheidhmíonn gach úinéir tairbhiúil.
 • ● ainm agus uimhir an eintitis mar atá siad ar an gclár a choimeádtar faoi Acht na gCuideachtaí 2014 nó, an clár a choimeádtar faoi Achtanna na gCumann Tionscail agus Soláthair 1893 go 2014.
 • ● an dáta ar ar taifeadadh gach duine nádúrtha i gclár na cuideachta féin mar úinéir tairbhiúil ar an eintiteas corparáideach.
 • ● an dáta ar scoir gach duine nádúrtha a scoir de bheith ina úinéir tairbhiúil ar an eintiteas corparáideach de bheith ina úinéir den sórt sin.
 • ● mura n-aithnítear aon duine nádúrtha ní mór ainmneacha an duine/na ndaoine nádúrtha a shealbhaíonn post(í) mar oifigeach(í) bainistíochta sinsearaí de chuid na cuideachta a chur isteach sa Chlár.
 • ● beidh sonraí faoin láithreoir a dhéanann an taifead sa chlár thar ceann na cuideachta ag teastáil freisin, .i. ainm, seoladh, uimhir theileafóin agus seoladh ríomhphoist chun críocha comhfhreagrais, agus sonraí maidir leis an gcáil ina bhfuil siad ag gníomhú.
 • ● an dáta ar ar taifeadadh gach duine nádúrtha i gclár na cuideachta féin mar úinéir tairbhiúil ar an eintiteas corparáideach.
 • ● an dáta ar scoir gach duine nádúrtha a scoir de bheith ina úinéir tairbhiúil ar an eintiteas corparáideach de bheith ina úinéir den sórt sin.
 • ● Mura n-aithneofar aon duine nádúrtha déanfar ainmneacha an duine(na ndaoine) nádúrtha a bhfuil post(í) acu mar oifigeach(í) bainistíochta sinsearaí de chuid na cuideachta a thaifeadadh sa chlár.

Is é cuspóir Threoracha an AE maidir le Frith-Sciúradh Airgid bearta a chur i bhfeidhm chun dul i ngleic le sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoirí. Deir ( 5AMLD ) go háirithe:

“Tá sainaithint agus fíorú cruinn sonraí daoine nádúrtha agus dlítheanacha ríthábhachtach chun sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoirí a chomhrac. Is príomhfhachtóir é an gá atá le faisnéis chruinn agus cothrom le dáta maidir leis an úinéir tairbhiúil chun coirpigh a lorg a d’fhéadfadh a bhféiniúlacht a cheilt taobh thiar de struchtúr corparáideach ar shlí eile”.

Baileoidh an RBO sonraí sonraithe áirithe faoi dhaoine atá ina n-úinéirí tairbhiúla ar chuideachtaí agus ar chumainn tionscail agus sholáthairtí in Éirinn agus soláthróidh rochtain ar na sonraí sin do roinnt údarás inniúil ábhartha atá ag gabháil do chosc, bhrath nó imscrúdú sciúradh airgid nó sceimhlitheoireachta féideartha. maoinithe.

Beidh dhá bhealach ann inar féidir rochtain a fháil ar shonraí pearsanta ar Chlár na nÚinéirí Tairbheacha nó ar an RBO . Ina measc seo tá:

 

Comhroinnt Dhíreach

Roinnfear DOB (dáta breithe) agus UPSP (.i. Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí) gach úinéara tairbhiúil leis an Roinn Coimirce Sóisialaí (R/SP). Teastaíonn an roinnt sonraí pearsanta seo chun cruinneas na sonraí a chomhdaítear ar an RBO a bhailíochtú. Nuair a bheidh an próiseas bailíochtaithe seo curtha i gcrích, déanfaidh RBO an UPSP a thiontú go formáid “hashed” ag baint úsáide as bogearraí criptithe do-aisiompaithe agus a stóráil san fhormáid seo (.i. leagan criptithe nó “ nach bhfeictear don tsúil ” den UPSP [1]).

