Faoi Chlár na hÚinéireachta Tairbhí

Ceanglaíonn Airteagal 30(1) den Cheathrú Treoir Frith-Sciúradh Airgid de chuid an AE (4AMLD) ar gach Ballstát den AE forálacha a chur isteach sa dlí náisiúnta a éilíonn ar eintitis chorparáideacha agus dhlíthiúla faisnéis leordhóthanach, chruinn agus reatha a fháil agus a choinneáil faoina n-úinéirí tairbhiúla. ina gclár úinéireachta tairbhiúil inmheánach féin.

Ceanglaítear le hAirteagal 30(3) de 4AMLD go gcoinneofaí an fhaisnéis dá dtagraítear thuas i gclár lárnach i ngach Ballstát.

Is Duine Forordaithe é an Cláraitheoir um Úinéireacht Thairbhiúil Cuideachtaí agus Chumainn Tionscail agus Choigiltis faoin Acht um Nochtadh Cosanta 2014, arna leasú.

Déanfaidh an RBO thar ceann an Chláraitheora ar Fhoirm Nochta Cosanta a fháil:

 1. admháil, i scríbhinn, don duine tuairiscithe go bhfuair sé an tuarascáil tráth nach déanaí ná 7 lá tar éis í a fháil,
  1. ach amháin i gcás inar iarr an duine tuairiscithe a mhalairt go sainráite nó
  2. creideann an duine forordaithe le réasún go ndéanfaí dochar do chosaint chéannacht an duine tuairiscithe dá admháil go bhfaighfí an tuarascáil
 2. déanfaidh sé na gníomhartha seo a leanas:
  1. measúnú tosaigh, lena n-áirítear tuilleadh faisnéise a lorg ón duine tuairiscithe más gá, i dtaobh an –
   1. go bhfuil fianaise prima facie ann go bhféadfadh éagóir ábhartha a bheith ann, agus
   2. tagann na hábhair tuairiscithe faoi raon feidhme an RBO agus faoi réimse freagrachta an duine fhorordaithe
  2. más rud é, tar éis measúnú tosaigh a dhéanamh, go gcinnfidh an duine forordaithe nach bhfuil aon fhianaise prima facie ann go bhféadfadh éagóir iomchuí a bheith déanta ansin cuirfidh an duine forordaithe fógra don duine tuairiscithe ar an eolas faoi
   1. dúnadh an phróisis imscrúdaithe
   2. na cúiseanna leis an gcinneadh dúnadh
  3. más rud é, tar éis dó measúnú tosaigh a dhéanamh, go gcinnfidh an duine forordaithe go bhfuil fianaise prima facie ann go bhféadfadh éagóir iomchuí a bheith tarlaithe, ach gur léir gur mion-éagóir é sin agus nach gá tuilleadh beart leantach a dhéanamh ansin tabharfaidh an duine forordaithe fógra don duine forordaithe. fógra a thabhairt don duine tuairiscithe faoi
   1. dúnadh an phróisis imscrúdaithe
   2. na cúiseanna leis an gcinneadh dúnadh
  4. tar éis measúnú tosaigh a dhéanamh
   1. dúnadh an nós imeachta i gcás tuairiscí athchleachtach i gcás ina gcinnfidh an duine forordaithe nach bhfuil aon fhaisnéis bhríoch nua sa tuarascáil faoi éagóir iomchuí i gcomparáid le tuarascáil roimhe sin (lena n-áirítear aon tuarascáil a rinneadh roimh thosach feidhme alt 11 de na Nochtadh Cosanta ( Leasú) 2022 (dá ngairtear “tuarascáil roimhe seo” sa chlásal seo)) arna dhéanamh nó arna tarchur chuig an duine forordaithe nó chuig aon duine eile ar ina leith na nósanna imeachta iomchuí (lena n-áirítear aon nósanna imeachta a raibh feidhm acu an tráth a ndearnadh aon tuarascáil roimhe seo). a rinneadh) a tugadh i gcrích, mura rud é go dtugann imthosca nua dlíthiúla nó fíorasacha údar le beart leantach eile, agus
   2. fógra a thabhairt don duine tuairiscithe, i scríbhinn, a luaithe is indéanta, faoin gcinneadh dá dtagraítear i gclásal (I) agus na cúiseanna atá leis;
  5. más rud é, tar éis dó measúnú tosaigh a dhéanamh, go gcinnfidh an duine forordaithe go bhfuil fianaise prima facie ann go bhféadfadh éagóir iomchuí a bheith déanta agus go mbaineann an tuarascáil le hábhair a thagann faoi raon feidhme na n-ábhar dá dtagraítear i bhfomhír (i)(II), gníomhaíocht iomchuí a dhéanamh, i gcomhréir leis na feidhmeanna a thugtar don duine forordaithe leis an achtachán seo nó faoi aon achtachán eile nó faoi, chun aghaidh a thabhairt ar an éagóir iomchuí, ag féachaint do chineál agus do thromchúis an ábhair lena mbaineann;
  6. tar éis measúnú tosaigh a dhéanamh, má chinneann an duine forordaithe nach bhfuil an nochtadh laistigh de raon feidhme an RBO
   1. curtha ar aghaidh chuig an duine forordaithe iomchuí ar fáil
   2. sa chás nach bhfuil aon duine forordaithe iomchuí ann, seol ar aghaidh chuig oifig an Choimisinéara um Nochtadh Cosanta
 • fógra a thabhairt don duine tuairiscithe, i scríbhinn, a luaithe is indéanta, faoin gcinneadh dá dtagraítear i gclásal (I) agus na cúiseanna atá leis;
 1. i gcás nach ndúnfar an próiseas faoi fhomhír 2a, 2b nó 2d agus nach mbeidh an tuarascáil curtha ar aghaidh chuig aon duine nó daoine forordaithe eile nó chuig an gCoimisinéir, tabharfaidh an RBO fógra don duine tuairiscithe laistigh de thréimhse réasúnach, nach faide ná—
  1. 3 mhí ó dháta an admháil, nó
  2. 6 mhí ó dháta an admhála i gcásanna cuí-réasúnaithe mar gheall ar chineál ar leith agus castacht na tuarascála, nó
  3. i gcás nach dócha go gcuirfear aiseolas ar fáil don duine tuairiscithe laistigh den tréimhse 3 mhí nó 6 mhí tabharfaidh an RBO fógra i scríbhinn don duine tuairiscithe, a luaithe is indéanta, maidir le síneadh na tréimhse sin;
  4. aiseolas breise a sholáthar don duine tuairiscithe, i gcás ina n-iarrann sé nó sí amhlaidh i scríbhinn, i gceann tréimhsí 3 mhí go dtí go gcuirfear deireadh leis an nós imeachta a bhaineann leis an tuarascáil lena mbaineann, an chéad tréimhse 3 mhí dar tosach an dáta sin. cén aiseolas a chuirtear ar fáil don duine tuairiscithe

