Straitéis um Chumarsáid Dhigiteach

Feidhmeoidh an Clár Úinéireachta Tairbheach go hiomlán ar líne.

Is é an aidhm atá le Straitéis Cumarsáide Digiteach an RBO ná faisnéis a roinnt agus a leathnú chuig páirtithe leasmhara trí raon leathan d’ardáin dhigiteacha.

Cuirfidh an RBO an tábhacht a bhaineann le cumarsáid dhigiteach chun cinn chun go mbeidh sí níos insroichte, níos saibhre ó thaobh grafaice agus amhairc de, agus ina nasc díreach le faisnéis faoin bpróiseas RBO agus faoi riachtanais dhlíthiúla.

Áirítear ar rochtain ar líne an RBO na meáin shóisialta. Déanfaidh an fhoireann a dícheall féiniúlacht ghairmiúil láidir a thógáil don RBO trí bheith comhsheasmhach i ndearadh agus i gcur i láthair faisnéise, tuarascálacha oifigiúla agus foilseacháin; úsáid lógó RBO, úsáid sínithe ríomhphoist, agus dearadh láithreán gréasáin RBO (mar a thacaítear leis an CRO).

Leagtar amach sa Straitéis Cumarsáide Digití agus sa Bheartas Meán Sóisialta conas a dhéanfaidh an RBO na meáin dhigiteacha agus shóisialta a chomhtháthú in obair RBO.

Is féidir leis an RBO úsáid a bhaint as ón tús, freagra a thabhairt air agus úsáid a bhaint as an bhfás ar úsáid dhigiteach agus ag brath air ar fhaisnéis chruinn cothrom le dáta chun leanúint ar aghaidh ag forbairt a chumarsáide le páirtithe leasmhara. Cuirfidh sé ar chumas an RBO cumarsáid éifeachtach a dhéanamh ar bhealach costéifeachtach agus idirghníomhach leis na geallsealbhóirí go léir.

Leanfaidh an tAonad Forbartha Digiteach (DDU) laistigh den CRO de bheith mar threoir ag an RBO, ag cloí le straitéisí cumarsáide digiteacha agus dea-chleachtais an CRO maidir le rannpháirtíocht na meán sóisialta ionas gur féidir leis an RBO a bheith réamhghníomhach agus dinimiciúil chomh maith, agus achomharc soiléir a dhéanamh chuig spriocghrúpaí. agus go gonta.

Leagtar amach sa Straitéis seo treochlár chun spriocanna cumarsáide digiteacha a bhaint amach ó thosach feidhme Chlár na hÚinéireachta Tairbhí

Bainfidh an RBO úsáid as réimse cumarsáide digiteacha chun na spriocanna seo a bhaint amach lena n-áirítear suíomh Gréasáin an RBO agus an Tairseach ar líne, ardáin ilmheán sóisialta, ríomhiris an CRO, cur i láthair digiteach go hinmheánach agus ag comhdhálacha agus cruinnithe nuair a thagann deiseanna den sórt sin chun cinn.

Bainfidh an RBO úsáid agus úsáid as saineolas DDU an CRO chun foireann uirlisí acmhainne meán sóisialta a fhorbairt.

Tá trí sprioc ann:

Sprioc 1: Teachtaireachtaí digiteacha soiléire comhsheasmhacha a fhorbairt

Sprioc 2: Foireann uirlisí acmhainne meán sóisialta RBO a fhorbairt

Sprioc 3: Cumarsáid dhigiteach rialta a bhunú

Sprioc 1: Teachtaireachtaí digiteacha soiléire comhsheasmhacha a fhorbairt

 • ● Tabhair breac-chuntas ar chuspóirí an RBO maidir le húsáid na meán sóisialta
 • ● Tabhair breac-chuntas ar phríomhtheachtaireacht an RBO – clárú gach úinéara thairbheach
 • ● Bí ag súil leis na ceisteanna is coitianta a chuirtear agus tabhair freagraí orthu sin
 • ● Réamh-mheas ar na ceisteanna doimhne agus tabhair freagraí orthu sin
 • ● Treoirlínte soiléire a sholáthar ar an bpróiseas RBO
 • ● Eolas a chur ar fáil go héasca agus go héasca ar Láithreán Gréasáin na Tairseach RBO
 • ● Úsáid na CCanna mar chuid den fheachtas feasachta
 • ● Bain úsáid as an lógó RBO i ngach cumarsáid dhigiteach
 • ● Úsáid teimpléid dearaidh do gach teachtaireacht dhigiteach

