Comhdú Ar Líne

Chun sonraí a chomhdú leis an RBO, ní mór do dhuine clárú ar dtús mar úsáideoir ar Thairseach Clárúcháin ar líne an RBO ar shuíomh Gréasáin an RBO – www.rbo.gov.ie agus Ainm Úsáideora agus Pasfhocal a eisiúint dó/di.

Is féidir le hoifigeach nó fostaí de chuid na cuideachta/cumainn oibleagáid na cuideachta/cumainn a chomhlíonadh tríd an bpróiseas clárúcháin ar Thairseach Clárúcháin ar líne an RBO (Rialachán 21(3)) a chomhlánú.

Ina theannta sin, féadfaidh duine (dá dtagraítear san Ionstraim Reachtúil mar an “láithreoir”) a ghníomhaíonn thar ceann na cuideachta/cumann faisnéis a sheachadadh don Chláraitheoir (Rialachán 22(1)).

Ceanglófar ar gach cuideachta/cumann na sonraí seo a leanas a sholáthar maidir leis an oifigeach/fostaí/láithreoir a chomhdaíonn sonraí thar a cheann leis an RBO: ainm, seoladh, uimhir theileafóin, seoladh ríomhphoist agus sonraí faoin gcáil ina bhfuil siad ag gníomhú. . I gcás nach duine nádúrtha an láithreoir, ní mór sonraí teagmhála duine nádúrtha a sholáthar freisin chun críocha comhfhreagrais.

Tugadh isteach an ceanglas ar eintitis chorparáideacha agus dhlíthiúla a gclár úinéireachta tairbhiúil inmheánach féin a shealbhú le héifeacht ón 15 Samhain 2016 le hIonstraim Reachtúil Uimh. 560 de 2016 agus rinneadh an ceanglas ar chuideachtaí agus cumainn na sonraí seo a chomhdú le clár lárnach a thrasuí i ndlí na hÉireann. le héifeacht ón 22 Meitheamh 2019 le hIonstraim Reachtúil Uimh. 110 de 2019.

I gcomhréir le Rialacháin 5 agus 21 de IR 110 de 2019, seachadfaidh gach eintiteas ábhartha an fhaisnéis seo a leanas don Chláraitheoir maidir le gach úinéir tairbhiúil ar an eintiteas:

 • ● Céad ainm:
 • ● Sloinne:
 • ● Dáta Breithe:
 • ● Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP):
 • ● Náisiúntacht:
 • ● Seoladh cónaithe & tír chónaithe:
 • ● Ráiteas ar chineál agus ar mhéid an leasa atá i seilbh:
 • ● Ráiteas ar chineál agus ar mhéid an rialaithe a fheidhmítear:
 • ● Ainm na Cuideachta/Cumann mar atá sé i gClár na gCuideachtaí nó i gClár I&P:
 • ● Uimhir Cuideachta/Cumann mar atá sé i gClár na gCuideachtaí nó i gClár I&P:
 • ● Dáta iontrála mar úinéir tairbhiúil:
 • ● Dáta scoir mar úinéir tairbhiúil:
 • ● Sonraí an Láithreora:
 • ● Ainm an láithreora:
 • ● Seoladh an láithreora:
 • ● Uimhir ghutháin an láithreora:
 • ● Seoladh ríomhphoist an láithreora:
 • ● An cumas ina bhfuil an láithreoir ag gníomhú: (m.sh. oifigeach/fostaí cuideachta/cumainn, duine ag gníomhú thar ceann na cuideachta/cumainn srl).
 • ● Mura duine nádúrtha an láithreoir, cuir isteach le do thoil ainm, seoladh, uimhir theileafóin agus seoladh ríomhphoist duine nádúrtha chun críocha comhfhreagrais.
 • ● Má tá ceachtar acu,
  • ○ tar éis gach modh féideartha a bheith ídithe agus ar choinníoll nach bhfuil aon chúis amhrais ann, nach n-aithnítear duine nádúrtha, nó
  • ○ má bhíonn aon amhras ann go bhfuil aon duine nádúrtha a shainaithnítear amhlaidh ina úinéir tairbhiúil ar an eintiteas ábhartha, déanfar ainmneacha agus sonraí an duine nádúrtha amháin nó níos mó a iontráil i gclár inmheánach na cuideachta/an gcumann mar a úinéirí tairbhiúla. ) ag a bhfuil post(í) mar oifigeach(í) bainistíochta sinsearaí (SMO) de chuid na cuideachta/cumainn.