Tuarascáil Nochtadh Cosanta a Chomhdú

Ba cheart tuairisc ar nochtadh cosanta a chomhdú leis an bhfoirm atá curtha ar fáil ar an gcéad dul síos agus í a sheoladh ar ríomhphost chuig seoladh ríomhphoist fiosrúcháin an RBO ag: enquiries@rbo.gov.ie agus í a mharcáil mar rúnda sa líne ábhair nó ríomhphost a sheoladh chuig Heather Murray Uasal ag heather.murray@ fiontar.gov.ie
Tá cóip den fhoirm ar fáil anseo.

Nochtadh Cosanta a Thuairisciú ar an nGuthán

Tá uimhir theileafóin rúnda ag an RBO chun tuairisc ar nochtadh cosanta a dhéanamh. Is í Ms Heather Murray an duine teagmhála, ag 087 9368795

Nochtadh Cosanta a Thuairisciú tríd an bPost

Is féidir an Fhoirm um nochtadh cosanta a chur sa phost chuig: Bosca Poist 178, Ceatharlach, marcáilte faoi rún freisin.

Shínigh an tAire Airgeadais Ionstraim Reachtúil, Uimh. 110 de 2019, chun Clár Lárnach d’Úinéireacht Thairbhiúil na gCuideachtaí agus na gCumann Tionscail agus Coigiltis (RBO) a bhunú ina dlí le déanaí ag an Aire Airgeadais.