Sprioc 2: Foireann uirlisí acmhainne meán sóisialta RBO a fhorbairt

 • ● Beartas meán sóisialta an RBO a fhorbairt agus a chothabháil
 • ● Prótacal meán sóisialta a chruthú don fheachtas feasachta RBO
 • ● Prótacal meán sóisialta a chruthú do phoist leanúnacha faisnéise RBO
 • ● Téigh i dteagmháil le DDU chun acmhainní meán sóisialta a nuashonrú nó a chruthú, mar fhíseáin nua conas a dhéantar amhlaidh
 • ● Déan teagmháil le DDU le haghaidh teimpléid RBO le húsáid i ngach teachtaireacht dhigiteach
 • ● Athbhreithniú agus nuashonrú rialta a dhéanamh ar an Straitéis um Chumarsáid Dhigiteach agus ar an mBeartas Meán Sóisialta agus go háirithe nuair a tharlaíonn athruithe

Sprioc 3: Cumarsáid dhigiteach rialta a bhunú

 • ● Déanfaidh Foireann na Meán Sóisialta monatóireacht agus freagra tréimhsiúil ar Tweetanna, Teachtaireachtaí Díreacha (DManna), agus poist eile ar na meáin shóisialta. Measann Foireann na Meán Sóisialta go gcabhróidh an cur chuige seo ag tús an fheachtais feasachta poiblí le rochtain na faisnéise riachtanach RBO a mhéadú.
 • ● Bainfear úsáid as an gcáipéis Ceisteanna Coitianta le haghaidh freagraí tapa agus cruinn.
 • ● Tabharfar na Ceisteanna Coitianta cothrom le dáta le haon cheisteanna nár cuireadh roimhe seo/nua de réir mar a thagann siad chun cinn.
 • ● Gach tráthnóna Dé hAoine, déanfar postálacha a sceidealú don tseachtain atá le teacht trí Hootsuite, agus áireofar freagraí ar fhiosrúcháin mar thíopaí faisnéise/postálacha faisnéise.
  • ○ Beidh Sceideal Twitter laethúil 8am/12:30pm
 • ● Idirchaidreamh a dhéanamh leis an DDU maidir le faisnéis a theastaíonn le haghaidh ríomhiris an CRO.

Beartas Meán Sóisialta

Bainfidh an Clár um Úinéireacht Thairbhiúil (RBO) úsáid as ardáin éagsúla meán sóisialta agus úsáidfidh siad iad.

Clúdóidh an beartas seo úsáid reatha an RBO as na meáin shóisialta, cad a bheidh le bheith ag súil leis ar gach ardán agus an chaoi a n-idirghníomhóidh an RBO ar gach ardán.

Tá cuntais meán sóisialta bunaithe ag Foireann Meán Sóisialta an RBO chun tús a chur leis an gClár.

Cé go bhfuil na cuntais seo gníomhach don chuid is mó, is ionann an fhaisnéis a phostáiltear ar na cuntais seo agus iad siúd atá ag Tionscnaimh Frith-Sciúradh Airgid an CRO, DBEI nó Chomhairle an AE, agus/nó ranna/gníomhaireachtaí ábhartha eile atá ag gabháil do AMLD. Tá sé seo le sonrú go háirithe ar Twitter áit a bhfuil cuntais eile dá leithéid bunaithe cheana féin agus ag plé leis an bpobal go rialta.

Bainfidh an RBO úsáid as na hardáin meán sóisialta seo a leanas, agus beidh lámhleabhair an RBO ag teacht le formáid an CRO nuair is féidir:

Twitter www.twitter.com/RBO_ie

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/central-rbo/

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCDQmZuwQDeKVY4UTmxJJ-oA

Faoi láthair, is iad Elaine Nolan HEO agus Damien McDonnell EO a bheidh ar Fhoireann na Meán Sóisialta.