 

Cineálacha eile rochtana agus iniúchta – Clár poiblí

Is clár poiblí é Clár na nÚinéirí TairbheachaRBO agus mar thoradh air sin cuirfear rochtain ar chineálacha áirithe sonraí pearsanta ar an gClár ar fáil do thríú páirtithe. Déantar foráil sa reachtaíocht do rochtain ar an gClár nó d’iniúchadh ar an gClár (IR Uimh. 110 de 2019) agus tá sé roinnte ina dhá chatagóir nó ina “chiseal”, .i. Sraith 1 – Rochtain Neamhshrianta agus Leibhéal 2 – Rochtain Shrianta .

Go ginearálta, cuirfear sonraí RBO ar fáil do thríú páirtithe mar seo a leanas:-

Rochtain Shraith a hAon : Cuirfear rochtain neamhshrianta ar shonraí RBO ar fáil do:

 

Féadfaidh an Garda Síochána, na Coimisinéirí Ioncaim, an t-údarás inniúil agus an CAB an fhaisnéis sa chlár lárnach a nochtadh d’aon údaráis inniúla chomhfhreagracha de chuid Ballstáit eile.

 

Rochtain Shraith a Dó : Cuirfear rochtain shrianta ar shonraí RBO ar fáil do:

 • ● duine ainmnithe[3], agus
 • ● an pobal i gcoitinne.

 

Cén fhaisnéis a nochtfar?

Déantar foráil sa reachtaíocht do gach rochtain ar an gClár nó gach cigireacht air.

 

Rochtain Shraith a hAon : Cuirfear rochtain ar an bhfaisnéis seo a leanas ar fáil faoin mbealach “Gan srian” agus áireofar leis:

 • ● Ainm gach úinéara tairbhiúil (.i. céadainm agus sloinne).
 • ● Dáta breithe.
 • ● Seoladh cónaithe.
 • ● ráiteas ar chineál agus ar mhéid an leasa atá i seilbh, nó ar an rialú a fheidhmíonn gach úinéir tairbhiúil.
 • ● ainm agus uimhir an eintitis mar atá siad ar an gclár a choimeádtar faoi Acht na gCuideachtaí 2014 nó, an clár a choimeádtar faoi Achtanna na gCumann Tionscail agus Soláthair 1893 go 2014.
 • ● an dáta ar ar taifeadadh gach duine nádúrtha i gclár na cuideachta féin mar úinéir tairbhiúil ar an eintiteas corparáideach.
 • ● an dáta a scoir gach duine nádúrtha a scoir de bheith ina úinéir tairbhiúil ar an eintiteas corparáideach de bheith ina úinéir den sórt sin
 • ● mura n-aithnítear aon duine nádúrtha ní mór ainmneacha an duine/na ndaoine nádúrtha a shealbhaíonn post(í) mar oifigeach(í) bainistíochta sinsearaí de chuid na cuideachta a chur isteach sa Chlár.
 • ● sonraí faoin láithreoir atá ag déanamh an iontráil san RBO thar ceann na cuideachta .i. ainm, seoladh, uimhir theileafóin agus seoladh ríomhphoist chun críocha comhfhreagrais, agus an cháil ina bhfuil siad ag gníomhú (.i. ag comhdú).

 

Rochtain Shraith a Dó: Soláthrófar rochtain ar an bhfaisnéis seo a leanas faoin mbealach “Srianta” agus áireofar leis:

 • ● Ainm gach úinéara tairbhiúil (céadainm agus sloinne).
 • ● Mí agus Bliain bhreithe (.i. ní an dáta breithe iomlán).
 • ● Tír chónaithe.
 • ● ráiteas ar chineál agus ar mhéid an leasa atá i seilbh, nó ar an rialú a fheidhmíonn gach úinéir tairbhiúil.