Tá nasc chuig IR 110/2019 le fáil anseo: http://www.irishstatutebook.ie/eli/2019/si/110/made/en/pdf

Forálann an reachtaíocht seo do Chláraitheoir ar Úinéireacht Thairbhiúil Cuideachtaí agus Cumainn Tionscail & Coigiltis a cheapadh. Tá sé beartaithe go dtabharfar an fheidhm seo do Chláraitheoir na gCuideachtaí.

Cúlghaireadh Ionstraim Reachtúil Uimh. 560/2016, lenar ceanglaíodh ar gach eintiteas corparáideach agus dlíthiúil faisnéis leordhóthanach, chruinn agus reatha maidir lena n-úinéirí tairbhiúla nó a n-úinéirí tairbhiúla a choinneáil ina gclár inmheánach, le héifeacht láithreach agus cuirtear IR 110 de 2019 ina ionad. Tiocfaidh Cuid 3 den IR, a bhaineann le bunú an chláir lárnaigh, i bhfeidhm an 29 Iúil 2019.

I gcomhréir leis an IR, tosóidh an RBO ag glacadh le comhduithe ar líne ón 29 Iúil 2019. Beidh go dtí an 22 Samhain 2019 ag cuideachtaí agus I&Panna a gcuid sonraí RBO a chomhdú gan sárú a dhéanamh ar a ndualgas reachtúil comhdú.

Rachaidh oifig an Chláraitheora ar Úinéireacht Thairbhiúil (RBO) i dteagmháil le gach cuideachta agus I&P maidir lena n-oibleagáidí comhdaithe sna seachtainí atá romhainn.

Seolfar suíomh Gréasáin RBO an 29 Aibreán a sholáthróidh tuilleadh faisnéise do chustaiméirí.

Idir an dá linn, déanfar faisnéis ar an RBO a nuashonrú go rialta ar an leathanach seo agus féach le do thoil ar ár gcuid ceisteanna coitianta ( CC ) chun tuilleadh sonraí a fháil faoin bhfaisnéis atá le comhdú leis an RBO.

Ba cheart fiosruithe maidir le hIonstraim Reachtúil Uimh. 110 de 2019 a sheoladh chuig aml@finance.gov.ie

Is é atá sa Chlár um Úinéireacht Thairbhiúil (RBO) an stór lárnach faisnéise atá i seilbh cuideachtaí agus cumainn tionscail agus coigilteoirí ina gclárlanna inmheánacha féin maidir leis na daoine nádúrtha ar úinéirí/rialaitheoirí tairbhiúla iad.

Ní dhéanfar sonraí maidir le húinéireacht thairbhiúil a chomhdú leis an bPríomh-Chlár ach amháin tríd an bhfaisnéis a theastaíonn do gach úinéir tairbhiúil a chur isteach trí thairseach ar líne. Ní féidir sonraí úinéireachta tairbhiúla a chomhdú ar pháipéar, tríd an bpost, ar ríomhphost nó ar aon fhoirm CRO. Níl aon táille ar chomhdú.

Seo a leanas an fhaisnéis nach mór a chomhdú leis an RBO maidir le gach úinéir tairbhiúil (a chaithfidh a bheith ina dhuine nádúrtha):
– Céadainm & Sloinne
– Dáta breithe

– Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP)
– Náisiúntacht
– Seoladh cónaithe
– Ráiteas ar chineál an leasa atá ag gach úinéir tairbhiúil (eg scairshealbhóir rialaithe)
– Ráiteas ar mhéid an úis atá ag gach úinéir tairbhiúil (m.sh. rialtóir 26% de na scaireanna sa chuideachta)
– An dáta ar ar taifeadadh gach duine nádúrtha i gclár na cuideachta féin mar úinéir tairbhiúil

– An dáta scoir mar úinéir tairbhiúil (má bhaineann)

– Más rud é, tar éis gach bealach is féidir a bheith ídithe, nach sainaithnítear aon daoine nádúrtha mar úinéirí tairbhiúla, déanfar ainmneacha agus sonraí an duine nó na ndaoine nádúrtha a bhfuil post nó oifigeach bainistíochta sinsearaí acu a thaifeadadh sa chlár. na cuideachta/I&P. Coimeádfaidh eintitis ábhartha taifid ar na gníomhaíochtaí a dhéanfar chun a n-úinéirí tairbhiúla a shainaithint (Rialachán 5(5) de S1 110/2019).

