Cad is Úinéir Tairbheach ann & Faisnéis Eile

1. AMLD

Tá reachtaíocht tugtha ag an Aontas Eorpach do roinnt Treoracha Frith-Sciúradh Airgid (“AMLD”) ar a dtugtar freisin na Treoracha Frith-Sciúradh Airgid agus Maoiniú Frithsceimhlitheoireachta.

Is éard atá i AMLD roinnt Treoracha ón AE maidir le cosc ​​a chur ar úsáid an chórais airgeadais chun críocha sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoirí agus is iad na cinn is déanaí díobh seo ná

 • ● Treoir AE 2015/849, an 4ú Treoir Frith-Sciúradh Airgid (“4AMLD”);
 • ● Ghlac Comhairle an AE le Treoir 2018/843 ón AE, an 5ú Treoir Frith-Sciúradh Airgid (“5AMLD”) a leasaíonn 4AMLD, an 14 Bealtaine 2018 agus tháinig i bhfeidhm an 9 Iúil 2018 le tréimhse trasuímh 18 mí. rud a chiallaíonn go gcaithfear é a chur i bhfeidhm faoin 10 Eanáir 2020, agus
 • ● Tagann Treoir AE 2018/1673, an 6ú Treoir Frith-Sciúradh Airgid (“6AMLD”) i bhfeidhm do bhallstáit an 3 Nollaig 2020 agus ní mór d’institiúidí airgeadais í a chur i bhfeidhm faoin 3 Meitheamh 2021.

Is é an t-acrainm é don 4ú agus don 5ú Treoir um Fhrithsciúradh Airgid agus um Mhaoiniú Frithsceimhlitheoireachta.

Is iad seo an 4ú agus an 5ú sa tsraith de Threoir an AE maidir le Frith-Sciúradh Airgid agus Maoiniú Frithsceimhlitheoireachta.

Leis an Acht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta) 2010 arna leasú leis an Acht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta) (Leasú) 2018, déantar formhór an Cheathrú Treoir ón AE maidir le Sciúradh Airgid (4MLD) a thrasuíomh sa Dlí Náisiúnta.

Déanann Ionstraim Reachtúil Uimhir 110 de 2019 na heilimintí de 4AMLD & 5AMLD a thrasuí lena gceanglaítear ar chuideachtaí agus ar chumainn tionscail agus sholáthairtí clár inmheánach a n-úinéirí tairbhiúla a chothabháil agus an fhaisnéis sin a chomhdú le clár lárnach.

Déanann Ionstraim Reachtúil Uimhir 233 de 2020 na heilimintí de 4AMLD & 5AMLD a thrasuíomh lena gceanglaítear ar fheithiclí airgeadais áirithe amhail ICAVanna, Iontaobhais Aonad agus Comhair Chreidmheasa clár inmheánach a choinneáil dá n-úinéirí tairbhiúla agus an fhaisnéis sin a chomhdú le clár lárnach atá i seilbh an Bhainc Ceannais. na hÉireann faoin 25 Nollaig 2020.

2. An cuspóir atá leis an gclár lárnach d’úinéireacht thairbhiúil cuideachtaí agus cumainn tionscail agus coigilteoirí (RBO)?

Is é an cuspóir atá leis an gclár lárnach d’úinéireacht thairbhiúil ar chuideachtaí agus ar chumainn tionscail agus choigiltigh (RBO) muinín agus trédhearcacht chorparáideach a fheabhsú in Éirinn agus san AE trína chur in iúl go soiléir do ghníomhaireachtaí forghníomhaithe an dlí, d’údaráis rialála, do dhaoine ainmnithe, do ghnólachtaí agus don phobal i gcoitinne. an pobal a bhfuil úinéireacht agus rialú acu ar chuideachtaí Éireannacha agus ar chumainn tionscail agus choigiltis (I&Panna).

Is é aidhm na dTreoracha sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoirí a dhíspreagadh agus cabhrú le húdaráis forghníomhaithe dlí agus rialála na ‘daoine nádúrtha’ sin a cheiltíonn a n-úinéireacht nó a rialú ar chuideachtaí/cumainn Éireannacha chun críche gníomhaíochtaí mídhleathacha a éascú.

Sea, is Clár neamhspleách é an clár lárnach d’úinéireacht thairbhiúil cuideachtaí agus cumann tionscail agus coigilteoirí a bunaíodh faoin reachtaíocht frith-sciúradh airgid, ní faoi dhlí na gcuideachtaí, agus is eintiteas dlíthiúil ar leith é an Cláraitheoir um Úinéireacht Thairbhiúil.

Ní mór do chuideachtaí/cumainn a nÚinéirí Tairbheacha a shainaithint, a sonraí a choinneáil ar a gclár inmheánach féin agus na sonraí seo a chlárú leis an RBO. Tá sé seo sa bhreis ar a n-oibleagáidí comhdaithe reachtúla reatha a chomhlíonadh leis an CRO faoi Achtanna na gCuideachtaí maidir le stiúrthóirí, scairshealbhóirí, etc. nó i ndáil le reachtaíocht eile nach cuideachtaí iad m.sh. Cumainn Tionscail agus Coigiltis

Ní mór comhdú sonraí faoi úinéireacht thairbhiúil a dhéanamh tríd an tairseach ar líne ar shuíomh Gréasáin an RBO www.rbo.gov.ie agus mar sin is próiseas ar leith é ó chlárú faisnéise/foirmeacha faoi Achtanna na gCuideachtaí etc.

Ní féidir, ceanglaítear ar an gcuideachta/cumann a clár inmheánach féin d’Úinéirí Tairbheacha a chothabháil mar a cheanglaítear le Cuid 2 d’Ionstraim Reachtúil 110/2019 .

Ní mór aon athruithe ar liosta úinéirí tairbhiúla na cuideachta/an cumann féin a chur in iúl don Chláraitheoir Lárnach um Úinéireacht Thairbhiúil (RBO) laistigh de 14 lá ón athrú . Sainmhínítear é seo i Rialachán 23(1) de IR 110/2019 mar ‘oibleagáid leantach’ na n-eintiteas ábhartha.

Tá sé de dhualgas dlíthiúil ar oifigigh cuideachta/cumainn (stiúrthóir(í) agus rúnaí) faisnéis faoi úinéireacht thairbhiúil a fháil agus a dhearbhú, clár úinéireachta tairbhí na cuideachta/cumainn féin a choinneáil reatha agus cruinn agus an fhaisnéis úinéireachta thairbhiúil a sholáthar. chuig an gclár lárnach d’úinéireacht thairbhiúil cuideachtaí agus cumann tionscail agus coigilteoirí laistigh de na tréimhsí ama forordaithe.

Is sárú ar dhualgais reachtúla agus cion coiriúil é mainneachtain na ceanglais seo a chomhlíonadh, atá faoi réir na smachtbhannaí seo a leanas:

 1. a. ar chiontú go hachomair, fíneáil Aicme A, nó
 2. b. ar chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €500,000.

Níl i rialú nó úinéireacht scaireanna ach ceann amháin de na critéir chun go mbeadh duine ina úinéir tairbhiúil. Is iad na critéir eile: rialú díreach nó indíreach ar chearta vótála nó ar leas úinéireachta nó trí rialú trí mhodhanna eile nó úinéireacht ar chearta vótála.

Mínítear rialú trí bhealaí eile in Aithris 13 de 4AMLD mar seo a leanas:

“Féadfaidh rialú trí bhealaí eile a áireamh, inter alia, na critéir rialaithe a úsáidtear chun ráitis airgeadais chomhdhlúite a ullmhú, amhail

 • ● trí chomhaontú scairshealbhóirí,
 • ● tionchar ceannasach a fheidhmiú nó
 • ● an chumhacht chun bainistíocht shinsearach a cheapadh”.

 

I gcás ina mbeidh gach modh féideartha chun na húinéirí tairbhiúla a shainaithint ídithe, agus nach bhfuil aon duine nádúrtha sainaitheanta mar úinéir tairbhiúil, foráiltear leis na Rialacháin go measfar gurb iad na hOifigigh Bhainistíochta Sinsearacha (m.sh. Stiúrthóir(í) agus/nó Príomhoifigeach Feidhmiúcháin) úinéirí tairbhiúla. Coimeádfaidh eintitis ábhartha taifid ar na gníomhaíochtaí a dhéanfar chun a n-úinéirí tairbhiúla a shainaithint (Reg 5(5), IR 110/2019).

Ní thagraíonn an Rialachán ach d’eintitis chorparáideacha agus dhlíthiúla atá corpraithe in Éirinn. Ní eintiteas dlíthiúil nó corparáideach é ainm gnó; mar sin, ní thagann sé faoi raon feidhme na Treorach agus ní cheanglaítear air clárú leis an RBO.

3. Úinéir Tairbhiúil a Chlárú

Deir an Treoir agus Rialacháin 5(2) de IR 110/2019 gur cheart “gach beart réasúnach” a ghlacadh chun a shuíomh cé hé an tÚinéir Tairbheach duine nádúrtha.

Áirítear ar na céimeanna atá i gceist

 • ● fógra faoi Rialacháin 6 & 7 de IR 110/2019 a thabhairt d’aon duine(í) nádúrtha a bhfuil cúis réasúnach ag an gcuideachta/cumann nó ag a láithreoir a chreidiúint gur úinéir tairbhiúil é. Nuair a eisítear é, beidh mí amháin ag an duine/na daoine nádúrtha ar eisíodh an fógra seo chucu chun na sonraí riachtanacha a sholáthar; nó
 • ● fógra a thabhairt faoi Rialacháin 8 & 9 de IR 110/2019 d’aon duine nó do dhaoine a bhfuil cúis réasúnach ag an gcuideachta/cumann nó ag a láithreoir a chreidiúint go bhfuil eolas acu ar an méid atá leagtha amach i Rialachán 9. Nuair a eisítear é, beidh mí amháin ag an duine/na daoine ar eisíodh an fógra seo chucu chun na sonraí riachtanacha a sholáthar.

 

Is cion coiriúil é mainneachtain an duine nádúrtha freagra a thabhairt agus comhoibriú leis an gcuideachta/cumann nó ráiteas bréagach a dhéanamh.

I gcás ina n-ídítear gach bealach is féidir chun na húinéirí tairbhiúla a shainaithint go hannamh, forálann na Rialacháin go measfar gurb iad na hOifigigh Bhainistíochta Sinsearacha (eg, an Stiúrthóir(í) nó an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin) na húinéirí tairbhiúla. Coimeádfaidh eintitis ábhartha taifid ar na gníomhaíochtaí a dhéanfar chun a n-úinéirí tairbhiúla a shainaithint (Reg 5(5), IR 110/2019).

Más fochuideachta é eintiteas atá ar úinéireacht ag eintiteas corparáideach amháin nó níos mó, sonraítear in Airteagal 3(6), 4AMLD

“Scairsheilbh 25 % móide scair amháin nó leas úinéireachta níos mó ná 25 % sa chustaiméir atá i seilbh eintiteas corparáideach, atá faoi rialú duine nó daoine nádúrtha, nó ag eintitis chorparáideacha iolracha, atá faoi réim an Choimisiúin. beidh rialú an duine nádúrtha chéanna nó na ndaoine nádúrtha céanna ina chomhartha ar úinéireacht indíreach.”

Mar sin, i gcás gur fochuideachta an chuideachta/cumann atá faoi úinéireacht nó faoi rialú aonán corparáideach aonair, aon duine nádúrtha a bhfuil úinéireacht aige ar nó a rialaíonn 25% nó níos mó de na scaireanna, na cearta vótála nó an leas úinéireachta sa mháthair-eintiteas, nó a rialaíonn an máthairchuideachta trí bhíthin eile. ciallaíonn, is úinéir tairbhiúil ar an bhfochuideachta.

I gcás gur fochuideachta an chuideachta/cumann atá faoi úinéireacht nó faoi rialú aonáin chorparáideacha iolracha, má rialaíonn an duine nádúrtha céanna nó na daoine nádúrtha céanna na máthair-eintitis, is úinéir tairbhiúil na fochuideachta é/í.

Más rud é, tar éis gach bealach féideartha chun an t-úinéir/na húinéirí tairbhiúla a shainaithint a ídiú, agus nach bhfuil aon duine nádúrtha aitheanta amhlaidh, ainm(neacha) an duine/na ndaoine a shealbhaíonn post mar oifigeach bainistíochta sinsearaí (SMOanna) den eintiteas ábhartha (.i. an fhochuideachta/cumann) a thaifeadadh mar an t-úinéir/na húinéirí tairbhiúla. Coimeádfaidh eintitis ábhartha taifid ar na gníomhaíochtaí a dhéanfar chun a n-úinéirí tairbhiúla a shainaithint.

Ceanglaítear ar gach aonán ábhartha sonraí a chomhdú leis an gclár lárnach d’úinéireacht thairbhiúil (“an RBO”) , seachas cuideachta atá liostaithe ar mhargadh rialáilte – féach (a) thíos.

Tá 5 mhí ag aonán nua-ionchorpraithe óna chorprú chun a úinéireacht thairbhiúil a chlárú leis an RBO – féach (b) thíos.

 1. a. Sonraítear i Rialachán 4 de IR 110/2019 nach gceanglaítear ar chuideachta atá liostaithe ar mhargadh rialáilte atá faoi réir ceanglas nochta atá comhsheasmhach le dlí an Aontais nó faoi réir caighdeáin idirnáisiúnta choibhéiseacha lena n-áirithítear trédhearcacht leordhóthanach faisnéise úinéireachta sonraí úinéireachta tairbhiúla a chomhdú leis an RBO. .
 2. b. Sonraítear i Rialachán 20(2) go ndéanfaidh gach eintiteas ábhartha a tháinig ar an saol an 22 Meitheamh 2019 nó dá éis, laistigh de 5 mhí óna chorprú, an fhaisnéis a shonraítear i Rialachán 21 a sheachadadh don Chláraitheoir ar cibé modh a chinnfidh an Cláraitheoir.