 

Ní mór na sonraí céanna go léir a iontráil sa chlár inmheánach agus san RBO le haghaidh SMO agus atá i gcás aon úinéara tairbhiúil eile. Coimeádfaidh eintitis ábhartha taifid ar na gníomhaíochtaí a dhéanfar chun a n-úinéirí tairbhiúla a shainaithint. (Tagraíonn Rialacháin 5(4) & (5) de S1 110/2019).

 

Ba cheart do chuideachtaí/cumainn iad féin a chur ar an eolas maidir lena bhfreagrachtaí mar atá leagtha amach i Rialacháin 5 agus 21 d’Ionstraim Reachtúil Uimh. 110/2019,

 1. 1. clár inmheánach úinéirí tairbhiúla a chothabháil (Reg 5), agus
 2. 2. sonraí a chomhdú leis an gclár lárnach (RBO)(Reg 21).

 

Ba cheart go mbeadh cuideachtaí/cumainn agus a ngníomhairí ar an eolas freisin faoina bhfreagrachtaí faoin GDPR as aon sonraí pearsanta atá ina seilbh acu maidir lena n-úinéirí tairbhiúla a chosaint.

 

Ba cheart d’eintitis a gcomhairle/tuairim dhlíthiúil féin a lorg chun comhlíonadh a chinntiú ina leith seo.

* Ní mór go mbeadh an céadainm agus an sloinne atá curtha isteach sa Tairseach RBO ag teacht go beacht le hainm an duine nádúrtha, .i. cláraithe ar a (h)Uimhir PSP leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí.

Forchoimeádann an Cláraitheoir an ceart diúltú d’aon aighneacht sa chás nach ionann an t-ainm atá ar Chlár na RBO agus an t-ainm a bhaineann leis an UPSP i dtaifid na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí.

Is féidir an Clár RBO a rochtain ag baint úsáide as an rogha Logáil Isteach / Clár ag barr an láithreáin ghréasáin

Beidh ort cuntas nua a chruthú.

Tá físeán ar “Conas” cuntas RBO a chruthú ar fáil anseo: Conas Cuntas Úsáideora RBO a Chruthú

Más é seo do chéad uair ag baint úsáide as an Tairseach RBO, ní mór duit cuntas a chruthú ar dtús .

Cliceáil ar an rogha Cruthaigh Cuntas .

Cuir isteach do shonraí mar a iarrtar agus cliceáil ar an gcnaipe clárúcháin ag bun na foirme.

Tabhair faoi deara le do thoil: Má bhíonn earráid agat agus cuntas á chruthú agat b’fhéidir go bhfuil tú ag iarraidh Ainm Logála Isteach a chlárú atá in úsáid cheana féin. Bain triail as Ainm Logála Isteach uathúil eile nó úsáid do sheoladh ríomhphoist.

 

Tá áis ag an mbratach ghorm ag barr an fheidhmchláir chun cuideachta a chuardach, de réir ainm nó uimhir cuideachta.

Ní féidir faisnéis faoi úinéireacht thairbhiúil a chur isteach ar líne ach trí thairseach ar shuíomh Gréasáin na RBO ag www.rbo.gov.ie . Níl aon fhoirmeacha i gceist le sonraí a chomhdú leis an RBO agus níl aon táillí comhdaithe.

Tá an Tairseach RBO cosúil le córas CORE CRO agus tá ID úsáideora agus pasfhocal ag teastáil chun logáil isteach. Is féidir é seo a shocrú nuair a chláraítear úinéireacht thairbhiúil.

Ní mór gach comhdú RBO a dhéanamh ar líne.

Tá físeán ar “Conas” comhdú RBO nua a dhéanamh ar fáil anseo: Conas Comhdú RBO Nua a Chruthú

Logáil isteach i do chuntas RBO.

Ar do Phainéal, cliceáil ar an gcnaipe Tosaigh Comhdú Nua ag barr an leathanaigh

De rogha air sin, roghnaigh Comhdú Nua ó na roghanna roghchláir taobh

Ní mór eintiteas a roghnú ar dtús, agus osclófar an rogha seo ar thaobh na láimhe deise den fheidhmchlár.