 

Nóta: nochtfar Lá breithe agus seoladh Cónaithe an úinéara thairbhigh faoin gcatagóir de Shraith a Dó – Rochtain Shrianta.

Tá an rochtain seo faoi réir ag ceanglais um chosaint sonraí mar atá leagtha amach san Acht um Chosaint Sonraí 2018 .

Féadfar táille a ghearradh freisin as rochtain a bheith ag daoine ainmnithe agus ag an bpobal i gcoitinne ar na sonraí seo nó as iniúchadh a dhéanamh orthu.

 

Faisnéis a bhaineann le mionaoiseach is úinéir tairbhiúil

Beidh feidhm ag ceanglais bhreise áirithe freisin maidir le rochtain ar an gClár nó le hiniúchadh ar an gClár i gcás ina mbaineann an fhaisnéis sin le mionaoiseach atá ina úinéir tairbhiúil ar aonán ábhartha.

I gcásanna den sórt sin, ní cheadófar do dhuine ainmnithe nó do dhuine den phobal rochtain a bheith aige nó aici ar aon fhaisnéis sa chlár lárnach maidir le mionaoiseach, ná iniúchadh a dhéanamh ar an bhfaisnéis sin, mura ndéanfaidh siad iarratas i scríbhinn chuig an gCláraitheoir ag soláthar achoimre. ar na forais ar a measann an duine ainmnithe nó an ball den phobal gurb é leas an phobail an fhaisnéis sin a nochtadh. Breithneoidh an Cláraitheoir an achoimre scríofa agus ansin déanfaidh sé cinneadh i dtaobh an gceadófar nó an ndiúltófar don iarratas rochtana.

[1] Cad é Hashing? Is éard atá i gceist le hasháil luach nó luachanna a ghiniúint as teaghrán téacs ag baint úsáide as feidhm mhatamaiticiúil. Gineann foirmle an “hash”, a chuidíonn le slándáil an UPSP a chosaint ar chur isteach nó “hackáil ”.

[2] De réir bhrí Chuid 4 den Acht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta), 2010 (Uimh. 6 de 2010).

[3] De réir bhrí Chuid 4 den Acht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta), 2010 (Uimh. 6 de 2010).

Coinneoidh an RBO sonraí pearsanta chomh fada agus is gá chun na críocha ar chucu a bailíodh iad a chomhlíonadh. Cloífidh coinneáil na sonraí seo leis na ceanglais ghinearálta um chosaint sonraí dá bhforáiltear faoin Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (an “GDPR”) agus faoin Acht um Chosaint Sonraí, 2018 .

Scriosfar sonraí pearsanta ón gClár maidir le heintiteas ábhartha má tá 10 mbliana caite ó dhíscaoileadh an eintitis ábhartha (dá dtarlódh sé sin) agus, a luaithe is féidir tar éis an scriosta sin, scriosfaidh an Cláraitheoir an fhaisnéis sin go slán.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach nochtfaidh Cláraitheoir an RBO UPSP úinéara thairbhigh agus nach stórálfaidh an RBO ach leagan hasaithe [1] den PSP N.

[1] Tá an leagan (leagan “hashed”) ginte trí fheidhm matamaitice a úsáid; agus ní cheadaíonn an fheidhm matamaitice, a úsáidtear amhlaidh, an uimhir PSP a chinneadh ón leagan hashed.

Cloíonn an RBO leis na prionsabail seo a leanas den Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (an “GDPR”) agus na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 go 2018 mar atá leagtha amach thíos.

Tá doiciméad Fógra Príobháideachta ar fáil le féachaint ar shuíomh Gréasáin an RBO agus is féidir é a úsáid i dteannta leis an mBeartas seo chun a mhíniú do dhaoine is ábhar do na sonraí (.i. daoine aonair) sa chás seo úinéirí tairbhiúla cén fáth agus conas atá a gcuid sonraí pearsanta á bpróiseáil.