 

Chinn an Cláraitheoir go ndéanfar an fhaisnéis a shonraítear i Rialachán 21 a sheachadadh ar líne tríd an Tairseach RBO ar shuíomh Gréasáin na RBO – www.rbo.gov.ie .

Féach na hailt seo a leanas le do thoil sa rannán Conas is féidir liom Úinéir Tairbheach a Chlárú

 

Nó De rogha air sin, féach Ceisteanna Coitianta 11.5 le haghaidh conas comhdú ar líne leis an RBO agus CC 3.2 chun an fhaisnéis a theastaíonn a chomhdú.

Ní eintiteas corpraithe in Éirinn é “brainse”. Mar sin, ní cheanglaítear ar bhrainsí sonraí úinéireachta tairbhiúla a chomhdú leis an RBO. Más brainse seachtrach é an brainse d’eintiteas atá corpraithe san AE, is dócha go mbeidh oibleagáidí tairbhiúla úinéireachta ar an eintiteas sin ina thír ionchorpraithe.

Chun sonraí a chomhdú leis an RBO, ní mór do dhuine clárú ar dtús mar úsáideoir ar Thairseach Clárúcháin ar líne an RBO ar shuíomh Gréasáin an RBO – www.rbo.gov.ie agus Ainm Úsáideora agus Pasfhocal a eisiúint dó/di.

Is féidir le hoifigeach nó fostaí de chuid na cuideachta/cumainn oibleagáid na cuideachta/cumainn a chomhlíonadh tríd an bpróiseas clárúcháin ar Thairseach Clárúcháin ar líne an RBO (Rialachán 21(3)) a chomhlánú.

Ina theannta sin, féadfaidh duine (dá dtagraítear san Ionstraim Reachtúil mar an “láithreoir”) a ghníomhaíonn thar ceann na cuideachta/cumann faisnéis a sheachadadh don Chláraitheoir (Rialachán 22(1)).

Ceanglófar ar gach cuideachta/cumann na sonraí seo a leanas a sholáthar maidir leis an oifigeach/fostaí/láithreoir a chomhdaíonn sonraí thar a cheann leis an RBO: ainm, seoladh, uimhir theileafóin, seoladh ríomhphoist agus sonraí faoin gcáil ina bhfuil siad ag gníomhú. . I gcás nach duine nádúrtha an láithreoir, ní mór sonraí teagmhála duine nádúrtha a sholáthar freisin chun críocha comhfhreagrais.

Caithfidh an chéad ainm agus an sloinne a chuirtear isteach san RBO a bheith díreach mar an gcéanna leis an gcéad ainm agus leis an sloinne atá taifeadta ag an Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) don UPSP a iontráladh san RBO. Ní theastaíonn lárainmneacha ón RBO

Tá oibleagáid dhlíthiúil ar RBO aitheantas an Úinéara Tairbhiúil a iontráladh ar an RBO a bhailíochtú lena chinntiú gur duine nádúrtha an tÚinéir Tairbhiúil.

Chun an bailíochtú seo a dhéanamh, déanfar an t-ainm agus an UPSP a iontráladh sa tairseach RBO a chur i gcomparáid le taifid na Roinne Coimirce Sóisialaí (RCS).

Mar thoradh air sin, agus na sonraí seo á gcur isteach ar líne, reáchtálfaidh an RBO seiceáil uathoibríoch le bunachar sonraí an RCS agus mura dtagann na sonraí, is dóichí go ndiúltófar an aighneacht dá bharr.

Tá oibleagáid dhlíthiúil ar RBO aitheantas an Úinéara Tairbhiúil a iontráladh ar an RBO a bhailíochtú lena chinntiú gur duine nádúrtha an tÚinéir Tairbhiúil. Mar sin, caithfidh an t-ainm atá curtha isteach san RBO a bheith díreach mar a chéile leis an ainm atá taifeadta ag an Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) don UPSP a iontráladh san RBO. Mura dtagann na sonraí le taifid an RCS, is dóichí go ndiúltófar don aighneacht dá bharr.

4. Cé hé is Úinéir Tairbhiúil a shainiú

Sainmhínítear Úinéir Tairbheach in Airteagal 3(6), 4AMLD, mar aon duine/daoine nádúrtha a bhfuil úinéireacht aige ar eintiteas dlíthiúil nó a rialaíonn eintiteas dlíthiúil, trí úinéireacht dhíreach nó indíreach ar chéatadán leordhóthanach de na scaireanna nó de chearta vótála nó de leas úinéireachta i. an t-eintiteas, lena n-áirítear trí scairsheilbh iompróra, nó trí rialú trí mhodhanna eile.

Ina measc seo tá:

 • ● úinéireacht (go díreach nó go hindíreach) ar níos mó ná 25% de scaireanna na cuideachta/cumainn,
 • ● níos mó ná 25% de chearta vótála na cuideachta/cumainn a rialú (go díreach nó go hindíreach),
 • ● rialú trí bhealaí eile a mhínítear in Aithris 13 de 4AMLD mar seo a leanas:

 

“Féadfaidh rialú trí bhealaí eile a áireamh, inter alia, na critéir rialaithe a úsáidtear chun ráitis airgeadais chomhdhlúite a ullmhú, amhail

 • ● trí chomhaontú scairshealbhóirí,
 • ● tionchar ceannasach a fheidhmiú nó
 • ● an chumhacht chun bainistíocht shinsearach a cheapadh”.

 

Más fochuideachta é eintiteas ábhartha ar le haonán corparáideach eile é, is tairbheach é aon duine/daoine nádúrtha a shealbhaíonn nó a rialaíonn scairsheilbh de 25% móide scair amháin, nó leas úinéireachta níos mó ná 25% sa mháthair-eintiteas corparáideach. úinéir(í) na fochuideachta.

Más fochuideachta é eintiteas ábhartha atá ar úinéireacht ag il-eintitis chorparáideacha, sonraítear in Airteagal 3(6), 4AMLD, go bhfuil scairsheilbh 25 % móide scair amháin nó leas úinéireachta níos mó ná 25 % i bhfochuideachta atá i seilbh aonáin chorparáideacha iolracha ar faoi ​​rialú an duine nádúrtha chéanna nó na ndaoine nádúrtha céanna, léiriú ar úinéireacht thairbhiúil indíreach.

I ndeireadh na dála, is duine/daoine nádúrtha é nach mór a aithint agus a chur isteach ar an RBO mar úinéir(í) tairbhiúil an aonáin ábhartha, is cuma cé mhéad sraitheanna úinéireachta atá i struchtúr na cuideachta/na sochaí. Ní féidir ainm cuideachta/cumainn eile a chur isteach ar an RBO .

Más rud é, tar éis gach modh féideartha a bheith ídithe agus ar choinníoll nach bhfuil aon chúis amhrais ann, nach sainaithnítear aon duine nádúrtha mar úinéir tairbhiúil, nó má bhíonn aon amhras ann gurb é nó í an duine/na daoine a sainaithníodh an t-úinéir tairbhiúil nó na húinéirí tairbhiúla. déanfar an duine/na daoine a shealbhaíonn post mar oifigeach/oifigigh bhainistíochta shinsearacha a thaifeadadh ar an RBO mar an t-úinéir tairbhiúil. (Rialachán 5(4) IR 110/2019) . Coimeádfaidh eintitis ábhartha taifid ar na gníomhaíochtaí a dhéanfar chun a n-úinéirí tairbhiúla a shainaithint (Rialachán 5(5), IR 110/2019)

Má bhíonn amhras ann, ba cheart do chuideachta/chumann comhairle dlí a lorg chun cuidiú léi a fháil amach cé hiad na húinéirí tairbhiúla atá inti.

Ní hea, agus na bealaí éagsúla á leagan amach inar féidir le duine nádúrtha cuideachta/sochaí a rialú, cuimsíonn Treoir an AE go sonrach aon duine a bhfuil úinéireacht nó rialú aige ar níos mó ná 25% de scaireanna nó cearta vótála.

I gcásanna ina bhfuil líon mór scaireanna ag cuideachtaí/cumainn, is féidir le scairshealbhóir 25% de na scaireanna iomlána atá ar fáil móide scair bhreise amháin a bheith aige. Mar shampla: Tá 1,000,000 scair ag Cuideachta X ar €1 an ceann. Má tá 250,000 (25%) de scaireanna nó níos lú ag aon duine, ní cháilíonn siad faoin riachtanas seo. Mar sin féin, má tá úinéireacht ag an scairshealbhóir ar 250,001 nó má rialaíonn sé/sí 250,001 scair, cáilíonn siad mar úinéir tairbhiúil agus ní mór sonraí faoi sin a chlárú ar an RBO.

Baineann sé seo le gach scair eisithe. Moltar duit dul i gcomhairle le do chomhairleoir airgeadais agus/nó dlí féin maidir le ceisteanna maidir le scaireanna .

Tabhair faoi deara le do thoil nár cheart gurb é an tástáil chéatadáin maidir le húinéireacht scaireanna an t-aon mhodh amháin chun a chinneadh cé hé an t-úinéir tairbhiúil deiridh – ní mór rialú ar chearta vótála, ús úinéireachta agus rialú trí mhodhanna eile a chur san áireamh freisin.

Má bhíonn amhras ann, ba cheart do chuideachta/chumann comhairle dlí a lorg chun cuidiú léi a fháil amach cé hiad na húinéirí tairbhiúla atá inti.

Is éard atá i gceist le rialú ar bhealaí eile ná nuair a bhíonn smacht nó tionchar suntasach ag duine, nach bhfuil níos mó ná 25% de scaireanna nó cearta vótála nó leas úinéireachta an eintitis aige, fós ar an eintiteas.

Sonraítear in Airteagal 3(6), 4AMLD, “Féadfar rialú trí bhealaí eile a chinneadh, inter alia, i gcomhréir leis na critéir in Airteagal 22(1) go (5) de Threoir 2013/34/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus de. an Chomhairle ……. ar na ráitis airgeadais bhliantúla, ar na ráitis airgeadais chomhdhlúite agus ar thuarascálacha gaolmhara cineálacha áirithe gnóthas,”

In Aithris 13 de 4AMLD, mínítear rialú trí mhodhanna eile mar seo a leanas:

“Féadfaidh rialú trí bhealaí eile a áireamh, inter alia, na critéir rialaithe a úsáidtear chun ráitis airgeadais chomhdhlúite a ullmhú, amhail

 • ● trí chomhaontú scairshealbhóirí
 • ● tionchar ceannasach a fheidhmiú nó
 • ● an chumhacht chun bainistíocht shinsearach a cheapadh”.

Is éard is rialú díreach ann nuair a bhíonn úinéireacht phearsanta ag an úinéir tairbhiúil ar eintiteas ábhartha nó má rialaíonn sé nó sí é trí cheann amháin nó níos mó de na modhanna seo a leanas:

 • ● 25% móide scair amháin nó
 • ● 25% nó níos mó de na cearta vótála, nó
 • ● 25% nó níos mó den leas úinéireachta, nó
 • ● go bhfuil smacht nó tionchar díreach aige ar an gcuideachta/cumann trí bhealaí eile.

 

Is léiriú ar úinéireacht dhíreach é scairsheilbh 25 % móide scair amháin nó leas úinéireachta níos mó ná 25 % sa chustaiméir atá i seilbh duine nádúrtha.

Scairsheilbh 25 % móide scair amháin nó leas úinéireachta níos mó ná 25 % den chustaiméir atá i seilbh eintiteas corparáideach, atá faoi rialú duine nó daoine nádúrtha, nó ag aonáin chorparáideacha iolracha, atá faoi rialú an duine nádúrtha céanna nó na ndaoine nádúrtha céanna, beidh sé ina léiriú ar úinéireacht indíreach.

Mínítear rialú trí bhealaí eile in Aithris 13 de 4AMLD, agus is féidir é a fháil freisin ag Ceisteanna Coitianta 4.2.

Má bhíonn amhras ann, ba cheart do chuideachta/chumann comhairle dlí a lorg chun cuidiú léi a fháil amach cé hiad na húinéirí tairbhiúla atá inti.

Más fochuideachta é eintiteas atá ar úinéireacht ag eintiteas corparáideach amháin nó níos mó, sonraítear in Airteagal 3(6), 4AMLD

“Scairsheilbh 25 % móide scair amháin nó leas úinéireachta níos mó ná 25 % sa chustaiméir atá i seilbh eintiteas corparáideach, atá faoi rialú duine nó daoine nádúrtha, nó ag eintitis chorparáideacha iolracha, atá faoi réim an Choimisiúin. beidh rialú an duine nádúrtha chéanna nó na ndaoine nádúrtha céanna ina chomhartha ar úinéireacht indíreach.”

Mar sin, i gcás gur fochuideachta an chuideachta/cumann atá faoi úinéireacht nó faoi rialú aonán corparáideach aonair, aon duine nádúrtha a bhfuil úinéireacht aige ar nó a rialaíonn 25% nó níos mó de na scaireanna, na cearta vótála nó an leas úinéireachta sa mháthair-eintiteas, nó a rialaíonn an máthairchuideachta trí bhíthin eile. ciallaíonn, is úinéir tairbhiúil ar an bhfochuideachta.

I gcás gur fochuideachta an chuideachta/cumann atá faoi úinéireacht nó faoi rialú aonáin chorparáideacha iolracha, má rialaíonn an duine nádúrtha céanna nó na daoine nádúrtha céanna na máthair-eintitis, is úinéir tairbhiúil na fochuideachta é/í.