Cliceáil ar an téacs “Roghnaigh do Chuideachta”.

Féadfaidh tú ainm nó uimhir an aonáin ábhartha a bhfuil sonraí Úinéireachta Tairbhiúla á iontráil agat dó a chur isteach. Ansin cliceáil ar Tosaigh

Más é an chéad iontráil don eintiteas é, is é an t-aon rogha a thugtar duit ná Cuir Úinéir Tairbheach Nua Leis .

Murab é an chéad iontráil don aonán seo é, tabharfar liosta na nÚinéirí Tairbheacha reatha duit (ainm amháin) agus roghanna breise:

 • ● Nuashonraigh Úinéir Tairbheach
 • ● Bain an tÚinéir Tairbheach as

 

Cuimhnigh cliceáil ar Sábháil agus Ar Aghaidh ag bun an leathanaigh chun dul ar aghaidh go dtí an chéad leathanach eile.

Ní féidir, ní féidir clárú sonraí maidir le hÚinéireacht Thairbhiúil a chur isteach ach ar líne . Ní féidir leat úinéireacht thairbhiúil a chomhdú ar fhoirm láimhe/pháipéir.

Déanfar aon doiciméadú a fhaightear i bhfoirm pháipéir atá cosúil le tuairisceán don RBO a fuarthas san Aonad RBO, ina bhfuil sonraí pearsanta/úinéireachta tairbhí, a scrios láithreach chun an reachtaíocht um Chosaint Sonraí a chomhlíonadh. Ní hionann comhdú sonraí RBO ar pháipéar agus comhlíonadh cheanglais na reachtaíochta agus ní mheasfar oibleagáidí RBO na cuideachta/an gcumann a bheith comhlíonta – Rial 20(6), IR 110/2019.

Cuirfear é seo in iúl don chuideachta/cumann nó don láithreoir má phostálann siad nó má sheachadann siad sonraí na hÚinéireachta Tairbhí chuig an RBO i bhfoirm pháipéir.

Ní féidir sonraí faoi Úinéireacht Thairbhiúil a chur isteach ach ar líne. Níl aon fhoirmeacha láimhe/páipéir ar fáil le comhlánú.

Faoi na Rialacha um Chosaint Sonraí, scriosfar aon cháipéisíocht atá cosúil le foirm a fuarthas san Aonad CRO/RBO, ina bhfuil sonraí pearsanta/úinéireachta tairbhiúla, agus ní mheasfar oibleagáidí RBO na cuideachta/na sochaí a bheith comhlíonta – Rial 20(6), IR 110/2019

Cuirfear é seo in iúl don chuideachta/cumann nó don láithreoir má phostálann siad nó má sheachadann siad sonraí na hÚinéireachta Tairbhí chuig an RBO i bhfoirm pháipéir.

Caithfidh an chéad ainm agus an sloinne a chuirtear isteach san RBO a bheith díreach mar an gcéanna leis an gcéad ainm agus leis an sloinne atá taifeadta ag an Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) don UPSP a iontráladh san RBO. Ní theastaíonn lárainmneacha ón RBO

Tá oibleagáid dhlíthiúil ar RBO aitheantas an Úinéara Tairbhiúil a iontráladh ar an RBO a bhailíochtú lena chinntiú gur duine nádúrtha an tÚinéir Tairbhiúil.

Chun an bailíochtú seo a dhéanamh, déanfar an t-ainm agus an UPSP a iontráladh sa tairseach RBO a chur i gcomparáid le taifid na Roinne Coimirce Sóisialaí (RCS).

Mar thoradh air sin, agus na sonraí seo á gcur isteach ar líne, reáchtálfaidh an RBO seiceáil uathoibríoch le bunachar sonraí an RCS agus mura dtagann na sonraí, is dóichí go ndiúltófar an aighneacht dá bharr.

Tá oibleagáid dhlíthiúil ar RBO aitheantas an Úinéara Tairbhiúil a iontráladh ar an RBO a bhailíochtú lena chinntiú gur duine nádúrtha an tÚinéir Tairbhiúil. Mar sin, caithfidh an t-ainm atá curtha isteach san RBO a bheith díreach mar a chéile leis an ainm atá taifeadta ag an Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) don UPSP a iontráladh san RBO. Mura dtagann na sonraí le taifid an RCS, is dóichí go ndiúltófar don aighneacht dá bharr.

