Is Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí í UPSP agus is uimhir thagartha uathúil í a eisíonn an Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) do gach cónaitheoir Éireannach chun déileáil leis an RCS agus le heagraíochtaí seirbhíse poiblí “forordaithe” áirithe eile.

Eisítear UPSPanna freisin do dhaoine neamhchónaitheacha a bhíonn ag déileáil le heagraíochtaí “forordaithe” áirithe de chuid Rialtas na hÉireann, lena n-áirítear na Coimisinéirí Ioncaim.

Tá oibleagáid ar na Ballstáit le hAirteagal 30(4), 4AMLD, “ a áirithiú go bhfuil an fhaisnéis atá sa chlár lárnach leordhóthanach, cruinn agus reatha ”. Mar sin, tá oibleagáid dhlíthiúil ar RBO na sonraí a iontráladh ar an RBO a bhailíochtú chun a chinntiú go bhfuil siad cruinn agus chun a chinntiú go bhfuil an tÚinéir Tairbheach beo agus gur duine nádúrtha é.

Caithfidh an céadainm agus an sloinne atá curtha isteach san RBO a bheith ag teacht le hainm an duine nádúrtha, atá cláraithe ar a UPSP agus leis an Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS).

Forchoimeádann an Cláraitheoir an ceart diúltú d’aon aighneacht sa chás nach ionann an t-ainm atá ar an gClár RBO agus an t-ainm atá cláraithe ar do UPSP leis an RCS.

Coinneofar an UPSP go slán i bhformáid hashed/criptithe dochúlaithe agus ní bheidh rochtain ag aon bhall den Aonad RBO nó ag páirtí ar bith eile air. Nuair a bheidh na sonraí a comhdaíodh leis an RBO bailíochtófar an UPSP agus stórálfar go slán é. Ní roinnfear go deo le tríú páirtí ar bith é.

Tá sé ríthábhachtach an UPSP a fháil le go gcomhlíonfadh an RBO an ceanglas dlíthiúil in 4AMLD agus 5 AMLD go mbeadh an Clár “cruinn”, chun céannacht gach úinéara tairbhiúil a bhailíochtú go hiomlán agus chun an fhéidearthacht iontrálacha dúblacha a íoslaghdú.

Is é an chúis atá le leagan hashed de na UPSPanna a choinneáil ná chun ligean do RBO comhduithe sa todhchaí a mheaitseáil le daoine aonair atá ar an gclár cheana féin le cinnteacht agus dúbailt a sheachaint.

Is feidhm criptithe é hashing chun sonraí a chosaint ar an RBO i gcás sárú sonraí. Glacfaidh an teicníocht seo an UPSP, cuirfidh sé feidhm chasta matamaitice i bhfeidhm uirthi, chun uimhir uathúil níos faide a tháirgeadh nach bhfuil aon chosúlacht uirthi leis an uimhir atá i bhfolach. Le hashing, ní bheidh RBO in ann an uimhir nuaghinte a aisiompú go UPSP arís.

Sea, tá sé ag teastáil gach uair a chuirtear Úinéir Tairbheach leis, nó nuair a athraítear a shonraí, mar athrú ar sheoladh, nó sonraí na scairshealbhaíochta, nó modhanna rialaithe eile a nuashonrú.

Tá oibleagáid ar na Ballstáit le hAirteagal 30(4), 4AMLD, “ a áirithiú go bhfuil an fhaisnéis atá sa chlár lárnach leordhóthanach, cruinn agus reatha ”.

Éilíonn Rialachán 21(2) de IR 110/2019 go ndéanfaidh an t-eintiteas ábhartha an UPSP a sheachadadh ar an gCláraitheoir “chun críche fíorú na faisnéise arna seachadadh faoi Rialacháin 20(1) nó (2)”.

Fíoraíonn RBO an t-ainm, an dáta breithe agus an UPSP a iontráladh san RBO trí iad a chur i gcomparáid, trí chomhéadan leictreonach, le sonraí atá ar bhunachar sonraí UPSP na Roinne Coimirce Sóisialaí (RCS).