Más rud é, tar éis gach bealach féideartha chun an t-úinéir/na húinéirí tairbhiúla a shainaithint a ídiú, agus nach bhfuil aon duine nádúrtha aitheanta amhlaidh, ainm(neacha) an duine/na ndaoine a shealbhaíonn post mar oifigeach bainistíochta sinsearaí (SMOanna) den eintiteas ábhartha (.i. an fhochuideachta/cumann) a thaifeadadh mar an t-úinéir/na húinéirí tairbhiúla. Coimeádfaidh eintitis ábhartha taifid ar na gníomhaíochtaí a dhéanfar chun a n-úinéirí tairbhiúla a shainaithint.

Níl. Ní mór gur Duine Nádúrtha nó Daoine Nádúrtha é an tÚinéir Tairbheach atá curtha ar an bPríomhchlár d’Úinéireacht Thairbhiúil na gCuideachtaí agus na gCumann Tionscail agus Coigiltis (RBO).

Féach freisin CC 4.5

Deir an Treoir agus Rialacháin 5(2) de IR 110/2019 gur cheart “gach beart réasúnach” a ghlacadh chun a shuíomh cé hé an tÚinéir Tairbheach duine nádúrtha.

Áirítear ar na céimeanna atá i gceist

fógra a thabhairt faoi Rialacháin 6 & 7 de IR 110/2019 d’aon duine(í) nádúrtha a bhfuil cúis réasúnach ag an gcuideachta/cumann nó ag a láithreoir chun a chreidiúint gur úinéir tairbhiúil é. Nuair a eisítear é, beidh mí amháin ag an duine/na daoine nádúrtha ar eisíodh an fógra seo chucu chun na sonraí riachtanacha a sholáthar; nó

fógra a thabhairt faoi Rialacháin 8 & 9 de IR 110/2019 d’aon duine nó do dhaoine a bhfuil cúis réasúnach ag an gcuideachta/cumann nó ag a láithreoir a chreidiúint go bhfuil eolas acu ar an méid atá leagtha amach i Rialachán 9. Nuair a eisítear é, beidh mí amháin ag an duine/na daoine ar eisíodh an fógra seo chucu chun na sonraí riachtanacha a sholáthar.

Is cion coiriúil é mainneachtain an duine nádúrtha freagra a thabhairt agus comhoibriú leis an gcuideachta/cumann nó ráiteas bréagach a dhéanamh.

I gcás ina n-ídítear gach bealach is féidir chun na húinéirí tairbhiúla a shainaithint go hannamh, forálann na Rialacháin go measfar gurb iad na hOifigigh Bhainistíochta Sinsearacha (eg, an Stiúrthóir(í) nó an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin) na húinéirí tairbhiúla. Coimeádfaidh eintitis ábhartha taifid ar na gníomhaíochtaí a dhéanfar chun a n-úinéirí tairbhiúla a shainaithint (Reg 5(5), IR 110/2019).

Sainmhíníonn Rialachán 2 d’Ionstraim Reachtúil 110/2019 “oifigeach bainistíochta sinsearach” mar “oifigeach bainistíochta sinsearach” a fholaíonn stiúrthóir agus príomhoifigeach feidhmiúcháin.

Seo cuideachta ar bith, nó Cumann Tionscail agus Coigiltis atá corpraithe in Éirinn. Áirítear leis seo Cuideachtaí Príobháideacha Teoranta, Cuideachtaí Poiblí Teoranta, Cuideachtaí Gníomhaíochta Ainmnithe, Cuideachtaí faoi Theorainn Ráthaíochta, agus Cuideachtaí Príobháideacha Gan Teorainn.

Is é an sainmhíniú ar “eintiteas iomchuí” i Rialachán 2 d’Ionstraim Reachtúil 110/2019 “eintiteas corparáideach nó dlíthiúil eile atá corpraithe sa Stát agus folaíonn sé cuideachta* agus aon chomhlacht corpraithe eile atá corpraithe amhlaidh” .

Deir Rialachán 19 de IR 110/2019 “De bhua an rialacháin seo tá clár bunaithe ar a dtabharfar an “Clár Lárnach d’Úinéireacht Thairbhiúil Cuideachtaí agus Cumainn Tionscail agus Choigiltis” .

Ceanglaíonn Rialachán 21(1) ar eintitis ábhartha an méid seo a leanas a sheachadadh don Chláraitheoir: “an t-ainm agus an uimhir mar atá siad ar an gclár a choimeádtar faoi Achtanna na gCuideachtaí 2014 nó, de réir mar a bheidh, an clár a choimeádtar faoi na hAchtanna Cumann Tionscail agus Soláthair 1893. go dtí 2014” .

Mar sin, chun críocha IR 110/2019, is éard is eintiteas ábhartha ann cuideachta arna foirmiú faoi Achtanna na gCuideachtaí nó cumann atá cláraithe faoi Achtanna na gCumann Tionscail agus Coigiltis.

*Ní cheanglaítear ar chuideachta atá liostaithe ar mhargadh rialáilte atá faoi réir ceanglas nochta atá comhsheasmhach le dlí an Aontais nó faoi réir caighdeáin idirnáisiúnta choibhéiseacha lena n-áirithítear trédhearcacht leordhóthanach faisnéise úinéireachta sonraí úinéireachta tairbhiúla a chomhdú leis an RBO.

Sainmhínítear Duine Nádúrtha mar dhuine. Tá sé seo i gcodarsnacht le cuideachta/cumann, ar eintiteas dlíthiúil é.

Sainmhínítear Duine Ainmnithe in Alt 25 den Acht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta) 2010, arna leasú ag an Acht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta) (Leasú) 2018

Is Clár neamhspleách é an RBO a bunaíodh faoin reachtaíocht frith-sciúradh airgid, ní faoi dhlí na gcuideachtaí, agus atá sa bhreis ar na cláir reachtúla atá ann faoi láthair a choimeádann an Oifig um Chlárú Cuideachtaí.

Ní mór do chuideachtaí/cumainn a nÚinéirí Tairbheacha a shainaithint, a sonraí a choinneáil ar a gclár inmheánach féin agus na sonraí a chlárú leis an RBO. D’fhéadfadh nach scairshealbhóirí nó stiúrthóirí na cuideachta/an gcumann na húinéirí tairbhiúla.

Ní féidir sonraí úinéireachta tairbhiúla a chomhdú ar fhoirmeacha CRO.

I gcás ina bhfuil cuideachta (lena n-áirítear máthairchuideachtaí grúpa cuideachtaí) liostaithe ar mhargadh rialáilte atá faoi réir ceanglas nochta atá i gcomhréir le dlí an AE nó le caighdeáin idirnáisiúnta choibhéiseacha lena n-áirithítear trédhearcacht leordhóthanach faisnéise úinéireachta, ní cheanglaítear ar an gcuideachta sin comhdú tairbhiúil a dhéanamh. sonraí úinéireachta leis an RBO (Rialachán 4(2) de IR 110/2019).

Ní shíneann an díolúine seo chuig fochuideachtaí na máthairchuideachta sin, áfach.

Mar sin, tá oibleagáid neamhspleách ar fhochuideachtaí i ngrúpa den sórt sin ceanglais IR 110/2019 a chomhlíonadh más “eintitis ábhartha” iad de réir bhrí IR 110/2019.

Ba cheart do chuideachta liostaithe a comhairle dlí féin a lorg chun a shuíomh an bhfuil an margadh ar a bhfuil sí liostaithe faoi réir ceanglas nochta atá i gcomhréir le dlí an AE nó faoi réir caighdeáin idirnáisiúnta choibhéiseacha lena n-áirithítear trédhearcacht leordhóthanach faisnéise úinéireachta.

Is féidir, más “eintiteas ábhartha” í an chuideachta de réir bhrí IR 110/2019 (.i. is eintiteas corparáideach nó dlíthiúil ionchorpraithe in Éirinn í), fiú más fochuideachta de chuid máthairchuideachta atá cláraithe lasmuigh d’Éirinn í, ceanglaítear uirthi fós. a sonraí úinéireachta tairbhiúla a chomhdú leis an RBO.

Más fochuideachta é eintiteas ábhartha ar le haonán corparáideach eile é, is tairbheach é aon duine/daoine nádúrtha a shealbhaíonn nó a rialaíonn scairsheilbh de 25% móide scair amháin, nó leas úinéireachta níos mó ná 25% sa mháthair-eintiteas corparáideach. úinéir(í) na fochuideachta.

Más fochuideachta é eintiteas atá ar úinéireacht ag il-eintitis chorparáideacha, sonraítear in Airteagal 3(6), 4AMLD, go bhfuil scairsheilbh de 25 % móide scair amháin nó leas úinéireachta níos mó ná 25 % i bhfochuideachta atá á sealbhú ag eintitis chorparáideacha iolracha atá faoi. beidh rialú an duine nádúrtha chéanna nó na ndaoine nádúrtha céanna ina léiriú ar úinéireacht thairbhiúil indíreach.

Más é an tÚinéir Tairbheach an mháthairchuideachta (nó cuideachta eile), is é an Duine Nádúrtha ar deireadh thiar a bhfuil an rialú díreach aige, arb é an rialtóir scairshealbhóra de 25% móide 1 scair, nó leas rialaithe eile laistigh den chuideachta sin atá ina leas tairbhiúil. úinéir. Más rud é, tar éis gach modh féideartha a chaitheamh, nach bhfuil aon duine nádúrtha inaitheanta, ba cheart ainmneacha an duine nó na ndaoine a shealbhaíonn post mar oifigeach bainistíochta sinsearaí nó mar oifigeach bainistíochta sinsearaí de chuid an eintitis ábhartha a chur isteach ar an RBO. Coimeádfaidh eintitis ábhartha taifid ar na gníomhaíochtaí a dhéanfar chun a n-úinéirí tairbhiúla a shainaithint (Reg 5(5), IR 110/2019).

Má bhíonn amhras ann, ba cheart do chuideachta comhairle dlí a lorg chun cuidiú léi a fháil amach cé hiad a húinéirí tairbhiúla.

Níl i rialú nó úinéireacht scaireanna ach ceann amháin de na critéir chun go mbeadh duine ina úinéir tairbhiúil. Is iad na critéir eile: rialú díreach nó indíreach ar chearta vótála nó ar leas úinéireachta nó trí rialú trí mhodhanna eile nó úinéireacht ar chearta vótála.

Mínítear rialú trí bhealaí eile in Aithris 13 de 4AMLD mar seo a leanas:

“Féadfaidh rialú trí bhealaí eile a áireamh, inter alia, na critéir rialaithe a úsáidtear chun ráitis airgeadais chomhdhlúite a ullmhú, amhail

 • ● trí chomhaontú scairshealbhóirí,
 • ● tionchar ceannasach a fheidhmiú nó
 • ● an chumhacht chun bainistíocht shinsearach a cheapadh”.

 

I gcás ina mbeidh gach modh féideartha chun na húinéirí tairbhiúla a shainaithint ídithe, agus nach bhfuil aon duine nádúrtha sainaitheanta mar úinéir tairbhiúil, foráiltear leis na Rialacháin go measfar gurb iad na hOifigigh Bhainistíochta Sinsearacha (m.sh. Stiúrthóir(í) agus/nó Príomhoifigeach Feidhmiúcháin) úinéirí tairbhiúla. Coimeádfaidh eintitis ábhartha taifid ar na gníomhaíochtaí a dhéanfar chun a n-úinéirí tairbhiúla a shainaithint (Reg 5(5), IR 110/2019).

I gcás cuideachta stiúrthóra aonair inarb é an stiúrthóir sin an t-aon scairshealbhóir agus go bhfuil rialú díreach iomlán aige ar an gcuideachta, is é an t-aon úinéir tairbhiúil a bheadh ​​ar an gcuideachta.

I gcás cuideachta stiúrthóra aonair, le scairshealbhóir aonair difriúil, measfar an stiúrthóir a bheith ina Úinéir Tairbheach toisc go bhfuil rialú díreach aige ar an gcuideachta, agus is é an scairshealbhóir aonair, má chomhlíonann siad na critéir de 25%+1 scair freisin. a mheastar a bheith ina úinéir tairbhiúil.

Áirítear leis an sainmhíniú ar úinéir tairbhiúil níos mó ná scairshealbhóirí amháin – folaíonn sé aon duine a bhfuil céatadán leordhóthanach de na cearta vótála nó an leas úinéireachta aige nó a rialaíonn an chuideachta ar bhealaí eile.

Má bhíonn amhras ann, ba cheart do chuideachta comhairle dlí a lorg chun cuidiú léi a fháil amach cé hiad a húinéirí tairbhiúla.

Áirítear leis an sainmhíniú ar úinéir tairbhiúil níos mó ná scairshealbhóirí amháin – folaíonn sé aon duine a bhfuil céatadán dóthanach de na cearta vótála nó leas úinéireachta aige sa chuideachta/chumann nó a rialaíonn an chuideachta/sochaí ar aon mhodh eile.

Mar sin, agus an treoir atá leagtha amach i 3.1 thuas á tabhairt dá haire, ní mór don chuideachta/chumann cinneadh a dhéanamh maidir le cén duine/daoine nádúrtha a rialaíonn an chuideachta/cumann agus a n-ainmneacha a chur isteach ina gclár inmheánach féin agus san RBO.

Más rud é, tar éis gach modh féideartha a bheith ídithe agus ar choinníoll nach bhfuil aon chúis amhrais ann, nach sainaithnítear aon duine nádúrtha mar úinéir tairbhiúil, nó má bhíonn aon amhras ann gurb é nó í an duine/na daoine a sainaithníodh an t-úinéir tairbhiúil nó na húinéirí tairbhiúla. déanfar an duine/na daoine a shealbhaíonn post mar Oifigeach(í) Bainistíochta Sinsearacha a thaifeadadh ar an RBO mar an t-úinéir tairbhiúil. Coimeádfaidh eintitis ábhartha taifid ar na gníomhaíochtaí a dhéanfar chun a n-úinéirí tairbhiúla a shainaithint (Reg 5(5), IR 110/2019).