Ní gá, níl aon cheanglas tuairisceán bliantúil a chomhdú don RBO.

Is é an t-aon cheanglas maidir le comhdú ná nuair a tharla athrú ar liosta úinéireachta tairbhiúil inmheánach an eintitis.

Féach Ceisteanna Coitianta 11.6 le haghaidh treorach céim ar chéim chun sonraí Úinéireachta Tairbhiúla aonáin ar an Tairseach RBO a nuashonrú.

Faoi Rialachán 23(5) ceanglaítear ort aon athruithe ar úinéireacht thairbhiúil a chur in iúl don RBO laistigh de 14 lá ón athrú ar chlár úinéireachta tairbhiúil inmheánach an aonáin. Áirítear leis seo ainm nó seoladh úinéara thairbhigh reatha a athrú agus úinéir tairbhiúil a bhaint nó a chur leis.

Is féidir é seo a nuashonrú ar an Tairseach RBO tríd an rogha ‘Leasaigh Úinéireacht Thairbhiúil’ a úsáid faoi ‘Tosaigh ar Chomhdú Nua’.

Rinneadh an ceanglas ar eintitis chorparáideacha agus dhlíthiúla (“cuideachtaí/cumainn”) a gclár úinéireachta tairbhí féin a shealbhú a thrasuí i ndlí na hÉireann le hIonstraim Reachtúil Uimh. 110 de 2019. Tá an fhaisnéis seo a leanas ag teastáil do gach Úinéir Tairbheach:

 • ● Ainm na Cuideachta / an Chumainn:
 • ● Uimhir Cuideachta/Chumann:
 • ● Sloinne:
 • ● Céadainm:
 • ● Dáta Breithe:
 • ● Uimhir PSP (féach freisin CC 12)
 • ● Náisiúntacht
 • ● Tír Chónaithe:
 • ● Ráiteas ar chineál agus ar mhéid an leasa atá i seilbh:
 • ● Ráiteas ar chineál agus ar mhéid an rialaithe a fheidhmítear:
 • ● Seoladh Cónaithe:
 • ● Eircode (roghnach):
 • ● Dáta iontrála mar úinéir tairbhiúil:
 • ● Dáta scoir mar úinéir tairbhiúil:
 • ● Má tá ceachtar acu,
  • ○ tar éis gach modh féideartha a bheith ídithe agus ar choinníoll nach bhfuil aon chúis amhrais ann, nach n-aithnítear duine nádúrtha, nó
  • ○ má bhíonn aon amhras ann go bhfuil aon duine nádúrtha a shainaithnítear amhlaidh ina úinéir tairbhiúil ar an eintiteas ábhartha, déanfar ainmneacha agus sonraí an duine nádúrtha amháin nó níos mó a iontráil i gclár inmheánach na cuideachta/an gcumann mar a úinéirí tairbhiúla. ) a bhfuil post(í) acu mar oifigeach(í) bainistíochta sinsearaí (SMO) de chuid na cuideachta/an chumainn. Coimeádfaidh eintitis ábhartha taifid ar na gníomhaíochtaí a dhéanfar chun a n-úinéirí tairbhiúla a shainaithint. (Tagraíonn Rialacháin 5(4) & (5) de S1 110/2019). 
 • ● Sonraí an Láithreora:
 • ● Ainm an láithreora:
 • ● Seoladh an láithreora:
 • ● Uimhir ghutháin an láithreora:
 • ● Seoladh ríomhphoist an láithreora:
 • ● An cumas ina bhfuil an láithreoir ag gníomhú: (m.sh. oifigeach/fostaí cuideachta/cumainn, duine ag gníomhú thar ceann na cuideachta/cumainn srl).
 • ● Mura duine nádúrtha an láithreoir, cuir isteach le do thoil ainm, seoladh, uimhir theileafóin agus seoladh ríomhphoist duine nádúrtha chun críocha comhfhreagrais.

Ba cheart do chuideachtaí/cumainn iad féin a chur ar an eolas maidir lena bhfreagrachtaí mar atá leagtha amach i Rialachán 21 d’Ionstraim Reachtúil Uimh. 110/2019.

 1. 1. clár inmheánach úinéirí tairbhiúla a chothabháil, agus
 2. 2. sonraí a chomhdú leis an bPríomh-Chlár (RBO).