Dlíthiúlacht, Cothroime agus Trédhearcacht

Ní mór na sonraí pearsanta go léir a phróiseáil go dleathach, agus ar bhealach, atá cothrom agus trédhearcach. Cuirfear an Ábhar Sonraí (.i. úinéir(í) tairbhiúla) ar an eolas go soiléir faoin gcaoi a bhfuil a sonraí pearsanta á bpróiseáil ag an RBO .

Bailítear iad chun críocha sainiúla, follasacha agus dlisteanacha

Ní bhaileoidh an RBO sonraí pearsanta an úinéara/na n-úinéirí tairbhiúla ach amháin chun críche ar leith, agus tá an cuspóir seo leagtha amach sa Bheartas seo chomh maith leis an bhFógra Príobháideachta.

Leordhóthanach, ábhartha agus teoranta don mhéid atá riachtanach maidir leis na críocha dá ndéantar iad a phróiseáil

Cinnteoidh RBO go mbeidh aon sonraí pearsanta a gheofar maidir le húinéir(í) tairbhiúil leordhóthanach agus ábhartha don chuspóir(í) dá bhfuil siad á bpróiseáil. Ní dhéanfar aon sonraí pearsanta neamhriachtanach nó breise a phróiseáil a luaithe a bheidh an bunchuspóir comhlíonta.

Cruinn agus, nuair is gá, coinnithe cothrom le dáta

Déanfar gach iarracht a chinntiú go bhfuil na sonraí pearsanta go léir a bhailítear cruinn. Déanfar sonraí pearsanta a choinnítear ar an gcóras RBO a nuashonrú go tréimhsiúil lena chinntiú go gceartófar aon mhíchruinneas. Sa chás go gcuirtear RBO ar an eolas faoi aon sonraí míchruinn, déanfaimid athbhreithniú láithreach ar an gceist. Scriosfar sonraí pearsanta ón gClár maidir le heintiteas ábhartha má tá 10 mbliana caite ó lánscor (i gcás go dtarlódh a leithéid) ar an eintiteas ábhartha agus, a luaithe is féidir tar éis an scriosta sin, scriosfaidh an Cláraitheoir an fhaisnéis sin go slán.

Coimeádta i bhfoirm a cheadaíonn daoine is ábhar do na sonraí a shainaithint ar feadh tréimhse nach faide ná mar is gá

Ní choinneofar sonraí pearsanta ar feadh tréimhse níos faide ná mar is gá i bhfianaise na gcríoch dár bailíodh agus ar próiseáladh na sonraí pearsanta sin ar dtús. Scriosfar sonraí pearsanta ón gClár maidir le heintiteas ábhartha má tá 10 mbliana caite ó lánscor (i gcás go dtarlódh a leithéid) ar an eintiteas ábhartha agus, a luaithe is féidir tar éis an scriosta sin, scriosfaidh an Cláraitheoir an fhaisnéis sin go slán.

Déanfar aon sonraí pearsanta gan iarraidh a fhaigheann foireann RBO , trí ríomhphost nó tríd an bpost, a scriosadh go slán nó a scriosadh a luaithe is féidir tar éis é a fháil.

Próiseáilte ar bhealach a chinntíonn slándáil chuí sonraí pearsanta

Déanfar na sonraí pearsanta go léir a phróiseáil go sábháilte agus go slán, chun próiseáil neamhdhleathach nó neamhúdaraithe, scriosadh de thaisme nó neamhdhleathach, nó caillteanas nó damáiste de thaisme do na sonraí a chosc. Déanfaidh RBO athbhreithniú slándála tréimhsiúil ar a chórais TFC lena chinntiú go bhfuil na bearta cuí i bhfeidhm agus go gcloíonn an fhoireann ar fad leo.