Má bhíonn amhras ann, ba cheart do chuideachta/chumann comhairle dlí a lorg chun cuidiú léi a fháil amach cé hiad na húinéirí tairbhiúla atá inti.

Ní thagraíonn an Rialachán ach d’eintitis chorparáideacha agus dhlíthiúla atá corpraithe in Éirinn. Ní eintiteas dlíthiúil nó corparáideach é ainm gnó; mar sin, ní thagann sé faoi raon feidhme na Treorach agus ní cheanglaítear air clárú leis an RBO.

Ní thagraíonn an Rialachán ach d’eintitis chorparáideacha agus dhlíthiúla atá corpraithe in Éirinn. Ní eintiteas dlíthiúil nó corparáideach é ainm gnó; mar sin, ní thagann sé faoi raon feidhme na Treorach agus ní cheanglaítear air clárú leis an RBO.

Sonraítear in Airteagal 3(6)(a)(i) de 4AMLD nach gceanglaítear ar chuideachta atá liostaithe ar mhargadh rialáilte atá faoi réir ceanglas nochta atá i gcomhréir le dlí an Aontais nó faoi réir caighdeáin idirnáisiúnta choibhéiseacha lena n-áirithítear trédhearcacht leordhóthanach faisnéise úinéireachta a chomhdú. sonraí úinéireachta tairbhiúla leis an RBO.

Tá aon chuideachta a bhíonn ag trádáil ar mhargadh rialaithe LEE, mar Stocmhalartán na hÉireann díolmhaithe ó chlárú. Tá na cuideachtaí sin faoi réir rialacha cheana féin a éilíonn orthu a n-úinéirí/rialaitheoirí a nochtadh. Mar sin féin, más fochuideachta de chuid cuideachta liostaithe í cuideachta atá corpraithe in Éirinn, ceanglaítear ar an bhfochuideachta fós sonraí a húinéirí tairbhiúla a chomhdú leis an gclár lárnach.

5. Ceanglais Chláraithe Úinéireachta Thairbhiúla

Ní féidir faisnéis faoi úinéireacht thairbhiúil a chur isteach ar líne ach trí thairseach ar shuíomh Gréasáin na RBO ag www.rbo.gov.ie . Níl aon fhoirmeacha i gceist le sonraí a chomhdú leis an RBO agus níl aon táillí comhdaithe.

Tá an Tairseach RBO cosúil le córas CORE CRO agus tá ID úsáideora agus pasfhocal ag teastáil chun logáil isteach. Is féidir é seo a shocrú nuair a chláraítear úinéireacht thairbhiúil.

Ní féidir, ní féidir clárú sonraí maidir le hÚinéireacht Thairbhiúil a chur isteach ach ar líne . Ní féidir leat úinéireacht thairbhiúil a chomhdú ar fhoirm láimhe/pháipéir.

Déanfar aon doiciméadú a fhaightear i bhfoirm pháipéir atá cosúil le tuairisceán don RBO a fuarthas san Aonad RBO, ina bhfuil sonraí pearsanta/úinéireachta tairbhí, a scrios láithreach chun an reachtaíocht um Chosaint Sonraí a chomhlíonadh. Ní hionann comhdú sonraí RBO ar pháipéar agus comhlíonadh cheanglais na reachtaíochta agus ní mheasfar oibleagáidí RBO na cuideachta/an gcumann a bheith comhlíonta – Rial 20(6), IR 110/2019.

Cuirfear é seo in iúl don chuideachta/cumann nó don láithreoir má phostálann siad nó má sheachadann siad sonraí na hÚinéireachta Tairbhí chuig an RBO i bhfoirm pháipéir.

Ní féidir sonraí faoi Úinéireacht Thairbhiúil a chur isteach ach ar líne. Níl aon fhoirmeacha láimhe/páipéir ar fáil le comhlánú.

Faoi na Rialacha um Chosaint Sonraí, scriosfar aon cháipéisíocht atá cosúil le foirm a fuarthas san Aonad CRO/RBO, ina bhfuil sonraí pearsanta/úinéireachta tairbhiúla, agus ní mheasfar oibleagáidí RBO na cuideachta/na sochaí a bheith comhlíonta – Rial 20(6), IR 110/2019

Cuirfear é seo in iúl don chuideachta/cumann nó don láithreoir má phostálann siad nó má sheachadann siad sonraí na hÚinéireachta Tairbhí chuig an RBO i bhfoirm pháipéir.

Má chuireann úinéir tairbhiúil sonraí míchearta ar fáil go feasach nó go toiliúil don chuideachta/cumann agus/nó dá láithreoir, mar shampla an UPSP mícheart, dáta breithe, ainm srl, d’fhéadfaí é/í a ionchúiseamh nó smachtbhannaí eile a chur air/uirthi as faisnéis bhréagach a sholáthar.

Seachas sin, más fíor an earráid ach nach bhfuil an tAonad RBO in ann an tÚinéir Tairbheach a bhailíochtú mar gheall ar na sonraí míchearta, diúltófar ina hiomláine don aighneacht ar leith don chuideachta/chumann sin ina bhfuil na sonraí míchearta.

I gcás nach bhféadfaí na sonraí a iontráladh ar an tairseach RBO a bhailíochtú, déanfaidh an tAonad RBO teagmháil dhíreach leis an Úinéir Tairbheach (damhna sonraí) trí chomhfhreagras scríofa. Faoin reachtaíocht um Chosaint Sonraí, ní féidir le RBO teagmháil a dhéanamh leis an láithreoir maidir le sonraí pearsanta Úinéara Tairbheach arb é an t-ábhar sonraí é chun críocha na reachtaíochta um Chosaint Sonraí.

Ní féidir le foireann RBO plé ná teagmháil a dhéanamh le láithreoir faoi shonraí cáis aonair nó sonraí pearsanta ar an teileafón nó trí ríomhphost. Ní féidir leis an Aonad RBO teagmháil a dhéanamh leis an damhna sonraí maidir lena shonraí pearsanta ach amháin trí ríomhphost, ag enquiries@rbo.gov.ie .

Má chuireann úinéir tairbhiúil sonraí míchearta ar fáil go feasach nó go toiliúil don chuideachta/cumann agus/nó dá láithreoir, mar shampla an UPSP mícheart, dáta breithe, ainm srl, d’fhéadfaí é/í a ionchúiseamh nó smachtbhannaí eile a chur air/uirthi as faisnéis bhréagach a sholáthar.

Seachas sin, más fíor an earráid ach nach bhfuil an tAonad RBO in ann an tÚinéir Tairbheach a bhailíochtú mar gheall ar na sonraí míchearta, diúltófar ina hiomláine don aighneacht ar leith don chuideachta/chumann sin ina bhfuil na sonraí míchearta.

I gcás nach bhféadfaí na sonraí a iontráladh ar an tairseach RBO a bhailíochtú, déanfaidh an tAonad RBO teagmháil dhíreach leis an Úinéir Tairbheach (damhna sonraí) trí chomhfhreagras scríofa. Faoin reachtaíocht um Chosaint Sonraí, ní féidir le RBO teagmháil a dhéanamh leis an láithreoir maidir le sonraí pearsanta Úinéara Tairbheach arb é an t-ábhar sonraí é chun críocha na reachtaíochta um Chosaint Sonraí.

Ní féidir le foireann RBO plé ná teagmháil a dhéanamh le láithreoir faoi shonraí cáis aonair nó sonraí pearsanta ar an teileafón nó trí ríomhphost. Ní féidir leis an Aonad RBO teagmháil a dhéanamh leis an damhna sonraí maidir lena shonraí pearsanta ach amháin trí ríomhphost, ag enquiries@rbo.gov.ie .

Má fuair tú fógra ón Aonad RBO gur comhdaíodh do shonraí leis an RBO ach go raibh siad mícheart, ba cheart duit dul i dteagmháil leis an gcuideachta/cumann ar Úinéireacht Thairbhiúil di, nó lena n-ionadaí/láithreoir, agus iarraidh orthu na sonraí cearta a athchomhdú. don chuideachta/chumann.

Caithfidh an céadainm agus an sloinne atá curtha isteach san RBO a bheith ag teacht le hainm an duine nádúrtha, atá cláraithe ar a UPSP agus leis an Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS).

Forchoimeádann an Cláraitheoir an ceart diúltú d’aon aighneacht i gcás nach ionann an t-ainm atá ar an gClár RBO agus an t-ainm atá cláraithe ar d’UPSP agus an RCS.

Faoin reachtaíocht um Chosaint Sonraí, ní féidir le foireann RBO sonraí cásanna aonair nó sonraí pearsanta a phlé le cuideachta/cumann nó láithreoir ar an teileafón nó trí ríomhphost. Ní féidir leis an Aonad RBO teagmháil a dhéanamh leis an ábhar sonraí atá ina úinéir tairbhiúil maidir lena shonraí pearsanta ach amháin trí ríomhphost ag enquiries@rbo.gov.ie .

Mura tusa an tÚinéir Tairbheach don chuideachta/cumann ainmnithe agus má tá tú sásta gur tharla earráid dáiríre, ba chóir duit dul i dteagmháil leis an gcuideachta/cumann lena mbaineann, nó lena n-ionadaí/láithreoir, agus aird a tharraingt ar an earráid.

Is féidir leat ríomhphost a chur chuig an Aonad RBO freisin chun iarraidh go mbainfear do shonraí, trí ríomhphost a sheoladh chuig enquiries@rbo.gov.ie .

Is féidir go n-iarrfar ort d’aitheantas agus do sheoladh a fhíorú trí chóip de do phas nó do cheadúnas tiomána agus bille fóntais nach bille fón póca é a chur isteach.

Faoin reachtaíocht um Chosaint Sonraí, ní féidir le foireann RBO sonraí cásanna aonair nó sonraí pearsanta a phlé le cuideachta/cumann nó láithreoir ar an teileafón nó trí ríomhphost. Ní féidir leis an Aonad RBO teagmháil a dhéanamh leis an duine is ábhar do na sonraí maidir lena shonraí pearsanta ach amháin trí ríomhphost ag enquiries@rbo.gov.ie .

6. PSPNS

Is Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí í UPSP agus is uimhir thagartha uathúil í a eisíonn an Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) do gach cónaitheoir Éireannach chun déileáil leis an RCS agus le heagraíochtaí seirbhíse poiblí “forordaithe” áirithe eile.

Eisítear UPSPanna freisin do dhaoine neamhchónaitheacha a bhíonn ag déileáil le heagraíochtaí “forordaithe” áirithe de chuid Rialtas na hÉireann, lena n-áirítear na Coimisinéirí Ioncaim.

Ceanglaítear ar na Ballstáit le hAirteagal 30(4), 4AMLD, “a chinntiú go bhfuil an fhaisnéis atá sa chlár lárnach leordhóthanach, cruinn agus reatha” . Mar sin, tá oibleagáid dhlíthiúil ar RBO na sonraí a iontráladh ar an RBO a bhailíochtú chun a chinntiú go bhfuil siad cruinn agus chun a chinntiú go bhfuil an tÚinéir Tairbheach beo agus gur duine nádúrtha é.

Caithfidh an céadainm agus an sloinne atá curtha isteach san RBO a bheith ag teacht le hainm an duine nádúrtha, atá cláraithe ar a UPSP agus leis an Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS).

Coimeádann an Cláraitheoir an ceart chun diúltú d’aon aighneacht sa chás nach ionann an t-ainm atá ar an gClár RBO agus an t-ainm atá cláraithe ar do UPSP leis an RCS.

Féach ar Roinn 14.1 den CC seo le do thoil le haghaidh cúiseanna féideartha le diúltú aighneachta ón RBO.

Coinneofar an UPSP go slán i bhformáid hashed/criptithe dochúlaithe agus ní bheidh rochtain ag aon bhall den Aonad RBO nó ag páirtí ar bith eile air. Nuair a bheidh na sonraí a comhdaíodh leis an RBO bailíochtófar an UPSP agus stórálfar go slán é. Ní roinnfear go deo le tríú páirtí ar bith é.

Tá sé ríthábhachtach an UPSP a fháil le go gcomhlíonfadh an RBO an ceanglas dlíthiúil in 4AMLD agus 5 AMLD go mbeadh an Clár “cruinn”, chun céannacht gach úinéara tairbhiúil a bhailíochtú go hiomlán agus chun an fhéidearthacht iontrálacha dúblacha a íoslaghdú.

Is é an chúis atá le leagan hashed de na UPSPanna a choinneáil ná chun ligean do RBO comhduithe sa todhchaí a mheaitseáil le daoine aonair atá ar an gclár cheana féin le cinnteacht agus dúbailt a sheachaint.

Is feidhm criptithe é hashing chun sonraí a chosaint ar an RBO i gcás sárú sonraí. Glacfaidh an teicníocht seo an UPSP, cuirfidh sé feidhm chasta matamaitice i bhfeidhm uirthi, chun uimhir uathúil níos faide a tháirgeadh nach bhfuil aon chosúlacht uirthi leis an uimhir atá i bhfolach. Le hashing, ní bheidh RBO in ann an uimhir nuaghinte a aisiompú go UPSP arís.

Sea, tá sé ag teastáil gach uair a chuirtear Úinéir Tairbheach leis, nó nuair a athraítear a shonraí, mar athrú ar sheoladh, nó sonraí na scairshealbhaíochta, nó modhanna rialaithe eile a nuashonrú.

Ceanglaítear ar na Ballstáit le hAirteagal 30(4), 4AMLD, “a chinntiú go bhfuil an fhaisnéis atá sa chlár lárnach leordhóthanach, cruinn agus reatha” .

Éilíonn Rialachán 21(2) de IR 110/2019 go ndéanfaidh an t-eintiteas ábhartha an UPSP a sheachadadh ar an gCláraitheoir “chun críche fíorú na faisnéise arna seachadadh faoi Rialacháin 20(1) nó (2)” .