Ba cheart go mbeadh cuideachtaí/cumainn agus a ngníomhairí ar an eolas freisin faoina bhfreagrachtaí faoin GDPR as aon sonraí pearsanta atá ina seilbh acu maidir lena n-úinéirí tairbhiúla a chosaint.

Ba cheart d’eintitis a gcomhairle/tuairim dhlíthiúil féin a lorg chun comhlíonadh a chinntiú ina leith seo.

* Ní mór go mbeadh an céadainm agus an sloinne atá curtha isteach sa Tairseach RBO ag teacht go beacht le hainm an duine nádúrtha, .i. cláraithe ar a (h)Uimhir PSP leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí.

Forchoimeádann an Cláraitheoir an ceart diúltú d’aon aighneacht sa chás nach ionann an t-ainm atá ar Chlár na RBO agus an t-ainm a bhaineann leis an UPSP i dtaifid na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí.

Saincheisteanna cuntais/logála isteach

An bhfuil Cuntas RBO bunaithe agat? Mura bhfuil, cruthaigh ceann le do thoil.

Agus tú ag logáil isteach ná húsáid do sheoladh ríomhphoist , bain úsáid as an Ainm Logála Isteach a chruthaigh tú

Níl na tairseacha CORE agus RBO nasctha agus is le haghaidh dhá Chlár neamhspleácha agus ar leithligh iad. Ní mór duit cuntas nua agus ar leith a chruthú don Tairseach RBO chun é a rochtain agus a úsáid

Ní féidir, níl aon áis ann chun dréacht d’aighneacht a shábháil sa Tairseach RBO.

Cinntigh le do thoil go bhfuil na sonraí riachtanacha ar fad agat agus tú ag cur tús le d’iarratas RBO mar ní féidir na sonraí a cuireadh isteach a shábháil agus caillfear iad mura gcríochnaítear an aighneacht.

Ní féidir sonraí na n-aighneachtaí atá déanta agat a fheiceáil. Tá an fhaisnéis seo srianta chun críocha cosanta sonraí, agus ba cheart go mbeadh an fhaisnéis a chuirtear isteach ar an gClár RBO ag teacht leis an bhfaisnéis ar chlár úinéireachta tairbhiúil inmheánach an eintitis féin.

Chun d’Ainm Logála Isteach a fháil:

 • ● Cliceáil ar an rogha Forgot Password
 • ● Ar an scáileán Dearmadta Focal Faire, cliceáil ar an rogha Dearmad ar Ainm Logála isteach ag bun an leathanaigh
 • ● Ar an scáileán Dearmad ar Ainm Logála isteach, cuir isteach an seoladh ríomhphoist a úsáideadh chun clárú leis an Tairseach RBO
 • ● Cliceáil Cuir

Chun do Phasfhocal a aisghabháil:

 • ● Cliceáil ar an rogha Dearmadta Pasfhocal faoi na réimsí Ainm Logála Isteach agus Pasfhocal.
 • ● Ar an scáileán Dearmadta Focal Faire, cuir isteach d’Ainm Logáil Isteach
 • ● Cliceáil Cuir

Faoi Rialachán 23(5) ceanglaítear ort aon athruithe ar úinéireacht thairbhiúil a chur in iúl don RBO laistigh de 14 lá ón athrú ar chlár úinéireachta tairbhiúil inmheánach an aonáin. Áirítear leis seo ainm nó seoladh úinéara thairbhigh reatha a athrú agus úinéir tairbhiúil a bhaint nó a chur leis.

Is féidir é seo a nuashonrú ar an Tairseach RBO tríd an rogha ‘Leasaigh Úinéireacht Thairbhiúil’ a úsáid faoi ‘Tosaigh ar Chomhdú Nua’.

Ní gá, níl aon cheanglas tuairisceán bliantúil a chomhdú don RBO.

Is é an t-aon cheanglas maidir le comhdú ná nuair a tharla athrú ar liosta úinéireachta tairbhiúil inmheánach an eintitis.

Féach Ceisteanna Coitianta 11.6 le haghaidh treorach céim ar chéim chun sonraí Úinéireachta Tairbhiúla aonáin ar an Tairseach RBO a nuashonrú.