Cuntasacht as cur i bhfeidhm na bprionsabal thuas

Mar Rialaitheoir Sonraí, glacann RBO freagracht as cloí leis na prionsabail thuas i gcónaí le linn an ghnó. Coinneoidh RBO taifead ar na sonraí pearsanta go léir a bhailítear, a choinnítear nó a phróiseáiltear. Déanfar na sonraí seo a leanas a thaifeadadh i Ráiteas Príobháideachta an RBO :

 • Ainm agus sonraí teagmhála an Rialaitheora Sonraí agus an Oifigigh Idirchaidrimh um Chosaint Sonraí agus an Oifigigh Cosanta Sonraí.
 • Cuspóir(í) na próiseála.
 • ● Catagóirí na ndaoine is ábhar do na sonraí agus sonraí pearsanta.
 • ● Catagóirí na bhfaighteoirí/tríú páirtithe a roinnfear na sonraí pearsanta leo (más ábhartha).
 • ● Tréimhsí coinneála do gach catagóir de shonraí pearsanta.
 • ● Aistrithe sonraí pearsanta go tríú tíortha eile (más ábhartha).
 • ● Sonraí ar na bearta teicniúla/slándála atá i bhfeidhm.

Is í an tUasal Heather Murray an tOifigeach Idirchaidrimh um Chosaint Sonraí (“OPLO”) don RBO .

Áireofar an OPLO in aon ábhair a bhaineann le cosaint sonraí ag an gcéim is luaithe is féidir, lena n-áirítear measúnuithe tionchair príobháideachta, gníomhaíochtaí próiseála sonraí a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar úinéirí tairbhiúla (i.e. daoine is ábhar do na sonraí), agus aon teagmhais a d’fhéadfadh cur isteach ar shláine sonraí pearsanta.

Déan teagmháil leis an DPLO

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an OPLO ag dataprotection@rbo.gov.ie

Ba cheart an OPLO a chur ar an eolas láithreach faoi sháruithe sonraí i gcomhréir le prótacail na Roinne Fiontar, Trádála agus Fostaíochta (RFTF) maidir le beartais bhainistíochta sáruithe sonraí DETE. Rachaidh an OPLO i dteagmháil ansin agus rachaidh sé i gcomhairle le bainisteoirí líne shinsearacha na RBO agus le hOifigeach Cosanta Sonraí iomlán DETE, Celyna Coughlan Uasal.

Is féidir leat Iarratas Rochtana Ábhar (“SAR”) a chur isteach chun cóip de do shonraí pearsanta féin atá á gcoimeád ar an RBO a fháil chuig an OPLO ag dataprotection@rbo.gov.ie .

Ní féidir leat sonraí pearsanta duine aonair eile a iarraidh. Is féidir leat cóip dár bhFoirm SAR a íoslódáil ach rochtain a fháil ar an rannán um chosaint sonraí ar shuíomh Gréasáin an RBO – Cosaint Sonraí – RBOFoirm Iarratais Iarratas Rochtana Ábhar (SAR) ar Chosaint Sonraí – DETE (enterprise.gov.ie)

Tugann an Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí isteach fógraí sáraithe éigeantacha.

 

Cad is sárú sonraí pearsanta ann?

Déantar cur síos ar shárú ar shonraí pearsanta mar shárú ar shlándáil as a dtagann scrios, cailliúint, athrú, nochtadh neamhúdaraithe nó rochtain neamhúdaraithe ar shonraí pearsanta a tharchuirtear, a stóráiltear nó a phróiseáiltear ar bhealach eile, de thaisme nó go neamhdhleathach.

 

Sárú a thuairisciú

Caitheann an RBO le sáruithe ar shonraí pearsanta go han-dáiríre. Déanfar taifead ar aon sárú sonraí a tharlaíonn, lena n-áirítear cur síos ar an sárú, ar a éifeachtaí agus ar an ngníomh/na gníomhartha feabhais a glacadh i gcomhréir le hAirteagal 33 (5) den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí . Sa chás go mbíonn ardriosca do chearta agus do shaoirsí an duine aonair mar thoradh ar shárú sonraí pearsanta (.i. an “damhna sonraí” nó an t-úinéir tairbhiúil sa chás seo), tá sé de dhualgas ar an RBO na daoine aonair lena mbaineann a chur ar an eolas gan mhoill mhíchuí.