Fíoraíonn RBO an t-ainm, an dáta breithe agus an UPSP a iontráladh san RBO trí iad a chur i gcomparáid, trí chomhéadan leictreonach, le sonraí atá ar bhunachar sonraí UPSP na Roinne Coimirce Sóisialaí (RCS).

Le go mbeidh meaitseáil idir an dá thacar sonraí, ní mór don túsainm agus don sloinne a iontráladh san RBO a bheith díreach mar a chéile leis an ainm a bhaineann leis an UPSP sin i mbunachar sonraí na RCS.

Forchoimeádann an Cláraitheoir an ceart diúltú d’aon aighneacht i gcás nach ionann an t-ainm atá ar an RBO agus an t-ainm cláraithe don UPSP sin leis an RCS.

Ligeann an próiseas seo do RBO céannacht gach úinéara tairbhiúil a fhíorú, a chruthú gur duine nádúrtha iad agus an fhéidearthacht iontrálacha dúblacha a íoslaghdú.

Mura bhfuil UPSP Éireannach agat, caithfidh tú iarratas a dhéanamh ar Uimhir RBO, trí Fhoirm VIF – Dearbhú maidir le Fíorú Céannachta.

Níl ach foirm VIF amháin ag teastáil maidir le gach úinéir tairbhiúil agus a luaithe a dhéantar í a phróiseáil go rathúil agus Uimhir VIF eisithe ag an gCláraitheoir, is féidir an Uimhir RBO sin a úsáid chun comhduithe úinéireachta tairbhiúla a dhéanamh don duine sin amach anseo.

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ar shuíomh Gréasáin an CRO lena n-áirítear an fhoirm VIF trí chliceáil Anseo

Aon eintiteas ábhartha a mhainníonn UPSP a chomhdú leis an VIF i gcás inar sannadh uimhir den sórt sin d’úinéir tairbhiúil, beidh cion déanta aige nó aici agus dírítear aird ar Rialacháin 28(5) agus 28(7) de S1 110/2019 i. maidir leis seo:

28(5): Aon duine a dhéanann, i gcomhlíonadh airbheartaithe Rialachán 20, 21, 22 nó 23, ráiteas atá bréagach i sonra ábhartha, agus fios aige go bhfuil sé chomh bréagach nó atá meargánta i dtaobh an bhfuil sé bréagach amhlaidh, go ndéanann sé cion agus dlífear –

  ar é a chiontú go hachomair, fíneáil aicme A nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, nó ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €500,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó an dá cheann.

28(7): I gcás ina ndéanann comhlacht corpraithe cion faoi na Rialacháin seo agus go gcruthófar é a bheith déanta amhlaidh le toiliú nó le cúlcheadú aon duine is stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile don chomhlacht corpraithe, nó duine a airbheartóidh gníomhú sa cháil sin, beidh an duine sin, mar aon leis an gcomhlacht corpraithe, ciontach i gcion agus dlífear a thionscnamh ina aghaidh agus a phionósú ionann is dá mbeadh sé nó sí ciontach sa chion céadluaite. .

7. Táillí

Níl aon táille comhdaithe chun Úinéir Tairbheach a chlárú, tá sé saor in aisce.

De réir Threoir an AE, is féidir leis an gCláraitheoir táille a ghearradh ar shonraí maidir le hÚinéireacht Thairbhiúil a chuardach agus a íoslódáil.

Baineann táille riaracháin de €2.50 in aghaidh na tuarascála RBO le cuardaigh a dhéanann daoine ainmnithe agus daoine den phobal i gcoitinne

Níl aon táille ar shonraí faoi Úinéireacht Thairbhiúil do chuideachta/chumann a chlárú leis an RBO ar líne.

8. Frámaí Ama

Tháinig na Rialacháin a éilíonn ar chuideachtaí/cumainn faisnéis leordhóthanach, chruinn agus reatha a choinneáil ina gclár inmheánach féin, Ionstraim Reachtúil 560/2016, i bhfeidhm an 15 Samhain 2016.

Cúlghairmeadh an IR seo agus cuireadh Ionstraim Reachtúil 110/2019 ina ionad an 22 Márta 2019.

Tháinig na Rialacháin maidir leis an gClár RBO lárnach, IR 110/2019, i bhfeidhm trí mhí tar éis thosach feidhme na hIonstraime Reachtúla, an 22 Meitheamh 2019

Tugadh cúig mhí do chuideachtaí/cumainn a sonraí faoi Úinéireacht Thairbhiúil a chomhdú leis an RBO.

Tá cuideachta/cumann ar bith nár chomhdaigh an 22 Samhain 2019 nó roimhe sin, ag sárú na Rialachán agus féadfaidh siad a bheith faoi réir smachtbhannaí mar atá forordaithe sna Rialacháin.

Ceanglaíonn Rialachán 20(2) ar gach cuideachta agus I&P nua-chorpraithe a sonraí úinéireachta tairbhiúla a chlárú laistigh de chúig mhí ón gcorprú.

Ceadaíonn Rialachán 25(5) de IR 110/2019 do mhionsonraí na húinéireachta tairbhí a bheith díolmhaithe ó rochtain ag daoine ainmnithe agus ag an bpobal i gcoitinne i gcás inar mionaoiseach an t-úinéir tairbhiúil. Coinneofar siar go huathoibríoch sonraí úinéireachta tairbhí na mionaoiseach ó rochtain phoiblí go dtí go mbainfidh siad 18 mbliana d’aois amach.

9. Díolúintí

Ceadaíonn Rialachán 25(5) de IR 110/2019 do mhionsonraí na húinéireachta tairbhí a bheith díolmhaithe ó rochtain ag daoine ainmnithe agus ag an bpobal i gcoitinne i gcás inar mionaoiseach an t-úinéir tairbhiúil. Coinneofar siar go huathoibríoch sonraí úinéireachta tairbhí na mionaoiseach ó rochtain phoiblí go dtí go mbainfidh siad 18 mbliana d’aois amach.

Ní féidir ach le daoine ainmnithe sonraí faoi úinéireacht thairbhiúil shrianta a chuardach agus a cheannach do gach úinéir tairbhiúil, seachas mionaoisigh . Níl aon díolúintí eile ann

Ní féidir, tá rochtain neamhshrianta ag oifigigh údaraithe in Aonad Faisnéise Airgeadais an Gharda Síochána agus ag údaráis inniúla stáit agus neamhstáit áirithe ar na sonraí go léir san RBO (Tagraíonn Rialachán 24).

Féadfaidh aon duine ainmnithe nó duine den phobal, faoi Rialachán 25(5) de IR 110/2019, iarratas i scríbhinn a dhéanamh chuig an gCláraitheoir ar rochtain a bhaineann le sonraí úinéireachta tairbhiúla mionaoisigh. Is féidir iarratais ar rochtain a sheoladh le ríomhphost chuig: enquiries@rbo.gov.ie

Ní mór don iarrthóir achoimre a sholáthar ar an bhfáth a measann sé/sí go bhfuil sé chun leas an phobail an fhaisnéis a iarrtar a nochtadh.

10. Trí Thairseach an Chláir RBO a úsáid – conas logáil isteach, cuntas a chruthú agus aighneacht a chomhdú

Is féidir an Clár RBO a rochtain ag baint úsáide as an rogha Logáil Isteach / Clár ag barr an láithreáin ghréasáin

Beidh ort cuntas nua a chruthú.

Tá físeán ar “Conas” cuntas RBO a chruthú ar fáil anseo: Conas Cuntas Úsáideora RBO a Chruthú

 

Más é seo do chéad uair ag baint úsáide as an Tairseach RBO, ní mór duit cuntas a chruthú ar dtús .

Cliceáil le do thoil ar an

Cruthaigh Cuntas

rogha.

 

Cuir isteach do shonraí mar a iarrtar agus cliceáil ar an gcnaipe clárúcháin ag bun na foirme.

Tabhair faoi deara le do thoil: Má bhíonn earráid agat agus cuntas á chruthú agat b’fhéidir go bhfuil tú ag iarraidh Ainm Logála Isteach a chlárú atá in úsáid cheana féin. Bain triail as Ainm Logála Isteach uathúil eile nó úsáid do sheoladh ríomhphoist.

An bhfuil Cuntas RBO bunaithe agat? Mura bhfuil, cruthaigh ceann le do thoil.

Agus tú ag logáil isteach ná húsáid do sheoladh ríomhphoist , bain úsáid as an Ainm Logála Isteach a chruthaigh tú

Níl na tairseacha CORE agus RBO nasctha agus is le haghaidh dhá Chlár neamhspleácha agus ar leithligh iad. Ní mór duit cuntas nua agus ar leith a chruthú don Tairseach RBO chun é a rochtain agus a úsáid

Ní mór gach comhdú RBO a dhéanamh ar líne .

Tá físeán ar “Conas” comhdú RBO nua a dhéanamh ar fáil anseo: Conas Comhdú RBO Nua a Chruthú

Logáil isteach i do chuntas RBO.

Ar do Phainéal, cliceáil ar an gcnaipe Tosaigh Comhdú Nua ag barr an leathanaigh

De rogha air sin, roghnaigh Comhdú Nua ó na roghanna roghchláir taobh

Ní mór eintiteas a roghnú ar dtús, agus osclófar an rogha seo ar thaobh na láimhe deise den fheidhmchlár.

Cliceáil ar an téacs “Roghnaigh do Chuideachta”.

Féadfaidh tú ainm nó uimhir an aonáin ábhartha a bhfuil sonraí Úinéireachta Tairbhiúla á iontráil agat dó a chur isteach. Ansin cliceáil ar Tosaigh

Más é an chéad iontráil don eintiteas é, is é an t-aon rogha a thugtar duit ná Cuir Úinéir Tairbheach Nua Leis .

Murab é an chéad iontráil don aonán seo é, tabharfar liosta na nÚinéirí Tairbheacha reatha duit (ainm amháin) agus roghanna breise:

 • ● Nuashonraigh Úinéir Tairbheach
 • ● Bain an tÚinéir Tairbheach as

 

Cuimhnigh cliceáil ar Sábháil agus Ar Aghaidh ag bun an leathanaigh chun dul ar aghaidh go dtí an chéad leathanach eile.

Beidh ort comhdú nua a thosú

Cuir isteach ainm/uimhir na cuideachta le tosú.

Ag bun an chéad scáileáin ba cheart duit trí rogha a fheiceáil, agus cliceáil ar an rogha Nuashonraigh/Bain Úinéir Tairbheach, ansin Ar Aghaidh .

Cliceáil ar an gcnaipe Nuashonraigh/Bain chun a dhearbhú gurb é seo an rud is mian leat a dhéanamh.

 

Osclófar scáileán eile, agus ligfidh sé duit an t-úinéir tairbhiúil is mian leat a leasú / a bhaint a roghnú .

Beidh ort na sonraí pearsanta go léir a chur isteach arís (UPSP & Dáta Breithe san áireamh) . Déantar é seo chun sábháilteacht agus slándáil sonraí an duine a bhfuil tú ag leasú a chinntiú.

Cliceáil ar Sábháil

*Tabhair faoi deara, le do thoil, má tá Úinéir Tairbheach a cuireadh leis trí earráid á bhaint agat, moltar duit an dáta céanna a cuireadh isteach leis an Dáta Tosaigh a úsáid agus an Dáta Deiridh

 

*Tabhair faoi deara, le do thoil, luafar ann ‘Gan nuashonrú ar Úinéirí Tairbheacha ar an liosta seo’ murar tugadh na sonraí cothrom le dáta roimhe seo. Cliceáil ar an ‘Nuashonrú’ chun leanúint ar aghaidh.

 

Ní féidir, níl aon áis ann chun dréacht d’aighneacht a shábháil sa Tairseach RBO.

Cinntigh le do thoil go bhfuil na sonraí riachtanacha ar fad agat agus tú ag cur tús le d’iarratas RBO mar ní féidir na sonraí a cuireadh isteach a shábháil agus caillfear iad mura gcríochnaítear an aighneacht.

Tá áis ag an mbratach ghorm ag barr an fheidhmchláir chun cuideachta a chuardach, de réir ainm nó uimhir cuideachta.

Ar thaobh na láimhe clé, taispeántar roinnt deilbhíní. Is iad seo a leanas:

 • ● Deais – tugann sé forbhreathnú ar do chuntas
 • ● Cuardach – ligeann sé duit an Clár a chuardach
 • ● Comhdú Nua – ligeann sé duit sonraí Úinéireachta Tairbhiúla a chruthú, a leasú nó a scriosadh

 

NB: ní mór duit aonán a roghnú ar dtús

 • ● Mo Chomhdú – tugann sé an rogha duit do chuid oibre go léir a fheiceáil. Cliceáil ar na teidil chun gach rannóg a fheiceáil:
  • ○ Dréachtaí
  • ○ Arna chur isteach
  • ○ Diúltaithe
  • ○ Cláraithe
  • ○ Ar ceal
 • ● Teachtaireachtaí – áirítear leis seo ríomhphoist maidir le stádas d’aighneachtaí
 • ● Orduithe – liosta de gach/aon asphrionta Úinéireacht Thairbhiúil atá ceannaithe agat.
 • ● Íocaíochtaí – liosta de na híocaíochtaí ar fad/ar bith a rinneadh
 • ● Cuntas – Sonraí do Chuntais RBO
  • ○ Ligeann an rogha Úsáideoir Nua duit d’fhoghrúpa úsáideoirí féin a chruthú laistigh d’eagraíocht agus faoi do phríomhchuntas RBO
  • ○ Féach cuid 11.12 le haghaidh tuilleadh sonraí faoi seo.

Má diúltaíodh do d’iarratas, bhí na sonraí maidir le hÚinéir Tairbheach amháin nó níos mó a iontráladh mícheart. Tabharfar fógra i scríbhinn freisin don Ábhar Sonraí ar iontráladh na sonraí ina leith go mícheart.