Ní mór don aonad RBO úsáideoirí breise a chur leis go dtí go bhfógrófar a mhalairt. Tá súil againn go mbeidh an rogha againn fo-úsáideoirí a chur ar fáil ar an tairseach go luath amach anseo.

Clárúcháin Diúltaithe agus faisnéis a comhdaíodh go mícheart

Má tá d’aighneacht fós ag an gcéim Arna chur isteach, d’fhéadfadh go mbeadh gá ag an Aonad RBO na sonraí a d’iontráil tú a fhíorú.

Faoin reachtaíocht um Chosaint Sonraí, ní féidir le foireann RBO sonraí cásanna aonair nó sonraí pearsanta a phlé le cuideachta/cumann nó láithreoir ar an teileafón nó trí ríomhphost. Ní féidir leis an Aonad RBO teagmháil a dhéanamh leis an ábhar sonraí atá ina úinéir tairbhiúil maidir lena shonraí pearsanta ach amháin trí ríomhphost ag enquiries@rbo.gov.ie .

Má tá na sonraí ar fad faoi Úinéireacht Thairbhiúil i gceart agus go dtagann siad go beacht leis na sonraí atá i seilbh na Roinne Coimirce Sóisialaí, ba cheart go gcláródh an aighneacht laistigh d’fhráma ama gearr, laistigh de nóiméid de ghnáth.

Faoin reachtaíocht um Chosaint Sonraí, ní féidir le foireann RBO sonraí cásanna aonair nó sonraí pearsanta a phlé le cuideachta/cumann nó láithreoir ar an teileafón nó trí ríomhphost. Ní féidir leis an Aonad RBO teagmháil a dhéanamh leis an ábhar sonraí atá ina úinéir tairbhiúil maidir lena shonraí pearsanta ach amháin trí ríomhphost ag enquiries@rbo.gov.ie .

Tá an Clár RBO deartha chun glacadh le haighneachtaí agus iad a chlárú nuair a bhíonn na sonraí go léir a iontráladh cruinn.

Faoi na rialacháin um Chosaint Sonraí, níl rochtain ag an RBO ar na sonraí pearsanta a chuireann an láithreoir isteach.

Déantar sonraí pearsanta a fhíorú i gcoinne na Roinne Coimirce Sóisialaí (RCS). Níl siad fíoraithe leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Is iad na cúiseanna coitianta le diúltú aighneachta:

 • ● Tá UPSP agus/nó Dáta Breithe mícheart
 • ● An DOB a chur isteach go mícheart ar an Tairseach RBO
 • ● Mímheaitseáil ar ainm
  • ○ Ainm pósta a úsáid in ionad ainm pósta agus vice versa
  • ○ Ag baint úsáide as an lárainm in úsáid laethúil, ach ní ag teacht leis an gcéadainm mar atá cláraithe leis an DSP (Paul Smith vs Michael Paul Smith)
  • ○ Ag baint úsáide as leaganacha giorraithe d’ainm (Des/Desmond, Eddie/Edward)
  • ○ Athruithe ar ainm a úsáid (Bridget/Breege, Ted/Edward)
  • ○ Leagan Gaeilge d’ainm a úsáid, nuair atá an leagan Béarla cláraithe leis an RCS (Eibhlínn/Eileen)
  • ○ Leagan Béarla d’ainm a úsáid, nuair atá an leagan Gaeilge cláraithe leis an RCS (Eileen/Eibhlínn)
  • ○ Measc suas nuair a chuirtear isteach sonraí maidir le húinéirí tairbhiúla iolracha