Le go mbeidh meaitseáil idir an dá thacar sonraí, ní mór don túsainm agus don sloinne a iontráladh san RBO a bheith díreach mar a chéile leis an ainm a bhaineann leis an UPSP sin i mbunachar sonraí na RCS.

Forchoimeádann an Cláraitheoir an ceart diúltú d’aon aighneacht i gcás nach ionann an t-ainm atá ar an RBO agus an t-ainm cláraithe don UPSP sin leis an RCS.

Ligeann an próiseas seo do RBO céannacht gach úinéara tairbhiúil a fhíorú, a chruthú gur duine nádúrtha iad agus an fhéidearthacht iontrálacha dúblacha a íoslaghdú.

Úinéirí Tairbheacha nach bhfuil UPSP acu

Mura bhfuil UPSP Éireannach agat, caithfidh tú iarratas a dhéanamh ar Uimhir RBO, trí Fhoirm VIF – Dearbhú maidir le Fíorú Céannachta.

Níl ach foirm VIF amháin ag teastáil maidir le gach úinéir tairbhiúil agus a luaithe a dhéantar í a phróiseáil go rathúil agus Uimhir VIF eisithe ag an gCláraitheoir, is féidir an Uimhir RBO sin a úsáid chun comhduithe úinéireachta tairbhiúla a dhéanamh don duine sin amach anseo.

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ar shuíomh Gréasáin an CRO lena n-áirítear an fhoirm VIF trí chliceáil Anseo

Aon eintiteas ábhartha a mhainníonn UPSP a chomhdú leis an VIF i gcás inar sannadh uimhir den sórt sin d’úinéir tairbhiúil, beidh cion déanta aige nó aici agus dírítear aird ar Rialacháin 28(5) agus 28(7) de S1 110/2019 i. maidir leis seo:

28(5): Aon duine a dhéanann, i gcomhlíonadh airbheartaithe Rialachán 20, 21, 22 nó 23, ráiteas atá bréagach i sonra ábhartha, agus fios aige go bhfuil sé chomh bréagach nó atá meargánta i dtaobh an bhfuil sé bréagach amhlaidh, go ndéanann sé cion agus dlífear –

    1. 1. ar é a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó an dá rud, nó
    2. 2. ar chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €500,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó an dá cheann.

 

28(7): I gcás ina ndéanann comhlacht corpraithe cion faoi na Rialacháin seo agus go gcruthófar é a bheith déanta amhlaidh le toiliú nó le cúlcheadú aon duine is stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile don chomhlacht corpraithe, nó duine a airbheartóidh gníomhú sa cháil sin, beidh an duine sin, mar aon leis an gcomhlacht corpraithe, ciontach i gcion agus dlífear a thionscnamh ina aghaidh agus a phionósú ionann is dá mbeadh sé nó sí ciontach sa chion céadluaite. .

Tá sé d’oibleagáid faoin dlí ar Chláraitheoir na hÚinéireachta Tairbhiúla céannacht gach úinéara thairbhiúil a fhíorú chun cloí leis an Treoir ón AE a éilíonn go bhfuil an clár “ leordhóthanach, cruinn agus reatha ”.

I gcás úinéirí tairbhiúla a bhfuil UPSP acu, fíoróidh an RBO a gcéannacht i gcoinne sonraí atá fíoraithe cheana féin ag an Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) i leith an duine sin.

Maidir le húinéirí tairbhiúla nach bhfuil UPSP acu, tá sé socraithe ag an gCláraitheoir faoi Rialachán 21(2)(b), IR 110/2019, gurb í an Fhoirm VIF – Dearbhú maidir le Fíorú Céannachta – an modh a úsáidfear chun a fhíorú. céannacht an duine.

Ní bheidh ach VIF amháin ag teastáil maidir le gach úinéir tairbhiúil agus nuair a bheidh sé seo próiseáilte go rathúil agus Uimhir VIF eisithe ag an CRO is féidir an Uimhir VIF sin a úsáid chun comhduithe úinéireachta tairbhiúla a dhéanamh don duine sin amach anseo.