Faoin reachtaíocht um Chosaint Sonraí, ní féidir le foireann RBO sonraí cásanna aonair nó sonraí pearsanta a phlé le cuideachta/cumann nó láithreoir ar an teileafón nó trí ríomhphost. Ní féidir leis an Aonad RBO teagmháil a dhéanamh leis an ábhar sonraí atá ina úinéir tairbhiúil maidir lena shonraí pearsanta ach amháin trí ríomhphost ag enquiries@rbo.gov.ie .

Má tá d’aighneacht fós ag an gcéim Arna chur isteach, d’fhéadfadh go mbeadh ar an Aonad RBO na sonraí a chuir tú isteach a fhíorú.

Faoin reachtaíocht um Chosaint Sonraí, ní féidir le foireann RBO sonraí cásanna aonair nó sonraí pearsanta a phlé le cuideachta/cumann nó láithreoir ar an teileafón nó trí ríomhphost. Ní féidir leis an Aonad RBO teagmháil a dhéanamh leis an ábhar sonraí atá ina úinéir tairbhiúil maidir lena shonraí pearsanta ach amháin trí ríomhphost ag enquiries@rbo.gov.ie .

Má tá na sonraí ar fad faoi Úinéireacht Thairbhiúil i gceart agus go dtagann siad go beacht leis na sonraí atá i seilbh na Roinne Coimirce Sóisialaí, ba cheart go gcláródh an aighneacht laistigh d’fhráma ama gearr, laistigh de nóiméid de ghnáth.

(D’fhéadfadh go dtógfaidh sé níos faide aighneachtaí óna dteastaíonn BEN2 nó nuair is gá sonraí a fhíorú.)

Faoin reachtaíocht um Chosaint Sonraí, ní féidir le foireann RBO sonraí cásanna aonair nó sonraí pearsanta a phlé le cuideachta/cumann nó láithreoir ar an teileafón nó trí ríomhphost. Ní féidir leis an Aonad RBO teagmháil a dhéanamh leis an ábhar sonraí atá ina úinéir tairbhiúil maidir lena shonraí pearsanta ach amháin trí ríomhphost ag enquiries@rbo.gov.ie .

Níl an áis seo ar fáil faoi láthair fad is a leanann an RBO ar aghaidh ag bunú Cuntais Daoine Ainmnithe.

Tá. Is féidir leat roinnt úsáideoirí a chruthú faoi chuntas amháin.

 • ● Téigh go dtí an rogha Cuntas ar an roghchlár taobh
 • ● Cliceáil ar Úsáideoir Nua
 • ● Cuir isteach na sonraí úsáideora nua
  • ○ Roghnaigh Gníomhach nó Riarthóir
  • ○ Roghnaigh pribhléidí úsáideora
 • ● Sábháil úsáideoir nua.

Chun do Phasfhocal a aisghabháil:

 • ● Cliceáil ar an rogha Dearmadta Pasfhocal faoi na réimsí Ainm Logála Isteach agus Pasfhocal.
 • ● Ar an scáileán Dearmadta Focal Faire, cuir isteach d’Ainm Logáil Isteach
 • ● Cliceáil Cuir

Chun d’Ainm Logála Isteach a fháil:

 • ● Cliceáil ar an rogha Forgot Password
 • ● Ar an scáileán Dearmadta Focal Faire, cliceáil ar an rogha Dearmad ar Ainm Logála isteach ag bun an leathanaigh
 • ● Ar an scáileán Dearmad ar Ainm Logála isteach, cuir isteach an seoladh ríomhphoist a úsáideadh chun clárú leis an Tairseach RBO
 • ● Cliceáil Cuir

Faoi Rialachán 23(5) ceanglaítear ort aon athruithe ar úinéireacht thairbhiúil a chur in iúl don RBO laistigh de 14 lá ón athrú ar chlár úinéireachta tairbhiúil inmheánach an aonáin. Áirítear leis seo ainm nó seoladh úinéara thairbhigh reatha a athrú agus úinéir tairbhiúil a bhaint nó a chur leis.

Is féidir é seo a nuashonrú ar an Tairseach RBO tríd an rogha ‘Leasaigh Úinéireacht Thairbhiúil’ a úsáid faoi ‘Tosaigh ar Chomhdú Nua’.

Ní gá, níl aon cheanglas tuairisceán bliantúil a chomhdú don RBO.

Is é an t-aon cheanglas maidir le comhdú ná nuair a tharla athrú ar liosta úinéireachta tairbhiúil inmheánach an eintitis.

Féach Ceisteanna Coitianta 11.6 le haghaidh treorach céim ar chéim chun sonraí Úinéireachta Tairbhiúla aonáin ar an Tairseach RBO a nuashonrú.

11. Úinéirí Tairbheacha nach bhfuil UPSP acu

Mura bhfuil UPSP Éireannach agat, caithfidh tú iarratas a dhéanamh ar Uimhir RBO, trí Fhoirm VIF – Dearbhú maidir le Fíorú Céannachta.

Níl ach foirm VIF amháin ag teastáil maidir le gach úinéir tairbhiúil agus a luaithe a dhéantar í a phróiseáil go rathúil agus Uimhir VIF eisithe ag an gCláraitheoir, is féidir an Uimhir RBO sin a úsáid chun comhduithe úinéireachta tairbhiúla a dhéanamh don duine sin amach anseo.

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ar shuíomh Gréasáin an CRO lena n-áirítear an fhoirm VIF trí chliceáil Anseo

Aon eintiteas ábhartha a mhainníonn UPSP a chomhdú leis an VIF i gcás inar sannadh uimhir den sórt sin d’úinéir tairbhiúil, beidh cion déanta aige nó aici agus dírítear aird ar Rialacháin 28(5) agus 28(7) de S1 110/2019 i. maidir leis seo:

28(5): Aon duine a dhéanann, i gcomhlíonadh airbheartaithe Rialachán 20, 21, 22 nó 23, ráiteas atá bréagach i sonra ábhartha, agus fios aige go bhfuil sé chomh bréagach nó atá meargánta i dtaobh an bhfuil sé bréagach amhlaidh, go ndéanann sé cion agus dlífear –

 1. 1. ar é a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó an dá rud, nó
 2. 2. ar chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €500,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó an dá cheann.

 

28(7): I gcás ina ndéanann comhlacht corpraithe cion faoi na Rialacháin seo agus go gcruthófar é a bheith déanta amhlaidh le toiliú nó le cúlcheadú aon duine is stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile don chomhlacht corpraithe, nó duine a airbheartóidh gníomhú sa cháil sin, beidh an duine sin, mar aon leis an gcomhlacht corpraithe, ciontach i gcion agus dlífear a thionscnamh ina aghaidh agus a phionósú ionann is dá mbeadh sé nó sí ciontach sa chion céadluaite. .

Gníomhóidh an Uimhir RBO/VIF in ionad na hUimhreach PSP, ach d’úinéirí tairbhiúla amháin nach bhfuil UPSP ar bith acu. Agus úinéir tairbhiúil nua gan UPSP á chur leis, féadfaidh tú an Uimhir RBO nó VIF a úsáid in ionad na hUimhreach PSP.

Ní hea, ní dhéanann tú é, más don úinéir tairbhiúil céanna é mar a shainaithnítear ar Fhoirm BEN2 nó ar fhoirm VIF.

 

Ní mór Uimhir VIF nua a chur i bhfeidhm, áfach, do gach duine aonair ar úinéir tairbhiúil é/í ach nár eisíodh Uimhir PSP dó/di.

Chomh fada agus atá sé don úinéir tairbhiúil céanna leis an duine sainaitheanta ar Fhoirm bhunaidh BEN2 nó Foirm VIF. Is é seo a n-uimhir aitheantais uathúil agus ba cheart í a úsáid le haghaidh gach gníomhaíocht a bhaineann le RBO don úinéir tairbhiúil sin.

Coinníonn an RBO an Fhoirm leictreonach BEN2 go slán de réir Rialachán 21(4), agus scriosfar í 10 mbliana tar éis lánscor an aonáin ábhartha.

12. Cúiseanna le Diúltú aighneachta Úinéirí Tairbheacha RBO

Tá an Clár RBO deartha chun glacadh le haighneachtaí agus iad a chlárú nuair a bhíonn na sonraí go léir a iontráladh cruinn.

Faoi na rialacháin um Chosaint Sonraí, níl rochtain ag an RBO ar na sonraí pearsanta a chuireann an láithreoir isteach.

Déantar sonraí pearsanta a fhíorú i gcoinne na Roinne Coimirce Sóisialaí (RCS). Níl siad fíoraithe leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Is iad na cúiseanna coitianta le diúltú aighneachta:

 • ● Tá UPSP agus/nó Dáta Breithe mícheart
 • ● An DOB a chur isteach go mícheart ar an Tairseach RBO
 • ● Mímheaitseáil ar ainm
  • ○ Ainm pósta a úsáid in ionad ainm pósta agus vice versa
  • ○ Ag baint úsáide as an lárainm in úsáid laethúil, ach ní ag teacht leis an gcéadainm mar atá cláraithe leis an DSP (Paul Smith vs Michael Paul Smith)
  • ○ Ag baint úsáide as leaganacha giorraithe d’ainm (Des/Desmond, Eddie/Edward)
  • ○ Athruithe ar ainm a úsáid (Bridget/Breege, Ted/Edward)
  • ○ Leagan Gaeilge d’ainm a úsáid, nuair atá an leagan Béarla cláraithe leis an RCS (Eibhlínn/Eileen)
  • ○ Leagan Béarla d’ainm a úsáid, nuair atá an leagan Gaeilge cláraithe leis an RCS (Eileen/Eibhlínn)
  • ○ Measc suas nuair a chuirtear isteach sonraí maidir le húinéirí tairbhiúla iolracha

 

Mura bhfuil sonraí an ábhair sonraí ag teacht le chéile nó más gá iad a leasú, féach le do thoil ar roinn 12.2 thíos den CC seo.

Mura bhfuil sonraí an ábhair sonraí ag teacht leis nó más gá iad a leasú, féadfaidh tú fiosrúcháin a dhéanamh leis an Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) trí na céimeanna thíos a leanúint:

 • ● Seol ríomhphost le hainm, Uimhir PSP, dáta breithe agus seoladh an úinéara thairbhigh chuig RBO@welfare.ie
 • ● Ceangail na míreanna seo a leanas leis an ríomhphost:
  1. 1. cóip scanta de Phas nó de Theastas Breithe nó de Chárta Aitheantais Náisiúnta an úinéara thairbhigh,
  2. 2. cruthúnas ar sheoladh an úinéara thairbhigh.
  3. 3. i gcásanna ina bhfuil an ríomhphost á chur isteach ag ionadaí úinéara tairbhiúil, amhail cuntasóir, aturnae, etc., cóip scanta de dhearbhú arna shíniú ag an úinéir tairbhiúil á rá go bhfuil an t-ionadaí ag gníomhú thar a gceann.
 • ● Má tá Cárta Seirbhísí Poiblí (PSC) ag Úinéir Tairbheach (OB), ba cheart go mbeadh an t-ainm a chuirtear isteach ar an RBO ag teacht lena bhfuil ar taispeáint ar an CPS.
 • ● Eiseofar ríomhphost chuig an iarrthóir nuair a bheidh an próiseas seo críochnaithe.

 

I gcásanna ina bhfuil deacrachtaí ann mar gheall ar shaincheisteanna nach mbaineann leis an Roinn Coimirce Sóisialaí, ba cheart do BOanna nó dá n-ionadaithe dul i dteagmháil leis an Lárchlár um Úinéireacht Thairbhiúil Cuideachtaí agus Cumainn Tionscail & Coigiltis (RBO).

13. Neamhréireachtaí & Fógraí Neamhchomhlíonta

Sna rialacháin RBO (IR 110 de 2019), tá brí shonrach ag “neamhréiteach” a thugtar dó agus braitheann sé ar cé atá ag tuairisciú an ‘neamhréire’.

Ní dhéantar foráil in IR 110/2019 ach go ndéanfaidh ‘duine ainmnithe’ nó ‘údarás inniúil/duine iomchuí’ neamhréireachtaí a thuairisciú don Chláraitheoir um Úinéireacht Thairbhiúil.

I gcás ‘ duine ainmnitheDeir Rialachán 20(3)(b) má bhíonn duine ainmnithe a dhéanann dícheall cuí custaiméara ar eintiteas, nó ar shlí eile, den tuairim go bhfuil neamhréireacht idir an fhaisnéis sa chlár lárnach (RBO) agus an fhaisnéis atá sa chlár lárnach. ní mór don eintiteas a bheith ina chlár inmheánach d’úinéireacht thairbhiúil, ansin déanfaidh an duine ainmnithe, go tráthúil, fógra faoin tuairim sin a thabhairt don Chláraitheoir, ina sonrófar na sonraí a bhfuil an neamhréireacht sin ann ina leith.

Cuirtear an sainmhíniú ar ‘dhuine ainmnithe’ ar fáil in Alt 25 den Acht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta) 2010, arna leasú, agus folaíonn sé institiúidí creidmheasa, institiúidí airgeadais, iniúchóirí, cuntasóirí seachtracha, comhairleoirí cánach, soláthraithe seirbhísí maoine, ceasaíneonna agus aon duine a bhíonn ag trádáil in earraí a bhaineann le hidirbhearta ar luach iomlán de €10,000 ar a laghad.

I gcás duine ábharthaDeir Rialachán 26(1) má bhíonn aon duine ábhartha den tuairim go bhfuil neamhréireacht idir an fhaisnéis a bhaineann le haonán ábhartha sa chlár lárnach (RBO) agus an fhaisnéis faoi úinéireacht thairbhiúil atá ar fáil don duine ábhartha maidir leis an gcéanna. eintiteas, a mhéid nach gcuirfidh sé isteach gan ghá ar chomhlíonadh a fheidhmeanna, seachadfaidh an duine iomchuí, go tráthúil, don Chláraitheoir, fógra faoin tuairim sin ina sonrófar sonraí na neamhréire.