Mura bhfuil sonraí an ábhair sonraí ag teacht leis nó más gá iad a leasú, féadfaidh tú fiosrúcháin a dhéanamh leis an Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) trí na céimeanna thíos a leanúint:
• Seol ríomhphost le hainm, Uimhir PSP, dáta breithe agus seoladh an úinéara thairbhigh chuig RBO@welfare.ie
• Ceangail na míreanna seo a leanas leis an ríomhphost:
1. cóip scanta de Phas nó de Theastas Breithe nó de Chárta Aitheantais Náisiúnta an úinéara thairbhigh,
2. cruthúnas ar sheoladh an úinéara thairbhigh.
3. i gcásanna ina bhfuil an ríomhphost á chur isteach ag ionadaí úinéara tairbhiúil, amhail cuntasóir, aturnae, etc., cóip scanta de dhearbhú arna shíniú ag an úinéir tairbhiúil á rá go bhfuil an t-ionadaí ag gníomhú thar a gceann.
• Má tá Cárta Seirbhísí Poiblí (PSC) ag Úinéir Tairbheach (CB), ba cheart go mbeadh an t-ainm a chuirtear isteach ar an RBO ag teacht leis an méid atá ar taispeáint ar an CPS.
• Eiseofar ríomhphost chuig an iarrthóir nuair a bheidh an próiseas seo críochnaithe.
I gcásanna ina bhfuil deacrachtaí ann mar gheall ar shaincheisteanna nach mbaineann leis an Roinn Coimirce Sóisialaí, ba cheart do BOanna nó dá n-ionadaithe dul i dteagmháil leis an Lárchlár um Úinéireacht Thairbhiúil Cuideachtaí agus Cumainn Tionscail & Coigiltis (RBO).

Má diúltaíodh do d’iarratas, bhí na sonraí maidir le hÚinéir Tairbheach amháin nó níos mó a iontráladh mícheart. Tabharfar fógra i scríbhinn freisin don Ábhar Sonraí ar iontráladh na sonraí ina leith go mícheart.

Faoin reachtaíocht um Chosaint Sonraí, ní féidir le foireann RBO sonraí cásanna aonair nó sonraí pearsanta a phlé le cuideachta/cumann nó láithreoir ar an teileafón nó trí ríomhphost. Ní féidir leis an Aonad RBO teagmháil a dhéanamh leis an ábhar sonraí atá ina úinéir tairbhiúil maidir lena shonraí pearsanta ach amháin trí ríomhphost ag enquiries@rbo.gov.ie .

Má chuireann úinéir tairbhiúil sonraí míchearta ar fáil go feasach nó go toiliúil don chuideachta/cumann agus/nó dá láithreoir, mar shampla an UPSP mícheart, dáta breithe, ainm srl, d’fhéadfaí é/í a ionchúiseamh nó smachtbhannaí eile a chur air/uirthi as faisnéis bhréagach a sholáthar.

Seachas sin, más fíor an earráid ach nach bhfuil an tAonad RBO in ann an tÚinéir Tairbheach a bhailíochtú mar gheall ar na sonraí míchearta, diúltófar ina hiomláine don aighneacht ar leith don chuideachta/chumann sin ina bhfuil na sonraí míchearta.

I gcás nach bhféadfaí na sonraí a iontráladh ar an tairseach RBO a bhailíochtú, déanfaidh an tAonad RBO teagmháil dhíreach leis an Úinéir Tairbheach (damhna sonraí) trí chomhfhreagras scríofa. Faoin reachtaíocht um Chosaint Sonraí, ní féidir le RBO teagmháil a dhéanamh leis an láithreoir maidir le sonraí pearsanta Úinéara Tairbheach arb é an t-ábhar sonraí é chun críocha na reachtaíochta um Chosaint Sonraí.

Ní féidir le foireann RBO plé ná teagmháil a dhéanamh le láithreoir faoi shonraí cáis aonair nó sonraí pearsanta ar an teileafón nó trí ríomhphost. Ní féidir leis an Aonad RBO teagmháil a dhéanamh leis an ábhar sonraí ach amháin i ndáil lena shonraí pearsanta trí ríomhphost, ag enquiries@rbo.gov.ie .

Beidh ort comhdú nua a thosú

Cuir isteach ainm/uimhir na cuideachta le tosú.

Ag bun an chéad scáileáin ba cheart duit trí rogha a fheiceáil, agus cliceáil ar an rogha Nuashonraigh/Bain Úinéir Tairbheach, ansin Ar Aghaidh.

Cliceáil ar an gcnaipe Nuashonraigh/Bain chun a dhearbhú gurb é seo an rud is mian leat a dhéanamh.

Osclófar scáileán eile, agus ligfidh sé duit an t-úinéir tairbhiúil is mian leat a leasú / a bhaint a roghnú .

 

Beidh ort na sonraí pearsanta go léir a chur isteach arís (UPSP & Dáta Breithe san áireamh) . Déantar é seo chun sábháilteacht agus slándáil sonraí an duine a bhfuil tú ag leasú a chinntiú.