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ar shuíomh Gréasáin an CRO lena n-áirítear an fhoirm VIF trí chliceáil Anseo

Tá an Fhoirm VIF ar an CRO curtha in ionad BEN2.

Is í an Fhoirm VIF an modh atá socraithe ag an gCláraitheoir faoi Rialachán 21(2)(b), IR 110/2019, a úsáidfear chun céannacht duine a fhíorú nuair nach bhfuil Uimhir PSP Éireannach sannta don úinéir tairbhiúil. dóibh.

Is Dearbhú maidir le Fíorú Céannachta é an VIF. Tá ainm, dáta breithe, náisiúntacht agus seoladh an úinéara thairbhigh sa VIF. Ní mór don úinéir tairbhiúil a dhearbhú go sollúnta go bhfuil an fhaisnéis seo cruinn agus fíor agus an Dearbhú seo a bheith fíoraithe, fianaithe agus sínithe.

Aon eintiteas ábhartha a mhainníonn UPSP a chomhdú leis an uimhir VIF i gcás inar sannadh uimhir dá leithéid d’úinéir tairbhiúil, agus/nó a chuireann iarratas BEN2 isteach i gcás ina bhfuil UPSP don úinéir tairbhiúil, beidh cion déanta aige agus dírítear aird. do Rialacháin 28(5) agus 28(7) de S1 110/2019 maidir leis seo:

28(5): Aon duine a dhéanann, i gcomhlíonadh airbheartaithe Rialachán 20, 21, 22 nó 23, ráiteas atá bréagach i sonra ábhartha, agus fios aige go bhfuil sé chomh bréagach nó atá meargánta i dtaobh an bhfuil sé bréagach amhlaidh, go ndéanann sé cion agus dlífear –

    1. ar é a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó an dá rud, nó
    2. ar chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €500,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó an dá rud.

 

28(7): I gcás ina ndéanann comhlacht corpraithe cion faoi na Rialacháin seo agus go gcruthófar é a bheith déanta amhlaidh le toiliú nó le cúlcheadú aon duine is stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile don chomhlacht corpraithe, nó duine a airbheartóidh gníomhú sa cháil sin, beidh an duine sin, mar aon leis an gcomhlacht corpraithe, ciontach i gcion agus dlífear a thionscnamh ina aghaidh agus a phionósú ionann is dá mbeadh sé nó sí ciontach sa chion céadluaite. .

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ar shuíomh Gréasáin an CRO lena n-áirítear an fhoirm VIF trí chliceáil Anseo

Má tá úinéirí tairbhiúla breise agat don aonán ábhartha a bhfuil UPSPanna aige, is féidir leat leanúint le d’iarratas ar a son agus filleadh ar an úinéir tairbhiúil nua a chur leis nuair a bheidh an próiseas iarratais don Uimhir VIF críochnaithe agus faighte agat.

Chomh fada agus atá sé don úinéir tairbhiúil céanna leis an duine sainaitheanta ar Fhoirm VIF. Is í seo a nUimhir VIF agus ba cheart í a úsáid do gach gníomhaíocht a bhaineann le RBO don úinéir tairbhiúil sin.

Más stiúrthóir é an t-úinéir tairbhiúil freisin beidh orthu an uimhir chéanna a úsáid chun comhdú leis an CRO.

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ar shuíomh Gréasáin an CRO lena n-áirítear an fhoirm VIF trí chliceáil Anseo

Gníomhóidh an Uimhir VIF in ionad na hUimhreach PSP, ach d’úinéirí tairbhiúla amháin nach bhfuil UPSP ar bith acu. Agus úinéir tairbhiúil nua gan UPSP á chur leis, is féidir leat an Uimhir VIF a úsáid in ionad na hUimhreach PSP.

Ní hea, mura bhfuil sé ar son an úinéara/stiúrthóra tairbhiúil céanna mar a shainaithnítear ar an bhFoirm VIF.

Ní mór Uimhir VIF nua a chur i bhfeidhm, áfach, do gach duine aonair ar úinéir tairbhiúil é/í ach nár eisíodh Uimhir PSP dó/di.