Traenáil

Tá oiliúint ar chosaint sonraí a bhaineann go sonrach lena ról faighte ag gach ball foirne RBO . Déanfar an oiliúint seo a athbhreithniú agus a athnuachan go tréimhsiúil chun forbairt ghairmiúil leanúnach a chinntiú i réimse an dlí um chosaint sonraí agus comhlíonadh an Rialacháin Ghinearálta um Chosaint Sonraí .

Iniúchadh & Monatóireacht

Déanfar modhanna chun sonraí pearsanta a bhailiú, a choinneáil agus a phróiseáil a mheas agus a athbhreithniú go rialta.

Cuireadh gach ball foirne atá ag obair ar an RBO ar an eolas go hiomlán faoina bhfreagrachtaí aonair agus faoi fhreagrachtaí an RBO faoin Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí ( GDPR ) agus faoi dhlíthe cosanta sonraí agus faoin mBeartas seo.

Tá freagracht éigin ar gach duine a oibríonn don Chláraitheoir um Úinéireacht Thairbhiúil ( RBO ) nó leis nó léi as a chinntiú go mbaileofar, go stóráiltear agus go láimhseáiltear sonraí pearsanta go cuí. Ní mór do gach foireann a láimhseálann sonraí pearsanta a chinntiú go ndéantar na sonraí a láimhseáil agus a phróiseáil de réir an ráitis bheartais seo agus na bprionsabal um chosaint sonraí.

Tá príomhréimsí freagrachta ag na daoine seo a leanas:

 

Rialaitheoir Sonraí:

Is í Maureen O’Sullivan Uasal an Rialaitheoir Sonraí agus Cláraitheoir na hÚinéireachta Tairbhí.

Tá an Rialaitheoir Sonraí freagrach as:

 • ● maoirsiú a dhéanamh go gcomhlíonann an RBO a oibleagáidí um chosaint sonraí, agus
 • ● cuidiú le hábhair sonraí (.i. daoine aonair) a gcearta cosanta sonraí a fheidhmiú, lena n-áirítear:
 • ● an ceart go gcuirfí ar an eolas go bhfuil a sonraí pearsanta féin ann.
 • ● an ceart rochtana ar a sonraí pearsanta féin, agus
 • ● cearta áirithe eile, lena n-áirítear an ceart ceartúcháin, scriosta agus scriosta (faoi réir aon srianta ar na cearta seo mar atá leagtha amach in IR Uimh. 110 de 2019 – http://www.irishstatutebook.ie/eli . /2019/si/110/déanta/ga/pdf

 

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Rialaitheoir Sonraí trí scríobh chuig:

An Rialaitheoir Sonraí

Clár Úinéireachta Tairbhí

Bosca Poist 178

Ceatharlach

nó trí ríomhphost chuig: enquiries@rbo.gov.ie .

 

Oifigeach Comhlíonta Próisis Gnó & Roinnt Sonraí:

 

an Cláraitheoir Cúnta, Elaine Nolan Uasal, freagrach as a chinntiú go bhfuil an Comhlíonann próisis ghnó RBO agus córas láimhseála sonraí pearsanta an Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí. Is í Ms Nolan an tOifigeach Comhlíonta freisin chun críocha an Chomhaontaithe um Roinnt Sonraí leis an An Roinn Gnóthaí Fostaíochta & Coimirce Sóisialaí (DESP).