Is ionann ‘duine iomchuí’ agus údarás inniúil, an Garda Síochána, na Coimisinéirí Ioncaim nó an Biúró um Shócmhainní Coiriúla.

Is éard is Fógra Neamhréire ann ná fógra foirmiúil don Chláraitheoir maidir le neamhréireacht, mar atá sainmhínithe i gCeisteanna Coitianta 13.1 thuas, ag ‘duine ainmnithe’ nó ‘duine iomchuí’ (údarás inniúil).

Tá sé socraithe ag an gCláraitheoir go dtuairisceoidh ‘ duine ábhartha ’ neamhréireacht trí Fhoirm DN1 a úsáid agus gurb é an bealach a sheachadfar an DN1 don Chláraitheoir ná an fhoirm DN1 a uaslódáil chuig fillteán slán i gCuntas Scairchomhad an RBO.

Tá sé socraithe ag an gCláraitheoir go dtuairisceoidh ‘ duine ainmnithe ’ neamhréireacht trí Fhoirm DN2 a úsáid agus gurb é an modh a sheachadfar an DN2 chuig an gCláraitheoir freisin tríd an DN2 a uaslódáil chuig fillteán slán i gCuntas Scairchomhad an RBO.

Tá foirmeacha DN1 agus DN2 ar fáil ón RBO arna n-iarraidh ag Oifigeach Idirchaidrimh RBO arna cheapadh go cuí i ríomhphost chuig discrepancies@rbo.gov.ie

Féach Cuid 13.5 agus Cuid 13.6 thíos le haghaidh tuilleadh sonraí

Is éard is fógra neamhréire ann ná fógra foirmiúil don RBO faoi neamhréiteach a aimsítear idir an fhaisnéis atá á coinneáil ar an RBO agus faisnéis eile atá ar fáil don duine ainmnithe nó don údarás inniúil/duine iomchuí.

Is éard atá i bhfógra neamhchomhlíonta ná nuair, tar éis dó sonraí úinéireachta tairbhí aonáin ar leith a chuardach, go bhfuarthas amach nach bhfuil aon sonraí maidir le húinéireacht thairbhiúil comhdaithe ag an té atá ag cuardach, agus go gcuireann sé in iúl don Chláraitheoir ansin gur dealraitheach gur theip ar an eintiteas atá i gceist. comhad leis an RBO de réir Rialachán 20 agus 21 de IR 110/2019.

Sonraítear in Airteagal 3(6)(a)(i) de 4AMLD nach gceanglaítear ar chuideachta atá liostaithe ar mhargadh rialáilte atá faoi réir ceanglas nochta atá i gcomhréir le dlí an Aontais nó faoi réir caighdeáin idirnáisiúnta choibhéiseacha lena n-áirithítear trédhearcacht leordhóthanach faisnéise úinéireachta a chomhdú. sonraí úinéireachta tairbhiúla leis an RBO.

Tá aon chuideachta a bhíonn ag trádáil ar mhargadh rialaithe LEE, mar Stocmhalartán na hÉireann díolmhaithe ó chlárú. Tá na cuideachtaí sin faoi réir rialacha cheana féin a éilíonn orthu a n-úinéirí/rialaitheoirí a nochtadh. Mar sin féin, más fochuideachta de chuid cuideachta liostaithe í cuideachta atá corpraithe in Éirinn, ceanglaítear ar an bhfochuideachta fós sonraí a húinéirí tairbhiúla a chomhdú leis an gclár lárnach.

Níl ach duine atá ina oifigeach údaraithe de chuid ‘duine iomchuí’ i dteideal neamhréireacht a thuairisciú don Chláraitheoir thar ceann ‘duine iomchuí’.

Tagraíonn an téarma ‘duine iomchuí’ don Gharda Síochána, do na Coimisinéirí Ioncaim, don Bhiúró um Shócmhainní Coiriúla nó d’údarás inniúil.

Tá teagmháil déanta ag an RBO leis na ‘daoine ábhartha’ go léir maidir le ceapadh Oifigigh Idirchaidrimh RBO a chomhordóidh tuairiscí ar neamhréireachtaí thar ceann an ‘duine iomchuí’.

Tá sé socraithe ag an gCláraitheoir go dtuairisceoidh ‘duine iomchuí’ neamhréireacht ag baint úsáide as Foirm DN1 agus go seachadfar an DN1 don Chláraitheoir tríd an bhfoirm a uaslódáil chuig fillteán slán i gCuntas Scairchomhaid an RBO.

Más oifigeach údaraithe de chuid ‘duine iomchuí’ thú agus más mian leat neamhréireacht a thuairisciú, seol ríomhphost le do thoil chuig disrepancies@rbo.gov.ie , ag lua ainm d’eagraíochta. Ar chúiseanna cosanta sonraí, ná cuir sonraí na neamhréire san áireamh sa ríomhphost seo .

Ar an ríomhphost seo a fháil, cuirfidh an RBO foirm DN1 ar fáil don Oifigeach/na hOifigeach Idirchaidrimh RBO ceaptha don eagraíocht sin agus sonraí ar conas an DN1 a uaslódáil chuig Cuntas Scairchomhaid an RBO.

Más fostaí de chuid ‘duine ainmnithe’ thú agus más mian leat neamhréireacht a thuairisciú, seol ríomhphost le do thoil chuig disrepancies@rbo.gov.ie , ag lua ainm d’eagraíochta. Ar chúiseanna cosanta sonraí, ná cuir sonraí faoin neamhréireacht san áireamh sa ríomhphost seo.

Tá dhá chéim bhunúsacha le leanúint:

 1. 1. Ní mór don ‘duine ainmnithe’ Riarthóir RBO a cheapadh a bheidh freagrach as tuarascálacha ar neamhréireachtaí chuig an gCláraitheoir a chomhordú agus a fhíordheimhniú thar ceann an ‘duine ainmnithe’ agus as idirchaidreamh a dhéanamh leis an RBO maidir le cúrsaí oibriúcháin ó lá go lá.
  Is féidir Riarthóirí RBO a cheapadh trí Fhoirm BEN3A1 a úsáid agus is féidir í a fháil trí ríomhphost a sheoladh chuig disrepancies@rbo.gov.ie
 2. 2. Ar an BEN3A1 comhlánaithe a fháil, cuirfidh an RBO foirm DN2 ar fáil don Riarthóir RBO ceaptha.

 

Níl ach ‘duine ainmnithe’ mar atá sainmhínithe in Alt 25, 2010 den Acht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid & Maoiniú Sceimhlitheoireachta), arna leasú, i dteideal neamhréireacht a thuairisciú don Chláraitheoir.

Is éard is Fógra Neamhchomhlíonta (NCN) ann fógra oifigiúil don Chláraitheoir á rá, tar éis dó sonraí úinéireachta tairbhiúla aonáin ábhartha a chuardach sa Tairseach Ar Líne RBO, nach bhfuil aon sonraí úinéireachta tairbhiúla aimsithe ag an té atá ag cuardach san RBO don sonra áirithe. eintiteas, agus tá sé ag tuairisciú don Chláraitheoir gur dealraitheach gur mhainnigh an t-eintiteas atá i gceist a oibleagáidí faoi Rialacháin 20 agus 21 de IR 110/2019 a chomhlíonadh.

Is féidir le haon duine a chuardaigh sonraí úinéireachta tairbhiúla aonáin agus a fuair amach nár chomhdaigh an t-eintiteas aon fhaisnéis leis an RBO Foirm NCN (fógra neamhchomhlíonta) chomhlánaithe a chur isteach chuig an RBO.

Íoslódáil agus comhlánaigh an Fhoirm NCN le do thoil agus seol ríomhphost chuig discrepancies@rbo.gov.ie .

Ní ghlacfar ach le foirmeacha NCN a chuirtear isteach trí ríomhphost .

cuir cóip pháipéir sa phost chuig an RBO.

Is féidir leat an Fhoirm NCN a íoslódáil anseo: Foirm NCN

Gheobhaidh tú admháil ar do DN1, DN2NCN .

Don DN1 agus DN2 cuirfear an toradh in iúl duit tar éis don RBO a imscrúduithe a thabhairt chun críche.

Don NCN cuirfear an toradh in iúl duit tar éis don RBO a imscrúduithe a thabhairt chun críche. D’fhéadfadh go dtógfadh sé seo roinnt ama, áfach, toisc go bhféadfadh an Cláraitheoir imeachtaí dlí a thionscnamh i gcoinne an eintitis tuairiscithe mar gheall ar neamhchomhlíonadh, rud a d’fhéadfadh go leor ama a ghlacadh lena chur i gcrích. Idir an dá linn, is féidir leat leanúint ar aghaidh ag seiceáil an Tairseach Ar Líne RBO féachaint an bhfuil sonraí úinéireachta tairbhiúla comhdaithe ina dhiaidh sin.

(Féach rannán 13.3 le do thoil chun a sheiceáil an bhfuil sonraí na húinéireachta tairbhí comhdaithe)

Ní ghlacfar, ach le foirmeacha a fhaightear go leictreonach chuig discrepancies@rbo.gov.ie .

Tá toirmeasc faoin reachtaíocht ar an gCláraitheoir céannacht aon duine a thuairiscíonn neamhréiteach líomhnaithe a nochtadh di.

I gcás foirm neamhréire a fuarthas ó ‘ dhuine ainmnithe ’, deir Rialachán 20(4)(b) d’Ionstraim Reachtúil 110 de 2019:

Ar an bhfógra sin roimhe seo a fháil, déanfaidh an Cláraitheoir –

(b) fógra a sheirbheáil ar an eintiteas ábhartha lena mbaineann—

(i) a shonraíonn go bhfuil an fógra sin roimhe seo faighte, agus

(ii) sonraítear na sonraí ina leith a bhfuil an neamhréireacht sin roimhe seo ann, agus go n-iarrfaidh sé ar an eintiteas iomchuí iad a sheachadadh ar an gCláraitheoir, laistigh de thréimhse a shonrófar san fhógra agus ar cibé modh a chinnfidh an Cláraitheoir—

(I) aighneacht i dtaobh cén fáth a measann an t-eintiteas ábhartha nach bhfuil bunús maith le tuairim an duine ainmnithe lena mbaineann, nó

(II) má mheasann an t-eintiteas ábhartha go bhfuil bunús maith le tuairim an duine ainmnithe lena mbaineann, cibé sonraí leasaithe (lena n-iontráil sa chlár lárnach) is gá i gcás inar deimhin leis an eintiteas ábhartha gurb é seachadadh na sonraí sin an modh iomchuí trí ar féidir an neamhréiteach a réiteach,

agus comhlíonfaidh an t-eintiteas ábhartha iarraidh den sórt sin dá réir sin.

 

I gcás foirm neamhréire a fuarthas ó ‘ dhuine iomchuí’ , deir Rialachán 26(2)(b) d’Ionstraim Reachtúil 110 de 2019:

Ar an bhfógra sin roimhe seo a fháil, déanfaidh an Cláraitheoir –

(b) fógra a sheirbheáil ar an eintiteas ábhartha lena mbaineann—

(i) a shonraíonn go bhfuil an fógra sin roimhe seo faighte, agus

(ii) sonraítear na sonraí ina leith a bhfuil an neamhréireacht sin roimhe seo ann, agus go n-iarrfaidh sé ar an eintiteas iomchuí iad a sheachadadh ar an gCláraitheoir, laistigh de thréimhse a shonrófar san fhógra agus ar cibé modh a chinnfidh an Cláraitheoir—

(I) aighneacht i dtaobh cén fáth a measann an t-eintiteas ábhartha nach bhfuil bunús maith le tuairim an duine ábhartha, nó

(II) má mheasann an t-eintiteas ábhartha go bhfuil bunús maith le tuairim an duine ábhartha lena mbaineann, cibé sonraí leasaithe (lena n-iontráil sa chlár lárnach) is gá i gcás inar deimhin leis an eintiteas ábhartha gurb é seachadadh na sonraí sin an modh iomchuí trí ar féidir an neamhréiteach a réiteach,

agus comhlíonfaidh an t-eintiteas ábhartha iarraidh den sórt sin dá réir sin.

Ní féidir, ní féidir le ‘daoine ainmnithe’ an RBO a úsáid mar fhoinse aonair chun céannacht úinéirí tairbhiúla a fhíorú.

Sonraítear i Rialachán 25(2) d’Ionstraim Reachtúil 110/2019 mar a leanas:

“Ní bheidh an duine ainmnithe ag brath go heisiach ar an bhfaisnéis a gheobhaidh duine ainmnithe trí bhíthin na rochtana ar an gclár lárnach arna thabhairt faoi mhír 25(1) chun dualgas an duine ainmnithe a chomhlíonadh bearta díchill chuí custaiméara a chur i bhfeidhm faoi Chuid 4 de. Acht 2010 (a chomhlíonfar an dualgas trí úsáid a bhaint as cur chuige riosca-bhunaithe).

Is é cuspóir an phróisis tuairiscithe neamhréire in SI110/2019 ná a aithint nuair a comhdaíodh faisnéis bhréagach nó mhíchruinn leis an RBO nó inar tíolacadh don ‘duine ainmnithe’ é. Ní féidir é seo a bhaint amach ach trí ‘daoine ainmnithe’ a chur i gcomparáid le sonraí RBO le sonraí a thagann ar an eolas ó fhoinsí eile a bhfuil rochtain acu orthu.