Is é an bealach is fearr chun fiosrúchán a chur in iúl dúinn, áfach, ná trí ríomhphost chuig: Enquiries@rbo.gov.ie nó trí úsáid a bhaint as an gcuid “Déan Teagmháil Linn” de shuíomh Gréasáin an RBO a sheolfar ar aghaidh chuig an seoladh thuas: https://www. rbo.gov.ie/Contact-Us

Léiríonn na leathanaigh seo a leanas an t-idirghníomhú atá beartaithe ag an RBO do gach ardán.

Ainm: Clár na nÚinéirí Tairbheacha

Nasc: www.twitter.com/RBO_ie

Clár ábhair

Má leanann tú Clár na hÚinéireachta Tairbhiúla féadfaidh tú a bheith ag súil leis na nithe seo a leanas:

 • ● Scéalta nuachta agus preaseisiúintí
 • ● Foláirimh faoi ábhar nua ar ár suíomh Gréasáin
 • ● Eolas tábhachtach agus meabhrúcháin maidir le spriocdhátaí nuair is cuí
 • ● Ábhar a cheiliúrann laethanta saoire éagsúla
 • ● Naisc chuig cainéal RBO YouTube
 • ● Naisc chuig Leathanach LinkedIn RBO
 • ● Ábhar roinnte ó chuntas an CRO
 • ● Ábhar roinnte ó chuntas an DBEI
 • ● Ábhar roinnte ó chuntas Chomhairle an AE/na gcomhlachtaí ábhartha eile ar AMLD
 • ● Ábhar eile a mheastar a bheith cuí

LEANÚINT AGUS RETWEETS

I ndiaidh RBO_ie, ní bheidh aischur uathoibríoch mar thoradh air. Ní thugann aon rud a leanann an RBO formhuiniú de chineál ar bith le tuiscint. Ní hionann retweets freisin agus formhuiniú.

TEACHTAIREACHTAÍ AGUS TEACHTAIREACHTAÍ DÍREACH

Fáiltímid roimh aiseolas ónár lucht leanta agus déanfaimid iarracht páirt a ghlacadh sa chomhrá nuair is féidir.

Ar dtús, nuair a chuirtear tús leis an RBO rinne foireann na Meán Sóisialta a dícheall freagra a thabhairt ar bhonn aonair ar na teachtaireachtaí a fhaightear trí Twitter.

Tógfar an freagra ar na ceisteanna seo ó Cheisteanna Coitianta seanbhunaithe na RBO, agus áireofar sna freagraí go léir naisc chuig an limistéar ábhartha ar shuíomh Gréasáin an RBO.

Úsáidfear aon cheisteanna nach bhfuil clúdaithe cheana féin sna CCanna chun na CCanna a nuashonrú.

FÁILTEACHT

Ní dhéanfaidh an tAonad RBO monatóireacht ghníomhach ar thuairimí nó ar theachtaireachtaí díreacha ar X agus moltar duit ríomhphost a sheoladh go díreach chuig an RBO ag enquiries@rbo.gov.ie . B’fhéidir nach mbeidh X ar fáil ó am go ham agus ní ghlacaimid le haon fhreagracht as easpa seirbhíse mar gheall ar aga neamhfhónaimh X.

Ainm: Clár Úinéireachta Tairbhí

Nasc: https://www.linkedin.com/company/central-rbo/

Clár ábhair

Má leanann tú Clár na nÚinéirí Tairbheacha ar LinkedIn féadfaidh tú a bheith ag súil leis:

 • ● Scéalta nuachta agus preaseisiúintí
 • ● Foláirimh faoi ábhar nua ar ár suíomh Gréasáin
 • ● Eolas tábhachtach agus meabhrúcháin maidir le spriocdhátaí nuair is cuí
 • ● Ábhar a cheiliúrann laethanta saoire éagsúla
 • ● Naisc chuig cainéal RBO YouTube
 • ● Naisc chuig leathanach Twitter RBO
 • ● Ábhar roinnte ó chuntas an CRO
 • ● Ábhar roinnte ó chuntas an DBEI
 • ● Ábhar roinnte ó chuntas Chomhairle an AE/na gcomhlachtaí ábhartha eile ar AMLD
 • ● Ábhar eile a mheastar a bheith cuí

BARÚLACHA MAIDIR LE LEATHANACH LINKEDIN AGUS AN BEARTAS MODHNÚCHÁIN

Glacaimid le hardán oscailte ar LinkedIn, ach is tuairimí daoine aonair iad na tuairimí a phostáiltear agus na teachtaireachtaí a fhaightear trínár leathanach LinkedIn agus ní ionann iad agus tuairimí an RBO.