 

Oifigeach Idirchaidrimh um Chosaint Sonraí (OPLO):

Tá an tOifigeach Idirchaidrimh um Chosaint Sonraí RBO , Heather Murray Uasal, freagrach as:

 • ● an bhainistíocht shinsearach a choinneáil ar an eolas faoi fhreagrachtaí, rioscaí agus saincheisteanna cosanta sonraí.
 • ● athbhreithniú a dhéanamh ar gach nós imeachta um chosaint sonraí agus ar bheartais ghaolmhara, de réir sceidil aontaithe.
 • ● oiliúint agus comhairle um chosaint sonraí a shocrú do na daoine atá clúdaithe ag an ráiteas beartais seo ionas go mbeidh gach duine ar an eolas faoina bhfreagrachtaí maidir le cosaint sonraí.
 • ● láimhseáil ceisteanna cosanta sonraí ón bhfoireann agus ó aon duine eile atá clúdaithe ag an ráiteas seo.
 • ● déileáil le hIarratais Rochtana Ábhar (SARanna) ó dhaoine aonair chun na sonraí atá i seilbh RBO fúthu a fheiceáil.
 • ● aon chonarthaí nó comhaontuithe le tríú páirtithe a d’fhéadfadh sonraí íogaire na heagraíochta a láimhseáil a sheiceáil agus a cheadú.
 • ● déanfaidh an t-oifigeach idirchaidrimh um chosaint sonraí RBO idirchaidreamh agus treoir a lorg ón Oifigeach Cosanta Sonraí don Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta (DBEI) agus a cuid Oifigí, Celyna Coughlan Uasal, de réir mar is gá.

 

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Idirchaidrimh um Chosaint Sonraí RBO ag: dataprotection@rbo.gov.ie .

 

An Bainisteoir TFC:

Tá an Bainisteoir TFC, [ ] freagrach as:

 • ● a chinntiú go gcomhlíonann gach córas, seirbhís agus trealamh a úsáidtear chun sonraí RBO a fháil, a stóráil agus a roinnt, caighdeáin inghlactha slándála a chomhlíonadh.
 • ● seiceálacha agus scanadh rialta a dhéanamh lena chinntiú go bhfuil crua-earraí agus bogearraí slándála ag feidhmiú i gceart.
 • ● aon seirbhísí tríú páirtí a bhfuil an RBO ag smaoineamh orthu a úsáid chun sonraí a stóráil nó a phróiseáil a mheas, mar shampla, seirbhísí néalríomhaireachta.
 • ● Rochtain na foirne ar shonraí RBO a logáil.

Ceadaíonn an Treoir um Fhorfheidhmiú an Dlí (an “LED”) d’údaráis inniúla sonraí pearsanta a nochtadh do ghníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí, amhail FIUanna agus údaráis inniúla stáit gan toiliú an ábhair sonraí (.i. an duine aonair) chun críocha forghníomhaithe an dlí. Rinneadh an LED a thrasuíomh i ndlí baile na hÉireann leis an Acht um Chosaint Sonraí 2018 (féach Cuid 5 den Acht – “ Próiseáil Sonraí Pearsanta chun Críocha Forghníomhaithe an Dlí ’).

Sonraítear in Airteagal 6(1)(c), GDPR, go mbeidh an phróiseáil dleathach má tá an phróiseáil riachtanach chun oibleagáid dhlíthiúil a bhfuil an Rialaitheoir faoina réir a chomhlíonadh. Ceanglaítear ar an Rialaitheoir RBO faoi 4AMLD agus IR 110 de 2019 sonraí RBO a nochtadh do pháirtithe áirithe. Mar sin ní gá toiliú an duine is ábhar do na sonraí chun a sonraí pearsanta a nochtadh do na páirtithe sin.

Cuireann an dá Chuideachtaí agus a Láithreoirí faisnéis ar fáil d’Ábhar Sonraí agus sa Chlár Úinéireachta Tairbheach (an RBO ).