14. Cad iad na cosaintí atá i bhfeidhm chun cruinneas na faisnéise ar an gClár a chinntiú

Tá na cosaintí seo a leanas i bhfeidhm:

 1. 1. Ní féidir le “Láithreoir” a chláraigh mar úsáideoir leis an RBO ar dtús sonraí úinéireachta tairbhí a chomhdú ach trí Thairseach Ar Líne an RBO – www.rbo.gov.ie – ag “Láithreoir” a chláraigh mar úsáideoir leis an RBO ar dtús.
 2. 2. Taifeadtar gach aighneacht mar aon le heolas faoi cé a rinne an aighneacht (an Láithreoir) agus faoin gcáil ina bhfuil an Láithreoir ag gníomhú.
 3. 3. Chun úinéir tairbhiúil a chlárú, a nuashonrú nó a scriosadh, ní mór don Láithreoir sonraí a chur isteach lena n-áirítear Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP), dáta breithe, ainm agus seoladh an úinéara thairbhigh. Déanann an RBO na sonraí seo a bhailíochtú trí iad a chur i gcomparáid go leictreonach le sonraí atá ar bhunachar sonraí UPSP na Roinne Coimirce Sóisialaí (RCS).
 4. 4. Mura dtagann na sonraí a cuireadh isteach san RBO le taifid an RCS, diúltaítear don aighneacht agus seoltar litir chuig an úinéir tairbhiúil beartaithe ag cur in iúl dóibh go bhfuil iarracht déanta ag duine a gcuid faisnéise pearsanta a chomhdú leis an RBO.
 5. 5. Tá dualgas ar gach aonán ábhartha a chinntiú go bhfuil an fhaisnéis a chuirtear isteach san RBO maidir lena chuideachta nó lena sochaí cruinn agus reatha. Tá oibleagáid ar an eintiteas ábhartha an Clár a leasú má tá an fhaisnéis ar an gClár mícheart.
 6. 6. Is clár poiblí é an RBO. Mar sin, is féidir le haonáin ábhartha agus a Láithreoirí seiceáil go héasca ar shuíomh Gréasáin an RBO – www.rbo.gov.ie – ag am ar bith féachaint cé atá taifeadta mar úinéir tairbhiúil ar a gcuideachta nó ar a gcumann.
 7. 7. Má thagann sé ar aird eintiteas iomchuí gur cuireadh duine isteach go míchuí mar úinéir tairbhiúil ar a chuideachta nó ar a gcumann, féadfaidh an t-eintiteas ábhartha é sin a thuairisciú don Chláraitheoir Úinéireachta Tairbhí ag disrepancies@rbo.gov.ie agus, má tá cúis ag an eintiteas a chreidiúint go ndearnadh an comhdú go mailíseach nó go heaspa, chuig an nGarda Síochána (Póilíní na hÉireann).
 8. 8. Tá an iliomad údarás inniúil stáit agus neamhstáit agus daoine ainmnithe ann a bhfuil oibleagáid dhlíthiúil orthu anois an RBO a iniúchadh mar chuid dá “díchill chuí do chustaiméirí”. Áirítear orthu sin, mar shampla, cuntasóirí, iniúchóirí, aturnaetha, institiúidí airgeadais agus gnóthais árachais.
 9. 9. Tá oibleagáid dhlíthiúil ar na húdaráis inniúla agus ar dhaoine ainmnithe aon neamhréireacht a fheiceann siad idir na sonraí san RBO agus an fhaisnéis faoi úinéireacht thairbhiúil atá ar fáil dóibh a thuairisciú don Chláraitheoir. Leagann Ceisteanna Coitianta Uimhir 15 amach conas Fógra Neamhréire a chomhdú leis an gCláraitheoir.
 10. 10. Forordaítear cionta in Ionstraim Reachtúil 110/2019 as faisnéis bhréagach a chomhdú, mar gheall ar mhainneachtain eintiteas ábhartha faisnéis cheart a chomhdú agus a choinneáil ar an gClár agus as mainneachtain duine ainmnithe neamhréireacht a thuairisciú. Is iad seo a leanas na pionóis shonracha as faisnéis bhréagach a chomhdú leis an gClár:
  1. a. ar chiontú go hachomair, fíneáil Aicme A nó príosúnacht ar feadh suas le 12 mhí nó an dá rud;
  2. b. ar díotáil, fíneáil nach mó ná €500,000 nó príosúnacht ar feadh suas le 12 mhí, nó an dá rud.

15. Oibleagáidí dlíthiúla ‘daoine ainmnithe’ chun RBO a iniúchadh agus neamhréireachtaí agus neamhchomhlíonadh a thuairisciú

Leagtar amach brí an téarma ‘duine ainmnithe’ in Alt 25 den Acht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta) 2010, arna leasú, agus folaíonn sé institiúidí airgeadais, cuntasóirí, iniúchóirí, comhairleoirí cánach, gairmithe dlí, soláthraithe seirbhísí maoine, soláthraithe seirbhíse airgeadra fíorúil agus déileálaithe in earraí daora ar nós tithe, gluaisteáin, seodra, saothair ealaíne, etc.

De réir Alt 33 d’Acht 2010, tá oibleagáid ar ‘daoine ainmnithe’ tástálacha díchill chuí custaiméara a dhéanamh ar chustaiméirí “sula mbunófar caidreamh gnó le custaiméir”, “roimh idirbheart ócáideach a dhéanamh le , thar ceann an chustaiméara nó thar ceann an chustaiméara” nó “aon seirbhís a chur ar fáil don chustaiméir….”

Má bhíonn aon amhras ann faoina bhfreagrachtaí faoi na hAchtanna um Cheartas Coiriúil, ba cheart do ‘daoine ainmnithe’ a gcomhairle dlí féin a lorg.

Sea, faoi Alt 8 den Acht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid & Maoiniú Sceimhlitheoireachta) (Leasú) 2021, sula mbunaítear caidreamh gnó le custaiméir ar cuideachta nó cumann é, tá dualgas ar dhuine ainmnithe an fhaisnéis sin a sheiceáil. iontráiltear úinéireacht thairbhiúil an chustaiméara san RBO.

Faoi Alt 8(3)(D) de CJA2021, féadfaidh duine ainmnithe a institiúid chreidmheasa nó institiúid airgeadais féadfaidh sé a cheadú do chustaiméir cuntas a oscailt leis sula bhfaighidh sé an fhaisnéis faoi úinéireacht thairbhiúil, chomh fada agus nach ndéantar aon idirbhearta thar ceann an chustaiméara sula gcinntear an fhaisnéis. Ba cheart do dhaoine ainmnithe mar sin a chur in iúl dá gcustaiméirí go gcaithfidh siad a bheith cláraithe leis an RBO sular féidir leo gnó a dhéanamh leo.

Ceanglaíonn an tAcht um Cheartas Coiriúil 2021 ‘daoine ainmnithe’ a sheiceáil go bhfuil sonraí úinéireachta tairbhiúla an chustaiméara curtha isteach san RBO sula mbunaítear caidreamh gnó. Mura bhfuil sonraí an chustaiméara cláraithe leis an RBO, bheifí ag súil go hiondúil go dtuairisceodh an ‘duine ainmnithe’ an neamhchomhlíonadh seo chuig an gCláraitheoir um Úinéireacht Thairbhiúil ar Fhógra Neamhchomhlíonta – Foirm NCN – féach CC Uimh. 15 .

Mar sin féin, faoi Alt 8(3)(D) de CJA2021, féadfaidh duine ainmnithe a institiúid chreidmheasa nó institiúid airgeadais féadfaidh sé cead a thabhairt do chustaiméir cuntas a oscailt leis sula gcinntear an fhaisnéis faoi úinéireacht thairbhiúil, fad nach ndéanfar aon idirbhearta thar ceann an chustaiméara roimh an bhfaisnéis a fháil.

Foráiltear le Rialachán 20 de IR 110/2019 d’eintitis nua-ionchorpraithe cúig mhí ón dáta corpraithe chun a n-úinéireacht thairbhiúil a chlárú leis an RBO.

Dá bhrí sin, mar a shonraítear in S.8(3)(D), i gcás nach bhfuil eintiteas nua-ionchorpraithe cláraithe leis an RBO tráth an iarratais ar chuntas a oscailt, agus go bhfuil sé níos lú ná cúig mhí ó ionchorpraíodh é, dhéanfadh sé. a bheith réasúnach go n-iarrfadh an ‘duine ainmnithe’ ar an eintiteas a úinéireacht thairbhiúil a chlárú leis an RBO, agus gan Fógra Neamhchomhlíonta a sheoladh chuig an gCláraitheoir ach amháin má theipeann ar an gcuideachta an iarraidh seo a chomhlíonadh.

Sea, deir Rialachán 5(8) de IR 110/2019 mar seo a leanas:

Nuair a dhéanann eintiteas ábhartha idirbheart ócáideach le duine ainmnithe, nó nuair a fhoirmíonn sé caidreamh gnó le duine ainmnithe, déanfaidh an t-eintiteas ábhartha

  i dteannta faisnéise faoina úinéireacht dhlíthiúil, faisnéis maidir lena úinéireacht thairbhiúil a sholáthar don eintiteas ainmnithe nuair atá bearta díchill chuí á ndéanamh ag an eintiteas ainmnithe i gcomhréir le Cuid 4 d’Acht 2010; arna iarraidh sin don duine ainmnithe, faisnéis a sholáthar don duine ainmnithe lena sainaithnítear úinéirí tairbhiúla uile an eintitis ábhartha; agus fógra a thabhairt don duine ainmnithe maidir le haon athrú ar a chlár úinéireachta tairbhiúil a tharlaíonn agus atá ábhartha maidir leis an idirbheart ócáideach nó a tharlaíonn le linn an chaidrimh ghnó arna fhoirmiú, agus an dáta a tharla sé laistigh de 14 lá ón dáta a dhéanfar an tagann an t-aonán ábhartha ar an eolas faoin athrú.

Tá dualgas soiléir ar chuideachta/cumann faisnéis a sholáthar do dhaoine ainmnithe maidir lena n-úinéireacht thairbhiúil. Má thagann an fhaisnéis seo, nó aon fhaisnéis eile a chuireann an ‘duine ainmnithe’ ar an eolas, salach ar an bhfaisnéis san RBO, ní mór don ‘duine ainmnithe’ é a thuairisciú don Chláraitheoir mar neamhréiteach.

Sea, cuireann Rialachán 20(3) de IR 110/2019 oibleagáid ar dhaoine ainmnithe tuairisc a thabhairt ar aon neamhchomhlíonadh nó neamhréiteach a aimsíonn siad idir sonraí san RBO agus sonraí a thagann ar a n-eolas ó fhoinsí eile agus iad ag déanamh díchill chuí custaiméara ar eintiteas. , nó eile.

Sonraíonn Rialachán 28(6) de IR 110/2019 go ndéanann duine ainmnithe a mhainníonn Rialachán 20(3) a chomhlíonadh cion agus go ndlitear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil aicme A a chur air nó uirthi.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar conas rochtain a fháil ar an RBO, féach Ceisteanna Coitianta Uimh.

Sea, faoi Alt 6 den Acht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid & Maoiniú Sceimhlitheoireachta) (Leasú) 2021, i gcás inarb é an t-oifigeach bainistíochta sinsearaí an t-úinéir tairbhiúil a thaifeadtar san RBO, déanfaidh duine ainmnithe na bearta is gá chun a chéannacht sin a fhíorú. duine agus coimeádfaidh sé taifid ar na bearta a dhéanfar chun céannacht an duine a fhíorú lena n-áirítear aon deacrachtaí a bhain leis an bpróiseas fíoraithe.

Ní féidir, ní féidir le ‘daoine ainmnithe’ an RBO a úsáid mar fhoinse aonair chun céannacht úinéirí tairbhiúla a fhíorú.

Sonraítear i Rialachán 25(2) d’Ionstraim Reachtúil 110/2019 mar a leanas:

“An fhaisnéis a gheobhaidh duine ainmnithe tríd an rochtain ar an gclár lárnach a thugtar faoi mhír 25(1) ní bheidh an duine ainmnithe ag brath go heisiach air chun dualgas an duine ainmnithe a chomhlíonadh bearta díchill chuí custaiméara a chur i bhfeidhm faoi Chuid 4 d’Acht 2010 (a gcomhlíonfar an dualgas trí chur chuige riosca-bhunaithe a úsáid).

Is é cuspóir an phróisis tuairiscithe neamhréire in SI110/2019 ná a aithint nuair a comhdaíodh faisnéis bhréagach nó mhíchruinn leis an RBO nó inar tíolacadh don ‘duine ainmnithe’ é. Ní féidir é seo a bhaint amach ach trí ‘daoine ainmnithe’ a chur i gcomparáid le sonraí RBO le sonraí a thagann ar a n-eolas ó fhoinsí eile a bhfuil rochtain acu orthu, lena n-áirítear faisnéis faoina n-úinéireacht thairbhiúil a bhfuil oibleagáid dhlíthiúil ar an gcuideachta a sholáthar don Duine Ainmnithe .

Sonraítear in Airteagal 3(6)(a)(i) de 4AMLD nach gceanglaítear ar chuideachta atá liostaithe ar mhargadh rialáilte atá faoi réir ceanglas nochta atá i gcomhréir le dlí an Aontais nó faoi réir caighdeáin idirnáisiúnta choibhéiseacha lena n-áirithítear trédhearcacht leordhóthanach faisnéise úinéireachta a chomhdú. sonraí úinéireachta tairbhiúla leis an RBO.

Tá aon chuideachta a bhíonn ag trádáil ar mhargadh rialaithe LEE, mar Stocmhalartán na hÉireann díolmhaithe ó chlárú. Tá na cuideachtaí sin faoi réir rialacha cheana féin a éilíonn orthu a n-úinéirí/rialaitheoirí a nochtadh. Mar sin féin, más fochuideachta de chuid cuideachta liostaithe í cuideachta atá corpraithe in Éirinn, ceanglaítear ar an bhfochuideachta fós sonraí a húinéirí tairbhiúla a chomhdú leis an gclár lárnach.