Cé go gcuirimid fáilte roimh thuairimí agus rannpháirtíocht ar an leathanach seo, ní ghlacaimid freagracht as ábhar aon nóta tráchta agus coimeádaimid an ceart tuairimí a bhaint:

 • ● teanga mhaslach, graosta, mhígheanasach nó maslach a bheith ann, nó nasc le hábhar graosta nó maslach
 • ● go hiomlán neamhbhainteach leis an mír atá curtha ar an mballa
 • ● teanga mhaslach a bheith agat i leith duine aonair
 • ● turscar nó táirgí a chur chun cinn nó a fhógairt
 • ● go bhfuil siad deartha le bheith ina núis do riarthóir an leathanaigh nó d’úsáideoirí eile

I gcás sáruithe tromchúiseacha agus/nó leanúnacha ar an mbeartas modhnóireachta, coimeádaimid an ceart cosc ​​a chur ar úsáideoirí tuairimí breise a phostáil.

A LEANÚINT AGUS NA SCRÍOBH

I ndiaidh Chlárú Úinéireacht Thairbhiúil ní bheidh aon iarmhairt uathoibríoch mar thoradh air. Ní thugann aon rud a leanann an RBO formhuiniú de chineál ar bith le tuiscint. Ní ionann scaireanna agus formhuiniú freisin.

FÁILTEACHT

Déanaimid ár gcuntas LinkedIn a nuashonrú agus a mhonatóiriú le linn gnáthuaireanta oifige ó Luan go hAoine. Déanfaimid an cuntas a nuashonrú agus a mhonatóiriú freisin lasmuigh de na huaireanta seo de réir ár rogha féin. Seans nach mbeidh LinkedIn ar fáil ó am go chéile, agus ní ghlacaimid le haon fhreagracht as easpa seirbhíse mar gheall ar aga neamhfhónaimh LinkedIn.

Ainm: Clár na nÚinéirí Tairbheacha

Nasc: https://www.youtube.com/channel/UCDQmZuwQDeKVY4UTmxJJ-oA

Nuair a bhaineann an RBO an líon riachtanach síntiúsóirí amach, is féidir an nasc chuig an ainm a leasú

 

Clár ábhair

Má leanann tú Clár na nÚinéirí Tairbheacha ar YouTube féadfaidh tú a bheith ag súil leis:

 • ● Naisc chuig leathanach Twitter RBO
 • ● Naisc chuig leathanach LinkedIn RBO
 • ● Ábhar roinnte ó chuntas an CRO
 • ● Físeáin maidir le conas cabhrú le críochnú an phróisis RBO
 • ● Ábhar eile a mheastar a bheith cuí

 

Go ginearálta díchumasaimid tuairimí ar chainéal YouTube RBO.

Uaireanta is féidir linn tuairimí a cheadú, agus an ceart a choimeád in áirithe.

Is tuairimí daoine aonair iad tuairimí a phostáiltear ar fhíseáin agus ní ionann iad agus tuairimí an Rialtais.

Ní ghlacaimid freagracht as ábhar aon nóta tráchta agus coimeádaimid an ceart chun tuairimí a bhaint:

 • ● teanga mhaslach, graosta, mhígheanasach nó maslach a bheith ann, nó nasc le hábhar graosta nó maslach
 • ● teanga mhaslach a bheith agat i leith duine aonair
 • ● turscar nó táirgí a chur chun cinn nó a fhógairt atá deartha le bheith ina núis do riarthóir an leathanaigh nó d’úsáideoirí eile

 

 

FÁILTEACHT

Déanaimid ár gcuntas YouTube a nuashonrú nuair a bhíonn físeán nua ar fáil, nó déantar monatóireacht ar an gcuntas ó am go chéile le linn gnáthuaireanta oifige ó Luan go hAoine.

Seans nach mbeidh YouTube ar fáil ó am go chéile agus ní ghlacaimid le haon fhreagracht as easpa seirbhíse mar gheall ar aga neamhfhónaimh YouTube.