 

Ról na gCuideachtaí agus a Láithreoirí:

Cuirfidh an RBO in iúl do chuideachtaí agus dá láithreoirí go bhfuil oibleagáid dhlíthiúil orthu, mar Rialaitheoirí Sonraí, a n-úinéirí tairbhiúla/damhna sonraí a chur ar an eolas go bhfuil a sonraí pearsanta á roinnt acu leis an RBO . Is ceanglas dlíthiúil é seo.

 

Ról an RBO:

Tá sé mar aidhm ag an RBO a chinntiú go gcuirfear faisnéis ar fáil maidir le:

 • ● Cad iad na sonraí pearsanta atá á gcoinneáil ag an RBO maidir leo.
 • ● An chaoi a bhfuil na sonraí pearsanta á n-úsáid.
 • ● Conas a gcearta a fheidhmiú.

Tá cóip den Fhógra Príobháideachta RBO ar fáil ar shuíomh Gréasáin na RBO – www.rbo.gov.ie.

Tá cóip den Ráiteas seo ar fáil freisin ar shuíomh Gréasáin Chlár na hÚinéireachta Tairbhí ag: www.rbo.gov.ie

Gluais

Sonraí Pearsanta

ciallaíonn ‘sonraí pearsanta’ aon fhaisnéis a bhaineann le duine nádúrtha sainaitheanta nó inaitheanta (‘damhna sonraí’); is ionann duine nádúrtha inaitheanta agus duine is féidir a shainaithint, go díreach nó go hindíreach, go háirithe trí thagairt d’aitheantóir amhail ainm, uimhir aitheantais, sonraí suímh, aitheantóir ar líne nó d’fhachtóir amháin nó níos mó a bhaineann go sonrach leis an bhfisic agus leis an bhfiseolaíoch, céannacht ghéiniteach, mheabhrach, eacnamaíoch, chultúrtha nó shóisialta an duine nádúrtha sin.

 

Ábhar Sonraí

Duine aonair is ábhar do na sonraí pearsanta.

 

Rialaitheoir Sonraí

ciallaíonn ‘rialaitheoir sonraí’ an duine nádúrtha nó dlítheanach, an t-údarás poiblí, an ghníomhaireacht nó an comhlacht eile a chinneann, ina aonar nó i gcomhpháirt le daoine eile, críocha agus modhanna próiseála sonraí pearsanta; i gcás ina gcinntear críocha agus modhanna próiseála den sórt sin le dlí.

 

Próiseálaí Sonraí

Ciallaíonn ‘próiseálaí’ duine nádúrtha nó dlítheanach, údarás poiblí, gníomhaireacht nó comhlacht eile a phróiseálann sonraí pearsanta thar ceann an rialaitheora.

 

Próiseáil

Ciallaíonn ‘próiseáil’ aon oibríocht nó sraith oibríochtaí a dhéantar ar shonraí pearsanta nó ar thacair sonraí pearsanta, cibé acu trí mhodhanna uathoibrithe nó nach ea, amhail bailiú, taifeadadh, eagrú, struchtúrú, stóráil, oiriúnú nó athrú, aisghabháil, comhairliúchán, úsáid, nochtadh trí tharchur, scaipeadh nó cur ar fáil ar shlí eile, ailíniú nó comhcheangal, srianadh, scriosadh nó scriosadh.

 

Údarás Maoirseachta

Is é seo an comhlacht náisiúnta atá freagrach as cosaint sonraí. Is é an Coimisiún um Chosaint Sonraí (an “DPC”) an t-údarás maoirseachta dár n-eagraíocht.

 

Sonraí eochair

 • ● Ráiteas ullmhaithe (RBO, 18/5/2018)
 • ● Ráiteas nuashonraithe : (DPO, 9/11/2018)
 • ● Ráiteas nuashonraithe (tar éis IR 110/2019) (OPS, 29/3/2019)
 • ● Ráiteas nuashonraithe (RBO, 9/4/2019)