– Sonraí an láithreora atá ag déanamh an iontráil san RBO thar ceann na cuideachta, .i. ainm, sonraí teagmhála agus an acmhainn ina bhfuil siad ag comhdú.

Sainmhíníonn Airteagal 3(6), 4AMLD, úinéir tairbhiúil, i gcás eintiteas corparáideach, mar a leanas:

(i) an duine/na daoine nádúrtha a bhfuil úinéireacht aige nó aici ar eintiteas dlíthiúil sa deireadh trí úinéireacht dhíreach nó indíreach ar chéatadán leordhóthanach den

 • ● scaireanna nó
 • ● cearta vótála nó
 • ● leas úinéireachta san aonán sin, lena n-áirítear trí scairsheilbh iompróra, nó
 • ● trí smacht ar bhealaí eile,

 

seachas cuideachta atá liostaithe ar mhargadh rialáilte atá faoi réir ceanglas nochta atá i gcomhréir le dlí an Aontais nó faoi réir caighdeáin idirnáisiúnta choibhéiseacha lena n-áirithítear trédhearcacht leordhóthanach faisnéise úinéireachta.

Is léiriú ar úinéireacht dhíreach é scairsheilbh 25 % móide scair amháin nó leas úinéireachta níos mó ná 25 % sa chustaiméir atá i seilbh duine nádúrtha.

Scairsheilbh 25 % móide scair amháin nó leas úinéireachta níos mó ná 25 % sa chustaiméir atá i seilbh eintiteas corparáideach, atá faoi rialú duine nó daoine nádúrtha, nó ag eintitis chorparáideacha iolracha, atá faoi rialú an duine nádúrtha céanna nó na ndaoine nádúrtha céanna, beidh sé ina léiriú ar úinéireacht indíreach.

Maidir le “rialú trí mhodhanna eile”, deir Aithris 13, 4AMLD:

Ba cheart go gcuimseodh sainaithint agus fíorú úinéirí tairbhiúla, i gcás inarb ábhartha, chuig eintitis dhlíthiúla a bhfuil eintitis dhlíthiúla eile ina n-úinéirí orthu, agus ba cheart go mbeadh na heintitis faoi oibleagáid ag lorg an duine nó na ndaoine nádúrtha a fheidhmíonn rialú ar deireadh thiar trí úinéireacht nó trí mhodhanna eile an eintitis dhlíthiúil arb é an t-eintiteas dlíthiúil é. custaiméir. Féadfaidh rialú trí bhealaí eile a áireamh, inter alia, na critéir rialaithe a úsáidtear chun ráitis airgeadais chomhdhlúite a ullmhú, amhail trí chomhaontú scairshealbhóirí, trí phríomhthionchar a fheidhmiú nó an chumhacht chun bainistíocht shinsearach a cheapadh.

(ii) más rud é, tar éis gach modh is féidir a bheith ídithe agus ar choinníoll nach bhfuil aon fhorais amhrais ann, nach bhfuil aon duine faoi phointe (i) go sainaithnítear é, nó má bhíonn aon amhras ann gurb é/í an duine/na daoine a sainaithníodh an t-úinéir/na húinéirí tairbhiúla, an duine/na daoine nádúrtha a shealbhaíonn post mar oifigeach bainistíochta sinsearaí. Coimeádfaidh na heintitis faoi oibleagáid taifid ar na gníomhaíochtaí a dhéanfar chun an úinéireacht thairbhiúil atá i gceist a shainaithint (i) agus an pointe seo;

Is féidir téacs iomlán an Chúigiú Treoir Frith-Sciúradh Airgid (5AMLD) a fháil ag https://bit.ly/2KPksQk

Tá leagan nuashonraithe de 4AMLD, a chuimsíonn na hathruithe ar 5AMLD, le fáil ag https://bit.ly/2JNee7z

Soláthraíonn an CRO an fhaisnéis seo mar threoir amháin agus ní léirmhíniú dlíthiúil í ar an IR ná ar Threoracha an AE.

Má bhíonn amhras ann ba cheart do chuideachta a comhairle dlí féin a lorg.