Cliceáil ar Sábháil

 

*Tabhair faoi deara, le do thoil, má tá Úinéir Tairbheach a cuireadh leis trí earráid á bhaint agat, moltar duit an dáta céanna a cuireadh isteach leis an Dáta Tosaigh a úsáid agus an Dáta Deiridh

 

*Tabhair faoi deara, le do thoil, luafar ann ‘Gan nuashonrú ar Úinéirí Tairbheacha ar an liosta seo’ murar tugadh na sonraí cothrom le dáta roimhe seo. Cliceáil ar an ‘Nuashonrú’ chun leanúint ar aghaidh.

 

Tabhair faoi deara le do thoil má tá úinéir tairbhiúil á bhaint agat nach n-aistrítear céatadán na scairsheilbhe go huathoibríoch chuig an úinéir/na húinéirí tairbhiúla atá fágtha agus beidh gá le comhdú breise a dhéanamh chun a scairsheilbh(í) a nuashonrú.

Má fuair tú fógra ón Aonad RBO gur comhdaíodh do shonraí leis an RBO ach go raibh siad mícheart, ba cheart duit dul i dteagmháil leis an gcuideachta/cumann ar Úinéireacht Thairbhiúil di, nó lena n-ionadaí/láithreoir, agus iarraidh orthu na sonraí cearta a athchomhdú. don chuideachta/chumann.
Caithfidh an céadainm agus an sloinne atá curtha isteach san RBO a bheith ag teacht le hainm an duine nádúrtha, atá cláraithe ar a UPSP agus leis an Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS).
Forchoimeádann an Cláraitheoir an ceart diúltú d’aon aighneacht i gcás nach ionann an t-ainm atá ar an gClár RBO agus an t-ainm atá cláraithe ar d’UPSP agus an RCS.
Faoin reachtaíocht um Chosaint Sonraí, ní féidir le foireann RBO sonraí cásanna aonair nó sonraí pearsanta a phlé le cuideachta/cumann nó láithreoir ar an teileafón nó trí ríomhphost. Ní féidir leis an Aonad RBO teagmháil a dhéanamh leis an ábhar sonraí atá ina úinéir tairbhiúil maidir lena shonraí pearsanta ach amháin trí ríomhphost ag enquiries@rbo.gov.ie.

Má tá amhras ort faoi aon chalaois nó gníomhaíocht mhídhleathach moltar duit dul i dteagmháil le Biúró Náisiúnta Coireachta Eacnamaíoch an Gharda Síochána nó leis an Údarás um Fhorfheidhmiú Corparáideach.

Mura bhfuil sonraí an ábhair sonraí ag teacht leis nó más gá iad a leasú, féadfaidh tú fiosrúcháin a dhéanamh leis an Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) trí na céimeanna thíos a leanúint:

 • ● Seol ríomhphost le hainm, Uimhir PSP, dáta breithe agus seoladh an úinéara thairbhigh chuig RBO@welfare.ie
 • ● Ceangail na míreanna seo a leanas leis an ríomhphost:
  1. 1. cóip scanta de Phas nó de Theastas Breithe nó de Chárta Aitheantais Náisiúnta an úinéara thairbhigh,
  2. 2. cruthúnas ar sheoladh an úinéara thairbhigh.
  3. 3. i gcásanna ina bhfuil an ríomhphost á chur isteach ag ionadaí úinéara tairbhiúil, amhail cuntasóir, aturnae, etc., cóip scanta de dhearbhú arna shíniú ag an úinéir tairbhiúil á rá go bhfuil an t-ionadaí ag gníomhú thar a gceann.
 • ● Má tá Cárta Seirbhísí Poiblí (PSC) ag Úinéir Tairbheach (OB), ba cheart go mbeadh an t-ainm a chuirtear isteach ar an RBO ag teacht lena bhfuil ar taispeáint ar an CPS.
 • ● Eiseofar ríomhphost chuig an iarrthóir nuair a bheidh an próiseas seo críochnaithe.

 

I gcásanna ina bhfuil deacrachtaí ann mar gheall ar cheisteanna nach mbaineann leis an Roinn Coimirce Sóisialaí, ba cheart do BOanna nó dá n-ionadaithe dul i dteagmháil le Clár Lárnach Úinéireachta Tairbhe na gCuideachtaí agus na gCumann Tionscail & Coigiltis (RBO).